BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymankowska Agnieszka (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Tytuł
The Role of Managers in Implementing Ethical Principles in Selected Enterprises of the Wielkopolskie Voivodeship
Rola menedżera we wdrażaniu zasad etycznych w wybranych przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 113-120, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Etyka biznesu, Menedżer
Human Resources Management (HRM), Business ethics, Manager
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14, M54.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
W przedsiębiorstwach konieczne staje się wyznaczanie granic i norm postępowania, a także nadzorowanie ich wdrażania oraz konsekwentne ich realizowanie w pracy menedżera, który ma wpływ na działania podległych mu pracowników. Celem badawczym jest zidentyfikowanie poglądów pracowników na wdrażanie zasad etycznych w firmie, a także określenie w tym procesie roli menedżera. Postawiona została hipoteza: w badanych przedsiębiorstwach menedżerowie stosują zasady etyczne wynikające z obowiązujących w firmie, znanych wszystkim kodeksów etycznych. Wnioski z badania pierwotnego przeprowadzonego na grupie pracowników wymusiły odrzucenie hipotezy. Unaoczniły one też, że zasady etyczne powstają według instrukcji menedżera lub na podstawie wytycznych zarządu/właściciela, a sam aspekt etyczny jest ważnym elementem pracy dobrego menedżera. Stosowanie odpowiednich reguł może bowiem wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

In companies, it is necessary to set boundaries and norms of conduct, to supervise their implementation, and to implement them consistently through the efforts of a manager who has an impact on the activities of his employees. The research goal is to identify employee views on the implementation of ethical principles in the company, as well as to define the role of a manager in this process. A hypothesis has been formulated: in the surveyed enterprises, managers apply ethical principles resulting from ethical codes binding in the company, known to everyone. The conclusions of the primary study on a group of employees forced the hypothesis to be rejected. They also showed that ethical principles are created based on a manager's instructions or based on management/owner guidelines, and the ethical aspect is an important element of a good manager's work. The application of appropriate rules may affect the functioning of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak, P., Niewiadomski, P. (2011). Menedżer a kierownik organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 25-36.
 2. Byars, S.M., Stanberry, K. (2018). Business Ethics. Open- -Stax. Rice University, Houston.
 3. Chwistecka-Dudek, H. (2015). Etyka biznesu - nowa tendencja w zarządzaniu. In: M. Pawlak (Ed.) Nowe tendencje w zarządzaniu. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 4. Gasparski, W. (2019). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Klimek, J. (2014). Etyka biznesu w warunkach silnej konkurencji. Studia Ekonomiczne, 180, Part 1, 94-105.
 6. Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Difin, Warszawa.
 7. Kopka, J. (2013). O koniecznej tożsamości etyki biznesu i etyki ogólnej. In: Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (Eds.) Etyka w służbie biznesu. Studia i Monografie, 44. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 8. Kubik, K. (2012). Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Technicznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 93, 21-33.
 9. Kwarcińska, A. (2015). Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 10, 157-165.
 10. Leoński, W. (2016). Kodeks etyczny jako instrument społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 22, 257- -263.
 11. Mackie, J.E., Taylor, A.D., Finegold, D.L., Daar, A.S., Singer, P.A. (2006). Lessons on ethical decision makingfrom the bioscience industry. PLoS Medicine, 3 (54), e129, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030129
 12. Matuszewska, A. (2017). Istota i znaczenie etyki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 26, 405-416.
 13. Monahan, K. (2012). A Review of the Literature Concerning Ethical Leadership in Organizations. Emerging Leadership Journeys, 5 (1), 56-66.
 14. Moss, M. (2002). Spreading the ethical word. Information Management Journal, 36 (4), 42.
 15. Mroziewski, M. (2014). Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 16. Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. C.H. Beck, Warszawa.
 17. Rabiański, R. (2013). Biznes odpowiedzialny społecznie. Odpowiedzialność czy wizerunek. In: Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (Eds.) Etyka w służbie biznesu. Studia i Monografie, 44. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 18. Skrzek-Lubasińska, M., Dyjas-Pokorska, A., Kudrewicz- -Roszkowska, M., Makuch, Ł., Stanek-Kowalczyk, A., Uhl, H. (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/storage/ publications/pdf/2011_ocena_csr.pdf [accessed: 13.12.2019].
 19. Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. Jr (2011). Kierowanie. PWE, Warszawa.
 20. Szczupaczyński, J. (2010). Zarządzanie a etyka w opinii menedżerów średniego i wyższego szczebla. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 4, 63-74
 21. Szejniuk, A. (2016). Etyka menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Journal of Modern Science, 1, 89-104.
 22. Thornton, L. (2009). Leadership ethics training: Why is it so hard to get it right? Training + Development. Retrieved from https://leadingincontext.com/2009/09/11/leadership- ethics-training [accessed: 13.12.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu