BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Warsaw University of Life Sciences), Żurakowska-Sawa Joanna (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska)
Tytuł
Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers
Uwarunkowania efektywności ekonomicznej w przedsiębiorstwach przemysłowych w opiniach zarządzających
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(2), s. 5-18, tab. , bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Efektywność ekonomiczna
Industrial enterprises, Economic efficiency
Uwagi
Kody JEL: G31, G32
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających, dotyczące uwarunkowań i czynników kształtujących efektywność ekonomiczną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Analizie poddano spółki produkcyjne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponad połowa respondentów wskazała, że warunki rynkowe determinują przede wszystkim tendencje i poziom efektywności ekonomicznej w ich przedsiębiorstwach. Mniejsze znaczenie w tym zakresie miały warunki wewnętrzne, występujące w przedsiębiorstwie, związane m.in. z zarządzaniem, organizacją, technologią i sprzedażą. Różnorodność opinii respondentów, dotyczących znaczenia poszczególnych czynników w kształtowaniu poziomu efektywności ekonomicznej wskazuje, że zarządzanie przedsiębiorstwem w tym zakresie ma charakter złożony(abstrakt oryginalny)

The study presents management's opinions on conditions and factors influencing economic efficiency in industrial enterprises. The analysis included production companies listed on the Warsaw Stock Exchange. More than half of the respondents indicated that market conditions determine tendencies and the level of economic efficiency in their enterprises. The internal conditions occurring in the company, related to management, organisation, technology and sales were less important in this respect. The diversity of respondents' opinions concerning the importance of particular factors in shaping the level of economic efficiency indicates that the management of a company in this respect is of a complex nature(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbachowska, B. (2014). Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Bień, W. (1992). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warsaw: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 3. Caves, R. (1992). Determinants of Technical Efficiency in Australia. [In:] R. Caves (ed.), Industrial Efficiency in Six Nations, pp. 241-272. Cambridge: MIT Press.
 4. Caves, R., Barton, D. (1990). Effciency in US: Manufacturing Industries. Cambride: MIT Press.
 5. Chrzanowski, M. (2011). Czynniki makroekonomiczne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 46, pp. 359-367.
 6. Czechowski, L. (1997). Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2010). Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Dąbrowski, J. (2012). Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle, The Accounting Review, 6 (86), pp. 1969-1994.
 10. Duraj, J., Sajnóg, A. (2011). Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Gabrusiewicz, W. (1992). Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarcze rynkowej. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 12. Głodziński, E. (2014). Efektywność ekonomiczna-dylematy definiowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Z. 73, pp. 155-167.
 13. Górka, M., Źródło-Loda, M., Rogowska, A. (2016). Wybrane zagadnienia na temat efektywności przedsiębiorstw pp. 67-82.
 14. Grzesiak, S. (1997). Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 15. Gumbau-Albert, M., Maudos, J. (2002). The determinants of effciency: the case of the Spanish industry. Applied Economics, 34, pp. 1941-1948.
 16. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Lovell, C.A.K. (1993). Production frontiers and productive efficiency. [In:] H.O. Fried, C.A.K. Lovell and S.S. Schmidt (eds.), The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications (pp. 3-67). Oxford: Oxford University Press.
 18. Matwiejczuk, R. (2010). Efektywność - próba interpretacji. Przegląd Organizacji, 11, pp. 27-31.
 19. Melich, A. (1980). Efektywność gospodarowania. Istota-metody-warunki. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Mitek, A., Miciuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, pp. 53-66.
 21. Pasieczny, L., Więckowski, J. (1987). Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Petrozolin-Skowrońska, B. (ed.) (1997). Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Volume 6. S-Z. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Polaczek, R. (2008). Efektywność gospodarowania w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa - na podstawie Kompanii Piwowarskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 6, pp. 101-114.
 24. Poniatowska-Jaksch, M., Sobiecki, R. (2015). Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 25. Pszczołowski, T. (1982). Dylematy sprawnego działania. Warsaw: Wiedza Powszechna.
 26. Rolbiecki, R. (2011). Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, 41, pp. 7-20.
 27. Sala-i-Martin, X. (2010). The Global Competitiveness Index 2010-2011: Looking Beyond the Global Economic Crisis. [In:] K. Schwab (ed.), The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.
 28. Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 29. Skorupka, S. (1985). Słownik frazeologiczny języka polskiego. R/Ż. Warsaw: Wiedza Powszechna.
 30. Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (ed.) (1968). Mały Słownik Języka Polskiego. Warsaw: PWN.
 31. Winkler, R. (2010). Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 820, pp. 103-115.
 32. Zwolińska, J. (2011). W jaki sposób prawidłowo budować system finansowy. Dziennik Gazeta Prawna, 3 March.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/2-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu