BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kompetencje i motywacje studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Competences and Motivations of Management Students at the Lodz University
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 219-226, bibliogr. 17 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Słowa kluczowe
Kompetencje miękkie, Przedsiębiorczość, Oświata
Soft competencies, Entrepreneurship, Education system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Łódzki
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rozpoznanie i ocena kompetencji miękkich studentów I roku zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, które mają kluczowe znaczenie dla ich przyszłych karier oraz osiągnięć zawodowych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy polski system oświaty kształci kompetencje młodego pokolenia pożądane  z punktu widzenia ekonomii XXI wieku. Wyniki badań ilościowych przeprowadzone na próbie 260 studentów pomogą odpowiedzieć na to pytanie. PROCES WYWODU: Czas efektywnego kształcenia kompetencji miękkich przypada na okres szkoły podstawowej i szkoły średniej. Socjalizacja młodych ludzi pod tym względem dopiero na późniejszym etapie edukacji jest  mniej efektywna. Pasja jako jedna z kompetencji miękkich jest głównym motywatorem i siłą napędową zachowań przedsiębiorczych. Aby odkrywać i rozwijać pasje u młodych ludzi musi istnieć równowaga między obowiązkami szkolnymi a czasem, przeznaczonym na inne aktywności zaspakajające ich potrzeby emocjonalne i społeczne. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: System oświaty w Polsce nie sprzyja kształceniu kompetencji miękkich młodego pokolenia na miarę oczekiwań gospodarki XXI wieku. Studenci pochodzący z rodzin przedsiębiorczych mają lepiej rozwinięte kompetencje miękkie, co świadczy o sile socjalizacji w rodzinach przedsiębiorczych i jej słabości w środowisku szkolnym. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: System oświaty w Polsce wymaga pilnej reformy programowej, która powinna polegać na radykalnej redukcji treści kognitywnych, werbalnych na rzecz kształcenia kompetencji miękkich i umiejętności praktycznych.  (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is identifying and appreciating soft competences of management students, which seem to be key for their careers and professional achievements in the future. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem consists in answering the question, if the Polish educational system develops the competences of young generation desirable in the economy of XXI c. The results of quantitative research comprising 260 students will help to answer the question. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The best time for developing the soft competences falls on the primary and secondary education. Later it is less effective. Passion as a special form of the competences is a drive of entrepreneurial behaviours. To develop it, there must be a balance between school responsibilities and the time for other activities meeting emotional and social needs of the young. RESEARCH RESULTS: The Polish educational system doesn't support developing soft competences of the young by the XXI c. economy standards. The students coming from entrepreneurial families have soft competences better developed than their counterparts. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The educational system needs urgent changes reducing its verbal and cognitive contents on behalf of developing the soft competences and practical skills.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, P.L. i Luckmann, T. (1991). The Social Construction of Reality. New York: Penguin Books.
 2. Cardon, M.S., Wincent, J., Singh, J. i Drnovsek, M. (2009). The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion. Academy of Management Review, Vol. 34, No. 3.
 3. Deci, E.L. i Ryan, R.M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behaviour. Psychological Inquiry, 11.
 4. Dudzikowa, M., Jaskulska, S. i Bochno, E. (2016). Szkoła w metafazie militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 5. Dziewońska, E. (2016). Wybrane aspekty kształtowania kompetencji miękkich na przykładzie absolwentów kierunku kosmetologia. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 34.
 6. Huppert, F.A. (2009). Psychological wellbeing: Evidence regarding its cause and consequences. Applied Psychology: Health and WellBeing. Pozyskano z: https://pdfs.semanticscholar.org/7 af6/63c8569488774ac2493824398482d6be4858.pdf (dostęp: 08.03.2018).
 7. Kwieciński, Z. i Śliwerski, B. (2003). Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Koźmiński, A.K. (2002). Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, W: G.W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki - perspektywy i uwarunkowania. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 9. Popczyk, W. (2013). Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Łódź: WUŁ.
 10. Popczyk, W. (2016). Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 34.
 11. Smółka, P. (2007). Generator Charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera. Gliwice: Sensus.
 12. Śliwerski, B. (2012). Krytycznie o polskiej oświacie. Pozyskano z: http://sliwerskipedagog.blogspot.com/2012/04/krytycznieopolskiejoswiacie.html (dostęp: 10.03.2018).
 13. Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 14. Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka w edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 15. Tubbs, S.L. i Schulz, E. (2006). Exploring a Taxonomy of Global leadership Competencies and Metacompetencies. The Journal of American Academy of Business, Vol. 8, No. 2.
 16. Vallerand, R.J. (2008). On the Psychology of Passion: In Search of What Makes People's Lives Most Worth Living. Canadian Psychology, Vol. 49, No. 1.
 17. Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174217
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu