BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łazarczyk Damian (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services)
Tytuł
The Book of Revenue and Costs - Evolution of the Simplified Form of Record
Księga przychodów i kosztów - ewolucja uproszczonej formy ewidencyjnej
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(2), s. 85-94, tab. , bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Przychody, Księga przychodów i rozchodów, Rachunkowość
Costs, Revenue, Revenue and expense ledger, Accounting
Uwagi
Kody JEL: M4
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel artykułu: Celem opracowania jest prezentacja zmodyfikowanej formy ewidencji działalności gospodarczej w małym i średnim przedsiębiorstwie. Księga podatkowa nie dostarcza użytecznych informacji o przychodach i kosztach oraz wyniku działalności gospodarczej. Jest ukierunkowana na aspekt fiskalny. Dlatego, potrzeba ewolucji tej uproszczonej formy ewidencyjnej. Metodologia badania: W pracy zastosowano metodę analizy logicznej i analizy porównawczej aktów prawnych oraz literatury z zakresu rachunkowości podatkowej i rachunkowości finansowej. Rezultat: Analiza zagadnienia pozwoliła na krytykę dotychczasowej formy ewidencyjnej oraz prezentację zmodyfikowanej księgi przychodów i kosztów.(abstrakt oryginalny)

Objective: The aim of the study is to present a modified form of business activity record in the small and medium size enterprise. The tax book does not provide useful information about the revenue and costs and the result of business operations. It is focused on the fiscal aspect. Therefore, the evolution of this simplified form of record is required.Research methodology: The paper uses the method of logical and comparative analysis of legal acts and literature in the field of tax and financial accounting.Result: Analysis of the issue allowed for the criticism of the current form of record and the presentation of a modified book of revenues and costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz, J. (2005). Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie - klasyfikacja - zakres ujawnień. Gdańsk: ODiDK.
 2. Jaklik, A., Micherda, B. (1994). Zasady rachunkowości. Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 3. Jaworski, J. (2012). Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie. Warsaw: CeDeWu.
 4. Kiziukiewicz, T., Sawicki, K. (2012). Rachunkowość małych przedsiębiorstw. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Lulek, A. (2011). Sprawozdawczość jako sposób komunikowania się z inwestorami. [In:] Pracownicy Katedry Rachunkowości (eds.), Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania (pp. 337- 344). Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 6. Lulek, A. (2012). Użyteczność rachunku zysków i strat w zastosowaniu narzędzi rachunkowości zarządczej. [In:] E. Nowak, M. Nieplowicz (eds.). Rachunkowość a controlling (pp. 329-338). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Nowak, E., Nieplowicz, M. (eds.) (2012). Rachunkowość a controlling. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu.
 8. Sadowska, B. (2015). Rachunek kosztów działań - teoria i praktyka. [In:] E. Nowak, M. Kowalewski (eds.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami (pp. 420-432). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Sadowska, B. (2016). System pomiaru dokonań w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - proces przygotowania i implementacji. [In:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami (pp. 399-407). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Szczypa, P. (ed.) (2014). Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji. Warsaw: CeDeWu.
 11. Accounting Act of 29 September 1994. Journal of Laws 2018, item 395, as amended.
 12. Act on tax of 26 July 1991. Journal of Laws 2018, item 200, as amended.
 13. Act on flat-rate tax of 20 November 1998. Journal of Laws 2017, item 2157, as amended.
 14. Regulation of the Minister of Finance on regarding the tax revenue and expense book of 26 August 2003. Journal of Laws 2017, item 728, as amended.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/2-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu