BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluch-Dybek Agnieszka (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services)
Tytuł
The Structure of Income of Lubuskie Local Government Units
Struktura dochodów lubuskich jednostek samorządu terytorialnego
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(2), s. 95-104, fig., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Dochody, Budżet, Gmina, Samorząd terytorialny
Income, Budget, District, Local government
Uwagi
Kody JEL: H72
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma charakter opisowy i wyjaśniający. Dotyczy prezentacji dochodów lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015-2016 w aspekcie samodzielności finansowej oraz zobrazowania pozycji dochodów w strukturze budżetu gmin. Celem opracowania jest zapoznanie czytelnia ze strukturą dochodów budżetowych jak również prezentacja otrzymanych wyników. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę oraz wnioskowanie. Niezbędna była również dogłębna analiza źródeł prawa zewnętrznego oraz wnioskowanie na podstawie dostępnego sprawozdania z wykonania budżetów przez lubuskie jednostki samorządu terytorialnego w roku 2016. Wyniki Działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej RIO w Zielonej Górze.(abstrakt oryginalny)

This study is of descriptive and explanatory character. It refers to the presentation of income of Lubuskie local government units in 2015-2016 in the area of financial independence and depiction of income items in the budget structure of municipalities. The aim of the study is to familiarize the reader with the structure of income of Lubuskie local government units. The following research methods were used in the work: literature studies, analysis and inference. An in-depth analysis of the sources of external law and inference on the basis of available report on the implementation of budgets by Lubuskie local government units in 2016, the results of the supervisory, opinion-giving and audit activity of the RIO (Regional Camber of Audit) in Zielona Góra were also necessary.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agopszowicz, A., Gilowska, Z., Taniewska-Peszko, M. (1999). Prawo samorządu terytorialnego w zarysie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Czerski, P., Hanusz, A., Niezgoda, A. (2010). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warsaw: Wolters Kluwer.
 3. Gajl, N. (1992). Finanse i prawo finansowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Grześkiewicz, W. (2002). Zagrożenia wynikające z deficytu i samorządowego długu publicznego. Samorząd Terytorialny, 4, 37-47.
 5. Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P. (2006). Dochody budżetu gminy. Warsaw: Wolters Kluwer.
 6. Jastrzębska, M. (2005). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Kotulski, M. (2000). Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 1-2, 82-90.
 8. Kornberger-Sokołowska, E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wydawnictwo Liber.
 9. Kożuch, A., Brzozowska K. (2006). Istota i zakres zarządzania finansami lokalnymi. [In:] A. Kożuch, K. Brzozowska (eds.) Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi (pp. 11).
 10. Cracow: Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Kożuch, A., Mirończuk, A. (2005). Planowanie finansowe w gminie, Zarządzanie finansami lokalnymi. Białystok: Wydawnictwo Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 12. Miemiec, W. (2011). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wydawnictwo Difin.
 13. Nowacka, E.J. (1997). Samorząd terytorialny w administracji publicznej. Warsaw: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 14. Niewiadomski, Z., Grzelczak, W. (1990). Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze.
 15. Niewiadomski, Z., Siemiński, W., Sosnowski, P., Tetera, M. (2001). Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Bydgoszcz-Warsaw: Kwartalnik Prawa Publicznego.
 16. Podgórski, K. (1991). Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 11-12, 20-26.
 17. Ruśkowski, E. (1998). Struktura polskiego prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji i orzecznictwa sądowego. Warsaw: Wydawnictwo Polskie prawo finansowe.
 18. Sadowska, B. (2014). Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych w sferze budżetowej. Warsaw: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 19. Sadowska, B. (2017). Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 20. Storczyński, J. (2006). Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym. Bydgoszcz-Chorzów: Oficyna Wydawnicza Branta.
 21. Szewczuk, A. (2004). Strategia decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce i jej wpływ na funkcjonowanie sektora samorządowego, Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 22. Talik, A., Lachiewicz, W. (2017). Dotacje z budżetów samorządu terytorialnego. Warsaw: C.H. Beck.
 23. Wojewodzic, T., Płonka, A. (2008). Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości, Warsaw: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 24. Wójtowicz, W. (2003). Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC.
 25. Zięba-Załucka, H. (1999). Samorząd Terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej po reformie ustrojowej - wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Fosze.
 26. Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Journal of Laws 2001 No. 142, item 1591 as amended.
 27. Ustawa z 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Journal of Laws 2009 No. 114, item 946.
 28. Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Journal of Laws No. 64, item 593 as amended.
 29. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.11.1990 r., SA/P 1267/90, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 1990, No. 4, item 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/2-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu