BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Self-Government Budgets as a Source of Funding of Culture and Cultural Heritage in Poland : a Regional Perspective
Budżety samorządów terytorialnych jako źródło finansowania kultury i dziedzictwa kulturowego w Polsce : perspektywa regionalna
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie kultury, Dziedzictwo kulturowe, Budżet samorządu terytorialnego
Financing of culture, Cultural heritage, Local government budget
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R51, Z11, P34.
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorządy terytorialne jako struktury działające w regionalnym i lokalnym wymiarze są w Polsce głównym źródłem finansowania kultury. Łącznie z budżetów gminnych, powiatowych i wojewódzkich pochodziło około 70% wszelkich wydatków na cele powiązane z dziedzictwem kulturowym. Wobec powyższego postawiono pytanie badawcze, czy i na ile finansowanie kultury z budżetów samorządów terytorialnych jest zróżnicowane przestrzenie. Celem głównym badań jest więc określenie regionalnego zróżnicowania wydatków na kulturę i dziedzictwo kulturowe z budżetów samorządowych. Podjęto także próbę wskazania przyczyn tych różnic. Do analiz statystycznych wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS. Wykazano, że istnieje zróżnicowanie regionalne w zakresie udziału kultury w wydatkach z budżetów samorządów terytorialnych. Rozkład przestrzenny zjawiska jest wypadkową oddziaływania trzech czynników: poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, potencjału kulturowego oraz polityki kulturowej samorządów województw. (abstrakt oryginalny)

Territorial self-governments as structures operating on a regional and local basis are the main source for financing cultural expenditures in Poland. A total of around 70% of all cultural heritage expenses came from commune, county (powiat) and voivodship budgets. Consequently, a research question was asked whether and to what extent the financing of culture from the budgets of territorial self-governments is spatially diverse. The main purpose of this study is to determine the regional differentiation of spending on culture and cultural heritage from local government budgets. An attempt was also made to indicate the reasons for these differences. For statistical analyses the data of the Local Data Bank of the Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny) were used. Regional differentiation was demonstrated regarding the share of culture in the expenditure from local government budgets. The spatial distribution of the phenomenon is the result of the interaction of three factors: the level of socio-economic development, cultural potential, and cultural policy of the voivodship self-governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ilczuk, D. (2014). Ekonomika kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Legutko-Kobus, P. (2016). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów. Studia KPZK, 170, 140-157.
 3. Madej, S., Madej, M. (2015). Finansowanie dziedzictwa kulturowego z funduszy UE. Ekonomia. Wroclaw Economic Review, 21 (4), 43-59.
 4. Nocoń, A. (2016). Źródła finansowania jednostek kultury, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 256, 7-19.
 5. Powęska, H. (2008). Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z Funduszy strukturalnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Rausch, A. (2008). Japanese Rural Revitalization: The reality and potential of cultural commodities as local brands. Japanstudien, 20 (1), 223-245.
 7. Rausch, A. (2010). Cultural commodities in Japanese rural revitalization. Tsugaru Nuri Lacquerware and Tsugaru Shamisen. Social Sciences in Asia, 28. Brill, Leiden.
 8. Satoła, Ł., Standar, A., Kozera, A. (2019). Financial Autonomy of Local Government Units: Evidence from Polish Rural Municipalities. Lex Localis. Journal of Local Self- -Government, 2, 319-336.
 9. Siemiński, W. (2012). Czynnik kultury jako przedmiot lokalnego zagospodarowania i planowania przestrzennego. Człowiek i Środowisko, 36 (1-2), 111-126.
 10. Towse, R. (2019). Textbook of Cultural Economics. Cambridge University Press, Cambridge, https://doi. org/10.1017/CBO9780511992131
 11. Tubadji, A., Osoba, B.J., Nijkamp, P. (2015). Culture-based development in the USA: culture as a factor for economic welfare and social well-being at a county level. Journal of Cultural Economics, 39 (3), 277-303.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu