BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilecki Bartosz (University of Szczecin), Binka Andrzej (The Marshal's Office of the West Pomeranian Region)
Tytuł
The Low-Carbon Transport Fund as a Source of Financing the Electromobility Development in Poland
Fundusz niskoemisyjnego transportu jako źródło finansowania rozwoju elektromobilności w Polsce
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(2), s. 51-60, tab. , bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Transport
Environmental protection, Transport
Uwagi
Kody JEL: H29, O13, O25, Q28, O38, Q59
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzona w Polsce ustawa o elektromobilności w zakresie swojej regulacji implementuje dyrektywę europejską dotyczącą rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, której celem jest zminimalizowanie zależności od ropy naftowej oraz zmniejszenie odziaływania transportu na środowisko. Istotnym czynnikiem rozwoju elektromobilności w Polsce jest zwiększenie dostępności do infrastruktury ładowania. Celem publikacji jest analiza Funduszu Niskoemisyjnego Transportu pod względem możliwości finansowania rozwoju elektromobilności w Polsce. Artykuł składa się z czterech części poprzedzonych wprowadzeniem i zakończonych wnioskami. Zastosowane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu (ujęcie teoretyczne zagadnień dotyczących, gospodarki niskoemisyjnej, elektromobilności oraz operatorów sieci dystrybucyjnej), analiza wtórna dokumentów (desk research) polegająca na prezentacji założeń ujętych w aktach prawnych i dokumentach programowych oraz metoda wnioskowania logicznego przyczyniająca się do przedstawienia wniosków i realizacji celu publikacji. Wnioski ujęte w końcowej części artykułu dotyczą identyfikacji płaszczyzn oddziaływania Funduszy Niskoemisyjnego Transportu w kontekście jego funkcjonowania jako instrumentu finansowego.(abstrakt oryginalny)

The Act on electromobility introduced in Poland, within the scope of its regulation, implements a European directive on the development of alternative fuels infrastructure, the aim of which is to minimize the dependence on oil and to reduce the impact of transport on the environment. An important factor in the development of electromobility in Poland is the increased availability of charging infrastructure. The aim of the publication is to analyze the Low-Emission Transport Fund in terms of financing the electromobility development in Poland. The article consists of four parts preceded by an introduction and ending with conclusions. The applied research methods are: critical analysis of the literature (theoretical approach to issues related to low-emission economy, electromobility and distribution system operators), secondary documents analysis (desk research) relying on presentation of included in legal acts and program documents assumptions and logical reasoning method contributing to presentation of applications and implementation of the purpose of publication. The conclusions included in the final part of the article concern the identification of the planes of the Low-Carbon Transport Funds impact in the context of its functioning as a financial instrument.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 6 June 2018 amending the Act on biocomponents and liquid biofuels and certain other acts, Journal of Laws. Pos. 1356.
 2. Act of 11 January 2018 on electromobility and alternative fuels, Journal of Laws. Pos. 317.
 3. The Chancellery of the Prime Minister (2018). Draft Act amending the Act on biocomponents and liquid biofuels and some other acts. Retrieved from: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/ decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-amendment-laws-about-biocomponents-and-biofuels-liquids- 1.html (31.08.2018).
 4. Development plan for Electromobility in Poland "Energy to the Future" (2017). Warsaw: Ministry of Energy.
 5. Directive of the European Parliament and of the Council 2014/94/ EU of October 22, 2014 on the development of alternative fuels infrastructure (2014). UJ L 307.
 6. Drożdż, W. (2018a). Elektromobilność w rozwoju miast. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Drożdż, W. (2018b). Operator systemu dystrybucji w dobie wyzwań innowacyjnej energetyki. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Materiałów Mineralnych i Energia PAN, 102, 291-300.
 8. National framework for alternative fuels infrastructure development policy (2017). Warsaw: Ministry of Energy.
 9. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych (2018). Study: What do Poles think about electromobility? Retrieved from: http://www.orpa.pl/badanie-co-o-elektromobilnosci-sadza-polacy/ (31.08.2018).
 10. Pająk, K. (2013). Bezpieczeństwo energetyczne w jednostkach samorządu terytorialnego. [In:] K. Pająk, A. Ziomek, S. Zwierzchlewski (eds.), Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy (pp. 39-59). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 11. Pilecki, B. (2018). Regional operational programs 2014-2020 as a financial instrument supporting low-carbon economy in Poland on the example of the West Pomeranian Voivodeship. European Journal of Service Management, 3 (27/1), 211-216.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/2-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu