BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kika Marian (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Kubisova Luboslava (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Selected Characteristics of Slovak Households as a Source of Information Concerning Labour Supply
Wybrane cechy słowackich gospodarstw domowych jako źródła informacji o podaży pracy
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2019, nr 14 (4), s. 345-356, tab., bibliogr. s. 355-356
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Podaż pracy, Wynagrodzenie za pracę
Households, Labour supply, Remuneration for work
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J22, J24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Celem artykułu jest dostarczenie informacji na temat podaży siły roboczej na Słowacji na podstawie analizy danych zebranych w słowackich gospodarstwach domowych. Zgodnie z teorią kapitału ludzkiego gospodarstwa domowe są uważane za niezbędne, zarówno w kształtowaniu, jak i zapewnianiu podaży pracy. Przedmiotem badania ankietowego stały się więc słowackie gospodarstwa domowe i ich członkowie, którzy stanowili reprezentatywną próbę słowackiej populacji pod względem: wielkości, rodzaju, regionalnego podziału gospodarstw domowych oraz wieku ich dorosłych członków. Próba składała się z 1753 gospodarstw domowych i 4855 ich członków. Zbadano gotowość respondentów do dokonywania różnych wyborów w celu znalezienia i utrzymania pracy. Zbadano też strategie ich życia rodzinnego przyjęte w celu utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a w szczególności podejście do podziału obowiązków rodzinnych. Do uporządkowania preferencji respondentów dotyczących rozpatrywanych kwestii w badaniach wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne oraz współczynnik korelacji Spearmana, aby sprawdzić, czy zależność między wiekiem respondentów a wyborami, które są najbardziej prawdopodobne, jest istotna statystycznie. Otrzymane wyniki wskazują, że wiek jest decydującym czynnikiem w przypadku odpowiedzi udzielanych na kilka pytań. Kwestię tę należy wziąć pod uwagę, ponieważ większość popytu na pracę w kolejnych latach będzie spowodowana utratą starszych pracowników z powodu ich przejścia na emeryturę. Pracodawcy powinni być przygotowani na tę zmianę pokoleniową i powinni rozważyć przyjęcie strategii zarządzania wiekiem jako jednym z rozwiązań przewidywanego niedoboru siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to provide specific information on the labour supply in Slovakia based on the analysis of data collected from Slovak households. In line with the human capital theory, we consider households as essential in both shaping and providing the labour supply. The subject of the research survey were Slovak households and their members comprising a representative sample of the Slovak population with respect to the size, type and regional distribution of households as well as the age of their adult members. The sample consisted of 1,753 households and 4,855 household members as respondents. We looked at their willingness to make various choices in order to get a job and retain it as well as their family or household life strategies to maintain a work-life balance in view of their attitudes to sharing the family responsibilities. We used nonparametric statistical tests to establish the order of preferences for respective issues and the Spearman coefficient to find out the statistically significant relation between the age of the respondents and the choices they are most likely to prefer. The results have shown that age is a decisive factor in the responses to several of the questions, which is important to take into consideration as most of the labour demand in the following years will be created by the loss of older workers due to retirement or other reasons. This means that employers need to be prepared for a generational change and may be motivated to consider age management as one of their strategies to deal with the predicted labour shortage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg, J. (2015). Labour markets, institution and inequality. Building just societies in the 21stcen-tury. Cheltenham: Edward Elgar.
 2. Coltrane, S. (2000). Research on Household labor: Modeling an measuring the social embeddedness of routine family work. Journal of Marriage and the Family, 62(4): 1208-1223. http://dx.doi. org/10.1111/j.1741-3737.2000.01208.x.
 3. Dunn, L., & Gardner, J. (2013). Household task participation of children with and without physical disability. The American Journal of Occupational Therapy, 67(5): 1-6, http://dx.doi.org/10.5014/ ajot.2013.008102.
 4. Granovetter, M. (2017). Society and economy. Framevork and principles. Cambridge: Belkap Press.
 5. Hronec, M., Kollar, J., & Vallusova, A. (2015) Unpaid work in the context of human capital development. In Mobbing in the social and economic perspective. Interdisciplinary international conference. Ogonki. Olsztyn: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, p. 241-255.
 6. Jfrova, H. (1999). Trh prâce apolitika zamestnanosti. Praha: VSE.
 7. Jurecka, V. (2018). Mikroekonomie. Praha: Grada.
 8. Kika, M., & Martinkovicova, M. (2015). Neplatena praca v slovenskych domacnostiach - vyskum, vysledky, suvislosti. Sociológia, 47(5): 474-477.
 9. Loh, V., & Kendig, H. (2013). Productive engagement across the life course: paid work and beyond. Australian Journal of Social Issues, 48(1), 111-137. http://dx.doi.org/10.1002Zj.1839-4655.2013. tb00273.x.
 10. Povazanova, M. (2016). Teoretické vychodiska skumania neplatenejprace. In Neplatenâprâca na Slovensku. Banska Bystrica: Belianum.
 11. Radvansky, M., & Miklosovic, T. (2016). Estimating long term structural and educational changes of labour demand using CGE model-case of Slovakia. EcoMod, 9674.
 12. Riggio, H.R., Valenzuela, A.M., & Weiser, D.A. (2010). Household responsibilities in the family of origin: relations with self-efficacy in young adulthood. Personality and Individual Differences, 48(5), 568-573, http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00118-1.
 13. Stefanik, M. (2018). Labour market in Slovakia 2019 +. Bratislava: Slovak Academy of Science.
 14. Uramova, M. (2004). Trhprace ajeho nedokonalosti. EF UMB, Banska Bystrica, EF UMB 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.4929
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu