BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszak Piotr (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
Tytuł
Proces współpracy przedsiębiorstw na rynku turystycznym z samorządem terytorialnym jako determinant rozwoju turystyki w aglomeracji szczecińskiej
Process of Cooperation of Enterprises in the Tourist Market With the Territorial Government as a Determinant of Tourism Development in the Region of Szczecin
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 297-308, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Samorząd terytorialny, Przedsiębiorstwo, Współpraca
Tourism, Local government, Enterprises, Cooperation
Uwagi
Kody JEL: P19, R10, R19
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój turystyki w regionie oparty jest na działalności różnorodnych podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji. Wszystkie one tworzą szeroko rozumiany system lokalnej gospodarki turystycznej, od której sprawności i wydajności zależy poziom rozwoju funkcji turystycznej tego obszaru. Między celami działalności poszczególnych podmiotów mogą występować rozmaite sprzeczności i konflikty wynikające zarówno z różnic w metodach osiągania celów, jak i z braku porozumienia i współpracy, co z kolei stanowić może istotne ograniczenie w procesie kreowania regionalnego produktu turystycznego. Dlatego tak ważne zadanie przypisać należy współpracy przedsiębiorstw turystycznych z władzami samorządowymi. Celem badawczym opracowania jest rozpoznanie stopnia i form współpracy podejmowanej między przedsiębiorstwami turystycznymi a samorządami terytorialnymi w sektorze turystyki w regionie Szczecina. Procesem badawczym objęto przede wszystkim miasto Szczecin oraz powiaty policki, gryfiński, goleniowski i stargardzki. Dodatkowym źródłem danych były obserwacje, wywiady oraz konsultacje społeczne prowadzone przez autora opracowania.(abstrakt oryginalny)

The development of tourism in the region is based on the activities of various business entities, organizations and institutions. All of them form a broadly understood system of the local tourist economy, the efficiency and effectiveness of which determines the level of tourism development of this area. There might be various contradictions and conflicts between the objectives of individual entities, resulting both from differences in methods of achieving goals, as well as from lack of agreement and cooperation, which may draw up a significant limitation in the process of creating a regional tourist product. That is why such an important clause should be attributed to the cooperation of tourism enterprises with local government authorities. The research goal of the study is to recognize the extent and forms of cooperation undertaken between tourism enterprises and local governments in the tourism sector in the region of Szczecin. The research process included city of Szczecin and the County of Police, Gryfino, Goleniów and Stargard. An additional source of data were observations, interviews and public consultations conducted by the author of the study.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Informacyjny (2011). Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Szczecin. Szczecin: Wydawnictwo Urzędu Miasta.
  2. Borówka, R. (2002). Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna.
  3. Januszewska, M., Januszewski, M. (2005). Współpraca partnerów publicznych i prywatnych na rzecz rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja, 1, 51.
  4. Kusa, R. (2008). Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych. Zarządzanie Organizacjami w Gospodarce Opartej na Wiedzy, Szkoła Letnia Zarządzania, 2, 43-44.
  5. Marciszewska, B. (2007). Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze turystyki (polskie przykłady zastosowań). [W:] A. Szwichtenberg (red.), Działania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (s. 52). Strasburg-Koszalin: Wydawnictwo Feniks.
  6. Pawlusiński, R. (2005). Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko- -Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  7. Słonimski, M. (2012). Szczecin. Praktyczny przewodnik turystyczny. Szczecin: Wydawnictwo Walkowska.
  8. Szromnik, A. (2006). Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 694, 55.
  9. Ziółkowski, M. (2007). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. [W:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 73-77). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  10. Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu