BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
Creative Capital in Regional Economy
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 149-157, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Polityka regionalna
Regional economy, Regional policy
Uwagi
Kody JEL: E24, J24, P25, R11, R58
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitał kreatywny jest uznawany za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy. W artykule przedstawiono kapitał kreatywny jako ważny zasób w gospodarce regionalnej. Zwrócono uwagę na istotę kapitału kreatywnego i jego najważniejsze związki z kapitałem ludzkim, znaczenie kapitału kreatywnego w rozwoju regionów, a także na kapitał kreatywny jako wyznacznik kształtowania gospodarki regionalnej w polityce regionalnej. Ponadto ujęto również ogólne wnioski i zalecenia dotyczące rozważanej problematyki(abstrakt oryginalny)

Creative capital is considered to be a key factor of socio-economic development and shaping knowledge-based society and economy. The article presents creative capital as an important resource in the regional economy. Attention was paid to the essence of creative capital, its main relation to human capital, the role of creative capital in the development of regions, and also creative capital as a determinant of shaping the regional economy in regional policy. Furthermore the paper contains general conclusions and recommendations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski, J. (2007). Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. [W:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny (s. 54-97). Warszawa: Scholar.
 2. Białasiewicz, M. (2015). Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, t. 1, 9-21.
 3. Bode, E., Villar, L.P. (2014). Creativity, Education or What? On the Measurement of Regional Human Capital. Kiel Working Paper No. 1958. Kiel: Kiel Institute for the World Economy.
 4. Domański, B., Dej, M., Dziadek, J., Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2011). Znaczenie przemysłu dla "inteligentnego i trwałego" rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. Ekspertyza przygotowana przez zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 5. Florida, R.L. (2002). The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
 6. Grzywacz, W., Jaźwiński, I. (2007). Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Jabłoński, Ł. (2011). Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego. Gospodarka Narodowa, 1-2, 81-103.
 8. Janasz, W. (2012). Kreatywność i innowacyjność w organizacji. [W:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 41-70). Warszawa: Difin.
 9. Jaźwiński, I. (2017). Kapitał ludzki w polityce regionalnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Juchnowicz, M. (2014). Istota i struktura kapitału ludzkiego. [W:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje (s. 29-37). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Kaliński, M. (2007). Państwo w kreatywnej gospodarce XXI wieku. [W:] G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku (s. 104-117). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 12. Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.
 13. Leydesdorff, L. (2006). The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated. Boca Raton: Universal Publishers.
 14. Makulska, D. (2014). Rola nowoczesnych czynników rozwoju w świetle nowego paradygmatu polityki regionalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 15. Okoń-Horodyńska, E. (2012). Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie "brukselki" czy szansa na ambitną politykę rozwoju? Małopolskie Studia Regionalne, 1-2, 9-26.
 16. Podogrodzka, M. (2016). Kapitał kreatywny i jego pomiar. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 276, 72-82.
 17. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantages of Nations. New York: Free Press.
 18. School of Enviromental Affairs (2008). Economic Development Evolution. The Missing Link between Porter and Florida: Human Capital Clusters. Pobrane z: http://www.channelingreality. com/CORE/Workforce_Development/HumanClusters.pdf (data dostępu).
 19. Strzelecki, Z. (2012). Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej. Przypadek województwa mazowieckiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2 (56), 58-61.
 20. Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczowych terminów. Organizacja i Kierowanie, 2 (140), 87-104.
 21. Walukiewicz, S. (2010). Kapitał ludzki. Skrypt akademicki. Warszawa: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
 22. Woźniak, M.G. (2004). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 23. Zaucha, J., Ciołek, D. (2014). Potencjał konkurencyjny, lokalnie i terytorialnie uwarunkowane czynniki rozwoju. [W:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego (s. 141-157). Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-12 |
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu