BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwieciński Leszek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
GOSPOSTRATEG - rola nauk społecznych w strategicznym rozwoju kraju. Szanse i bariery
GOSPOSTRATEG - the Role of Social Sciences in the Strategic Development of the State. Chances and Barriers
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 161-171, bibliogr. 22 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Polityka publiczna, Rozwój strategiczny
Social sciences, Public policy, Strategic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu jest analiza znaczenia nauk społecznych w polityce gospodarczej, a w szczególności innowacyjnej kraju, rozumianej jako rodzaj polityki publicznej realizowanej poprzez krajowy strategiczny program badań. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest określenie "strategiczności" nauk społecznych wyrażone w pierwszym programie badań naukowych realizowanych na poziomie centralnym GOSPOSTRATEG. Problem ten wpisany został w relacje na linii nauka - rynek - państwo. Metodami użytymi do operacjonalizacji celu głównego i szczegółowych są: metoda systemowa średniego rzędu, metoda instytucjonalnoprawna oraz neoinstytucjonalizm historyczny, a techniką badawczą są dane zastane i obserwacja bezpośrednia, ukryta, trwała. PROCES WYWODU: Główna teza artykułu odnosi się do braku zaufania wobec efektywności nauk społecznych wynikającego z braku rynku na podaż działań tego sektora oraz braku efektów stricte technologicznych, co w rezultacie wymusza silną rolę państwa. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W odniesieniu do kwestii zarządzania państwem i kreowania polityk publicznych zauważalna jest niska sprawność instytucji państwowych przejawiająca się zarówno w rankingach, jak i procesach definiowanych jako cień hierarchii czy paradoks podwójnej słabości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Opisane w artykule procesy cienia hierarchii oraz paradoksu podwójnej słabości w odniesieniu do programu GOSPOSTRATEG zauważalne są w podmiotowym zawężeniu jego realizacji do instytucji centralnych państwa, co oznacza, iż przyjęto optykę odgórnego wdrażania polityk publicznych. Sytuacja ta wynika z braku zaufania do jednostek naukowych z obszaru nauk społecznych i może prowadzić do ewolucyjnego marginalizowania tej dyscypliny naukowej oraz jej wpływu na realne procesy społecznogospodarcze. Innowacyjność tematu w niniejszym artykule wiąże się z analizą relacji na linii nauki społeczne - program strategiczny - innowacyjność - wdrażalność - rozwój społecznogospodarczy.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The role and place of social sciences in the economic policy, and in particular in the public innovation policy is the main goal of this article. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is understanding strategic level of social sciences expressed in the first state strategic scientific program GOSPOSTRATEG, which is carried out at the central level. This problem was analyzed in the relations between science - the market - the state. The methods used for the operationalization of the main and detailed purpose are: the system method of a medium range, institutional and legal method and historical neoinstitutionalism, and the research technique is desk research and direct, hidden, permanent observation. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The main thesis of the article refers to the lack of trust in the effectiveness of social sciences which is connected with the lack of market for the supply of activities of this sector. In effect of this situation we can observe a strong and parent role of the state in the creation of the research and development aspects of the social sciences. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In this article author describes the processes of shadow of hierarchy and the double weakness paradox. This situation results from a lack of trust in social sciences and may lead to the evolutionary marginalization of this scientific discipline and its impact on real socio economic processes. Besides above described aspects should be also stressed that innovativeness is connected with the analysis of relations between the social sciences - the strategic program - innovation - implementation - socio economic development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Börzel, T.A. (2009). Nowe metody zarządzania a rozszerzenie Unii Europejskiej - paradoks podwójnej słabości. W: L. KolarskaBobińska (red.), Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 2. Chodubski, A. (2005). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość - polityka - rozwój. Warszawa: SEDNO Wydawnictwo Akademickie.
 4. European Innovation Scoreboard, 2017, dokument ze stron Komisji Europejskiej. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/scoreboards (dostęp: 05.12.2017).
 5. Ewaluacja exante Programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG. Raport końcowy. (2017). Warszawa: NCBiR.
 6. Jessop, B. i Sum, N.-L. (2006). Beyond the Regulation Approach. Putting capitalist economies in their place. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 7. Geodecki, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta, J. i Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje: jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Fundacja Gospodarki and Administracji Publicznej.
 8. Gillessen, J. i Pasternack, P. (2013). Zweckfrei nützlich: Wie die Geistes-und Sozialwissenschaften regional wirksam werden. Fallstudie SachsenAnhalt (HoF-Arbeitsbericht 3'13). HalleWittenberg. Pozyskano z: http://www.hof.unihalle.de/dateien/ab_3_2013.pdf (dostęp: 24.03.2015).
 9. Hausner, J. (red.). (2014). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, t. II. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 10.  http://www.worldbank.org/pl/country/poland (dostęp: 19.12.2016).
 11. http://csi.civicus.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 (dostęp: 12.2016).
 12. Kräuter, M., Oberlander, W. i Wießner, F. (2008). Zurück in die Zukunft. Berufliche Chancen und Alternativen für Geisteswissenschaftler. Berlin. Pozyskano z: http://www.ratswd.de/download/workingpapers 2008/27_08.pdf (dostęp: 24.03.2015).
 13. Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji. (2008). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
 14. Lowndes, V. (2006). Instytucjonalizm. W: D. Marsh i G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Podsumowanie I naboru na projekty otwarte w ramach Programu GOSPOSTRATEG. NCBR: Warszawa 2018 (materiał niepublikowany).
 16. Rudnicki, S. (red.). (2011). Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 17. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG, 2017. Warszawa: NCBiR.
 18. Surdej, A. (2006). Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej..
 19. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).
 21. WnukLipiński, E. (1996). Demokratyczna rekonstrukcja z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa: PWN.
 22. Zybała, A. (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174212
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu