BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Agnieszka (Uniwersytet Warszawski), Brzozowska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Cultural Studies of Immigrants from the Far East. Challenges for Entrepreneurial Education
Badania kultury imigrantów Dalekiego Wschodu. Wyzwania dla edukacji przedsiębiorczej
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 173-181, bibliogr. 43 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Słowa kluczowe
Proces badawczy, Migracja ludności, Badania naukowe
Research process, Population migration, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Daleki Wschód
Far East
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Artykuł o charakterze teoretycznym ma na celu sformułowanie rekomendacji dla edukacji przedsiębiorczej w obszarze badań kulturowych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W naszym dowodzeniu opieramy się na przeglądzie literatury oraz własnych doświadczeniach jako wieloletnich badaczek terenowych w obszarze badań kulturowych. PROCES WYWODU: W dzisiejszych czasach badania kultury zyskują na znaczeniu dzięki coraz częstszym migracjom ludności i coraz bardziej odczuwalnym skutkom procesów globalizacji. W literaturze w niewystarczającym stopniu analizuje się te zjawiska. Biorąc udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącym badań kulturowych w obszarze przedsiębiorczość imigrantów w Polsce, zauważamy, że liczba publikacji dotyczących samego przebiegu procesu badawczego jest jeszcze mniejsza. Dlatego też postanowiłyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i analizami z przebiegu prowadzonych badań. W artykule poruszymy następujące wątki: wiedza o badanym terenie, rola badacza, wybór właściwej metodologii badawczej, a w szczególności: wybór metod, sposób przeprowadzenia badania oraz techniki służące analizie zebranego materiału. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dobrze zaprojektowane i wykonane badanie w wysokim stopniu przekłada się na rzetelne i wiarygodne wyniki badań, które mogą być wykorzystywane w edukacji przedsiębiorczej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Temat międzykulturowości w badaniach - szczególnie w obecnym czasie - jest coraz bardziej istotny i warty podjęcia analiz, zarówno z perspektywy badań, jak i edukacji, szczególnie edukacji przedsiębiorczości, która coraz częściej jest przedsiębiorczością międzynarodową i wymaga kompetencji międzykulturowych od przedsiębiorców i pracowników firm.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article seeks to put forward recommendations for entrepreneurial education in the area of cultural studies and is a theoretical exercise. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Our argumentation relies on a literature review and our own experience as field researchers having conducted cultural studies for years. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Cultural studies are now gaining in importance given the ever more frequent migrations of people and increasing effects of globalization processes. We note that there are a few publications on the relationship between students participation in research and entrepreneurial education. Therefore, we have decided to share our experience and analyses resulting from our studies. RESEARCH RESULTS: Welldesigned and conducted research largely translates to reliable and accurate results that can be used in entrepreneurial education. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Crosscultural issues in research, especially at present, are ever more important and worth examining from the perspectives of both research and education - in particular in entrepreneurial education which increasingly involves international aspects and requires entrepreneurs and company workers to possess crosscultural competences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura, A. (1997). Selfefficacy. The exercise of control. New York: W.H. Freeman & Company.
 2. Baumol, W.J. (1990). Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921.
 3. Bhawuk, D. & Triandis, H. (1996). The role of culture theory in the study of culture and intercultural training. In: D.Landis & R.W. Brislin (eds.), Handbook of intercultural training. Thousand Oaks: Sage, 17-34.
 4. Berry, J.W. & Dasen, P.R. (1974). Introduction: history and method in the crosscultural study of cognition. In: J.W. Berry & P.R. Dasen (eds.), Culture and Cognition. London: Methuen, 1-20.
 5. Björk Brämberg, E. & Dahlberg, K. (2013). Interpreters in crosscultural interviews: A threeway coconstruction of data. Qualitative Health Research, 23, 241-247.
 6. Bobirca, A. & Draghici, A. (2011). Creativity and Economic Development. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59, 887-892.
 7. Breen, R. & Lindsay, R. (1999). Academic Research and Student Motivation. Studies in Higher Education, Vol. 24, No.1, 75-93.
 8. Brew, A. (1999). Research and Teaching: Changing Relationships in a Changing Context. Studies in Higher Education, Vol. 24, No. 3, 291-301.
 9. Busenitz L.W., Gomez, C., & Spencer, J.W. (2000). Country institutional profiles: unlocking entrepreneurial phenomena. Academy of Management Journal, 43(5), 994-1003.
 10. Brzozowska, A., Glinka, B., & Postuła, A., (2014). Role of University of Creating Entrepreneurial Attitudes. Horyzonty Wychowania, 13(26), 91-104.
 11. Brzozowska, A. & Postuła, A. (2014). The cultural determinants of entrepreneurship. An example of the Vietnamese immigrants running their own business in Poland. Problemy Zarządzania, Vol. 12, No. 4(49), 2, 117-138.
 12. Brzozowska, A. (2015). Przedsiębiorczość imigrantów wietnamskich w Polsce. Doktorat obroniony na Wydziale Zarządzania UW, nieopublikowany.
 13. Busenitz L.W., Gomez, C., & Spencer, J.W. (2000). Country institutional profiles: unlocking entrepreneurial phenomena. Academy of Management Journal, 43(5), 994-1003.
 14. Cushner, K. (2007). The role of experience in the making of internationallyminded teachers. Teacher Education Quarterly, 34(1), 27-40.
 15. CzarniawskaJoerges, B. (1992). Exploring Complex Organizations. A Cultural Perspective. London: Sage.
 16. Daszkiewicz, N. (2013), Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165-177.
 17. Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 18. Fukuyama, F. (2001). Culture and Economic Development: Cultural Concerns. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 3130-3134.
 19. Gaweł, A. (2011). Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 215, 71-87.
 20. Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Heinonen, J. & Poikkijoki, S. (2006). An Entrepreneurialdirected Approach to Entrepreneurship Education: Mission Impossible? Journal of Management Development, Vol. 25, No. 1, 80-94.
 22. Hunter, A.B., Laursen, S.L., & Seymour, E. (2007). Becoming a scientist: The role of undergraduate research in student' cognitive, personal, and professional development. Science Education, 91(1), 36-74.
 23. Jensen, J. (1988). Research and Teaching in the Universities of Denmark: Does such an interplay really exist? Higher Education, Vol. 17, 17-26.
 24. Laycock, A. (2011). Researching Indigenous health: A practical guide for researchers. Carlton South, Vic: Lowitja Institute.
 25. Lê, Q. (2008). Intercultural issues in conducting health care qualitative research. Quality Research Journal, Vol. 8, 104-112).
 26. Lopatto, D. (2009). Science in solution: The impact of undergraduate research on student learning. Tucson, AZ: The Research Corporation.
 27. Magala, S.J. (2011). Kompetencje międzykulturowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 28. Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
 29. Orlove, B. (2002). Lines in the water: Nature and culture at Lake Titicaca. Berkeley: University of California Press.
 30. Rachwał, T. (2010). Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms (chapter 9). In: A. Surdej, K. Wach (eds), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship. Toruń: Marszałek Publishing House, 139-156.
 31. Popowska, M. & Starnawska, M. (2011). Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 63, 182-188.
 32. Stanner, W.E.H. (2011). The dreaming and other essays. Melbourne: Black.
 33. Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka - koniec utopii? Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 34. Vijver, F.V. (2001). The evolution of crosscultural research methods. In: D. Matsumoto (ed.),The handbook of culture and psychology. New York, NY: Oxford University Press, 77-97.
 35. Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, & B. Majewski (eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.
 36. Weber, M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: Harper Collins.
 37. Wong, J.P.-H. & Poon, M.K.-L. (2010). Bringing translation out of the shadows: Translation as an issue of methodological significance in crosscultural qualitative research. Journal of Transcultural Nursing: Official Journal of the Transcultural Nursing Society/Transcultural Nursing Society, 21, 151-158.
 38. Ybema, S. & Kamsteeg, F. (2009). Making the familiar strange: A case for disengaged organizational Ethnography. In: S. Ybema, D. Yanow, H. Wels, & Kamsteeg F. (eds.), Organizational Ethnography. Studying the Complexities of Everyday Life. London: Sage Publications Ltd.
 39. Yeager, C. HurleyDasgupta, B. (2013). CMOOCS and Global Learning: An Authentic Alternative. Journal of Asynchronous Learning Networks, 17(2).
 40. Young, M.W. (2008). Bronisław Malinowski Odyseja antropologa 1884-1920. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl".
 41. Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów - wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13(28), 51-63.
 42. Zhao, X., Li, H., & Rauch, A. (2012). CrossCountry Differences in Entrepreneurial Activity: The Role of Cultural Practice and National Wealth. Frontiers of Business Research in China, 6(4), 447-474.
 43. Żur, A. (2014). Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education. Horyzonty Wychowania, 13(26), 179-194.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174213
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu