BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Maria (Cracow University of Economics)
Tytuł
Student Opinions about Their Retirement Future
Przyszłość emerytalna w opinii studentów
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2019, nr 14 (4), s. 357-368, tab., wykr., bibliogr. s. 368
Słowa kluczowe
System emerytalny, Studenci, Zabezpieczenie społeczne, Emerytury, Świadomość społeczna, Postawy społeczne, Badania ankietowe
Pension schemes, Students, Social security system, Pensions, Public awareness, Social attitudes, Questionnaire survey
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23, I26
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja postaw oraz stanu świadomości respondentów wobec przyszłości emerytalnej i zabezpieczenia społecznego, a także oczekiwań wobec edukacji w tym zakresie. Badania przeprowadzono w roku 2018 metodą anonimowego wywiadu ankietowego typu PAPI na nielosowej próbie studentów studiów ekonomicznych (N=703 osoby), stacjonarnych i niestacjonarnych. Celami szczegółowymi analizy było zbadanie: - elementarnej wiedzy z ubezpieczeń społecznych (pytanie otwarte); - postaw wobec przyszłej emerytury, opieki nad starszymi i solidaryzmu społecznego (technika dyferencjału semantycznego połączonego ze skalą Likerta); - oczekiwań i opinii dotyczących atrakcyjności i ważności ubezpieczeń społecznych jako przedmiotu nauczania (technika dyferencjału semantycznego połączonego ze skalą Likerta); - chęci pogłębienia wiedzy w tym zakresie (pytanie dychotomiczne). Przeprowadzone badania wykazały, że mimo braku wyrazistych postaw wobec ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, respondenci są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w tym zakresie. Implikuje to konieczność stworzenia takich programów nauczania, które pogłębiłyby tę wiedzę i zbudowały nową świadomość ubezpieczeniową, opierającą się nie na postawie roszczeniowej, lecz na przeświadczeniu, że sami tworzą swą przyszłość emerytalną, niezależnie od istniejącego systemu i instytucji. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to identify respondents' attitudes to and awareness of the retirement age and social protection, as well as their expectations with regard to educational activities in this area. The research was carried out in 2018, using an anonymous PAPI type interview on a non-random sample of economics students (N = 703 people) who were either full-time or part-time students. The detailed objectives of the analysis were related to the following issues: - elementary knowledge of social insurance (an open question), - attitudes towards future retirement, care for the elderly, and social solidarity (semantic differential technique combined with the Likert scale), - expectations and opinions regarding the attractiveness and importance of social insurance as a subject of education (techniques as above), - the desire to deepen knowledge in this area (a dichotomous question). The conducted research has shown that despite a lack of expressive attitudes towards social and pension insurance, respondents were interested in deepening their knowledge in this area. This implies the need to create teaching programmes that would broaden this knowledge and build a new insurance awareness based not on demanding attitudes but on the conviction that the retirement future is created independently of the existing system and institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński, J., & Góra, M. (2016). Świadomość emerytalna Polaków. Warszawa: Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego. Retrieved from www.efcongress.com (access 25.05.2019).
  2. Pierzchalska, M. (2016). Zmiany w systemie emerytalnym w świetle opinii osób studiujących. In Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne. Warszawa-Radom: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Postawy Polaków wobec finansów. (2018). Warszawa: Fundacja Kronenberga, www.citibank.pl (25.05.2019).
  4. Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę - mit czy rzeczywistość? (2016). TNS Polska dla Nationale-Nederlanden. Retrieved from www.tnsglobal.pl (access 25.05.2019).
  5. The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Journal of Laws 1997, 78.483 with later amendments.
  6. Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań. (2016). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.4931
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu