BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocka Magdalena (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Advantages and Disadvantages of Flexible Forms of Employment in the Opinion of Employees
Zalety i wady pracy w elastycznych formach w opinii pracowników
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2019, nr 14 (4), s. 369-381, tab., bibliogr. s. 380-381
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Elastyczność rynku pracy, Elastyczność zatrudnienia, Badanie opinii, Opinia pracowników
Labour market, Labour market flexibility, Flexible employment, Opinion research, Employees' opinion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J5, J6
streszcz., summ.
Abstrakt
Elastyczność rynku pracy oraz zatrudnianie pracowników w atypowych formach od lat są wskazywane jako potencjalne źródła skuteczniejszego konkurowania. Obydwie formy elastyczności są dla pracowników istotnymi zmianami wywołującymi u nich niepokój o pewność zatrudnienia. W tym kontekście celem badań było poznanie opinii o korzyściach i wadach wykonywania pracy w atypowych formach. Badania przeprowadzono w sieci aptek oraz wśród ratowników medycznych, w podmiotach więc, w których elastyczne zatrudnienie jest podstawowym stosunkiem pracy. W opinii respondentów występuje więcej wad niż korzyści pracy w elastycznych formach, a główną niedogodnością atypowej pracy jest niepewność zatrudnienia. (abstrakt autora)

Flexibility of the labour market and employment in atypical forms has been indicated for years as a potential source of more effective competition. However, both types of flexibility constitute important changes for employees that cause concern in terms of employment security. In this context, the aim of the research was to determine opinions about the advantages and disadvantages of employment in atypical forms. The research was carried out in a chain of pharmacies and among paramedics, i.e. in entities where flexible employment constitutes the basic employment relationship. In the respondents' opinion, there are more disadvantages than advantages of employment in flexible forms, and the main disadvantage of atypical work is employment insecurity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. (2008). Z. Dziubiński, M. Kowalewski (Eds.). Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.
 2. Consolidated text of the Act on State Emergency Medical Services of April 25, 2019 (Journal of Laws of 2019, item 993 - Act of September 8, 2006 on the State Emergency Medical Services).
 3. Convention on part-time work. No. 175 of June 24, 1994 International Labor Organization. Retrieved from http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k175.html (access 19.09.2018).
 4. EU horizontal policies - employment policy. (2006). Retrieved from http://www.archiwum.parp. gov.pl (access 14.09.2018).
 5. European Social Charter (reviewed). (1996) - art. 24 regarding termination of employment. Strasbourg. Retrieved from http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter (access 18.11.2018).
 6. Florek, L. (2003). Tendencje rozwojowe europejskiego prawa pracy w ostatnich latach. In W. Sanetra (Ed.). Sąd Najwyższy wobec prawa pracy i praktyki Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7. Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century. (1993). White Paper COM(93) 700. Retrieved from http://ec.europa.eu/white - papers (access 20.10.2018).
 8. Kalina-Prasznic, U. (2009). Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy. Warszawa: CeDeWu.
 9. Kalinowska, B. (2007). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. In W. Jarmołowicz (Ed.). Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 10. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. (2000). Art. 30 w sprawie ochrony pracownika przed nieusprawiedliwionym zwolnieniem z pracy. (2007/C 303/01). Retrieved from https://eur - lex. europa.eu (access 14.11.2018).
 11. Konwencja w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu. (1994). Nr 175 z 24 czerwca 1994 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Retrieved from http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/ k175.html (access 19.09.2018).
 12. Krajowa strategia zatrudnienia na lata 2007-2013. (2005). Retrieved from http://www.mpips.gov.pl (access 22.08.2018).
 13. Kurowska, A. (2016). Ratownicy medyczni tylko na etatach. Czy to nie nadregulacja? GazetaPrawna.pl, September 27; https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/987671,ratownicy-medyczni-i-pielegniar-ki-systemu-ratownictwa-maja-byc-zatrudniani-wylacznie-na-podstawie-umowy-o-prace.html.
 14. Kwiatkowski, E. (2003). Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy. In E. Kryńska (Ed.). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 15. Kwiatkowski, E. (2011). Procesy przystosowawcze na rynku pracy w warunkach kryzysu. Polska na tle innych krajów. Białystok-Warszawa: PAN-IPiSS-WSE.
 16. Kwiatkowski, E., & Tokarski, T. (2004). Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska - tendencje i oczekiwania na przyszłość. In S. Borkowska (Ed.). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 17. Lewandowski, P., Koloch, G., & Regulski, A. (2008). Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Warszawa: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.
 18. Machol-Zajda, L., & Głogosz, D. (2010). Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w podlaskich przedsiębiorstwach. Białystok-Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
 19. Mazur, A. (2008). Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w opinii pracowników. In Z. Dziubiński, M. Kowalewski (Eds.). Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.
 20. Mazurkiewicz, M. (2016). Elastyczne formy zatrudnienia - poziom wiedzy, opinie oraz stopień ich wykorzystania przez pracodawców. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 16, 27-49.
 21. Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. (2000). E. Kryńska (Ed.). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 22. National Employment Strategy for 2007-2013. (2005). p. 68. Retrieved from http://www.mpips. gov.pl (access 22.08.2018).
 23. Organiściak-Krzykowska, A. (2006). Zróżnicowanie bezrobocia w Unii Europejskiej na tle wybranych krajów świata i Europy. Warszawa: IPiSS.
 24. Piotrowski, Ł (2015). Elastyczne formy zatrudnienia a autonomia woli stron stosunku prawnego. In A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (Eds.). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa: Difin.
 25. Polityki horyzontalne UE - polityka zatrudnienia. (2006). Retrieved from http://www.archiwum. parp.gov.pl (access 14.09.2018).
 26. Puzio-Wacławik, B. (2016). Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 257, 102-113.
 27. Riedman. A., Bieleński, H., Szczurowska, T., & Wagner, A. (2006). Working time and work-life balanse in European companies. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 28. Sochańska-Kawiecka, M., Morysińska, A., Makowska-Belta, E., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Szarfenberg, R., & Mering, T. (2013). Elastyczne formy zatrudnienia - skutki społeczne i ekonomiczne. Wrocław: Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji.
 29. The Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2000). - art. on the protection of employees against unjustified dismissal. (2007/C 303/01). Retrieved from https://eur - lex. europa.eu (access 14.11.2018).
 30. Wiśniewski, Z. (1999). Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 31. Wratny, J. (2003). Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy. In K.W. Frieske (Ed.). Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 32. Wysocka, M. (2016). Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 33. Wysocka, M. (2017). Wiedza pracowników o elastycznych formach pracy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2(805), 38-47.
 34. Wysocka, M., & Walkowiak, R. (2013). Elastyczne formy pracy w organizacjach ochrony zdrowia. In R. Lewandowski, M. Kautsch, & Ł. Sułkowski (Eds.). Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(10), 305-313.a
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.4932
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu