BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudak Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
The Hope for Success and the Sense of Happiness in Men Dealing with the Divorce Crisis
Nadzieja na sukces a poczucie szczęścia mężczyzn przeżywających kryzys rozwodowy
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18, nr 45, s. 47-58, tab., bibliogr. 16 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wokół rodziny
Słowa kluczowe
Rodzina, Ojcostwo, Sytuacje kryzysowe, Dobrostan
Family, Fatherhood, Crisis situations, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: W  podjętych badaniach wśród mężczyzn przeżywających kryzys rozwodowy dążono do określenia związków między nadzieją ojców na odniesienie sukcesu, rozumianą jako przekonanie o posiadaniu silnej woli oraz kompetencji pozwalających na znalezienie rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej, a ich poczuciem szczęścia. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy został określony w postaci pytania o to, czy istnieją, a jeśli tak to jakie, zależności między nadzieją na sukces ojców przeżywających kryzys rozwodowy a ich poczuciem szczęścia. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Nadziei na Sukces (polska adaptacja The Hope Scale C. Snydera). Narzędzie to służy do pomiaru wyniku ogólnego nadziei na sukces oraz dwóch jej składowych - umiejętności znajdywania rozwiązań i siły woli. Do pomiaru poczucia szczęścia zastosowano natomiast Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia. PROCES WYWODU: Wywód składa się z pięciu części. Pierwsza stanowi wprowadzenie w podjętą problematykę, obejmującą sytuację współczesnych ojców przeżywających konflikt rozwodowy i  dążących do poprawy swojej sytuacji życiowej. W drugiej części zaprezentowano założenia badań własnych. Następnie przedstawiono teoretyczne podstawy dotyczące nadziei na sukces i poczucia szczęścia. Kolejna część stanowi analizę materiału badawczego. W ostatniej części dokonano podsumowania. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Uzyskane wyniki badań ujawniły istotny związek między wynikiem ogólnym nadziei na sukces oraz silną wolą a poczuciem szczęścia badanych ojców. Analiza materiału badawczego dotycząca zróżnicowania nadziei na sukces oraz poczucia szczęścia ze względu na cechy społeczno-demograficzne wykazała różnice istotne statystycznie w odniesieniu do sytuacji materialnej mężczyzn. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy sądzić, że wyższemu poczuciu nadziei oraz przekonaniu o własnej skuteczności i wytrwałości ojców zainteresowanych poprawą swoich relacji z dzieckiem po rozwodzie towarzyszy silniejsze poczucie dobrostanu psychicznego, optymistycznego nastawienia oraz akceptacji samego siebie przez badanych mężczyzn. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the research conducted among men dealing with the divorce crisis was to examine the correlation between the fathers' hope for success, understood as their confidence in the willpower and competence to overcome difficult situations, and their sense of happiness. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main aim of the research was to address the question of whether there exists a correlation between the hope for success and the sense of happiness in fathers dealing with the divorce crisis and, if so, what is the nature of this connection. The study employed Hope for Success Questionnaire (the Polish adaptation of C. Snyder's Hope Scale). The level of happiness was determined with the use of the Oxford Happiness Questionnaire. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The disquisition consists of five parts. First, the author introduces the problem and discusses the situation of contemporary fathers dealing with the divorce conflict. The second part outlines the assumptions of the research. Then, the article offers the theoretical framework regarding the hope for success and the sense of happiness. This part is followed by the analysis of the research material. The final part contains a conclusion. RESEARCH RESULTS: The results revealed significant interdependence between the general level of hope for success and willpower, and the sense of happiness of the fathers participating in the study. The analysis of the material concerning the differences in the level of hope for success and the sense of happiness that took into account socio-demographic profile of the respondents displayed statistically significant differences as far as the financial situation of the fathers is concerned. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: It may be assumed that in the case of fathers interested in the improvement of their relationship with the child after the divorce, the hope for success and conviction about their effectiveness and persistence foster their mental well-being, encourage the adoption of a more optimistic approach, and help find self-acceptance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia [Psychology of Happiness]. Wrocław: Astrum.
 2. Argyle, M. & Martin, M. (1991). The psychological causes of happiness. In: F. Strack, M. Argyle, & N. Schwarz (eds.), Subjective Well-being: An Interdisciplinary Perspective. NY, US: Wydawnictwo Pergamon Press.
 3. Bailey, T.C. & Snyder, C.R. (2007). Satisfaction with Life and Hope: a Look at Age and Marital Status. The Psychological Record, 57, 233-240.
 4. Beisert, M. (2000). Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem [Divorce. Overcoming the Crisis]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji "Humaniora".
 5. Cutcliffe, J.R. (2004). The Inspiration of Hope in Bereavement Counseling. London: Jessica Kingsley Publishers.
 6. Dudak, A. (2006). Samotne ojcostwo [Single Fatherhood]. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 7. Dudak, A. (2013). Radzenie sobie w ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste [Fathers Claiming Custody of their Children: Coping and Personal Resources]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 8. Dudak, A. & Klimkowska, K. (2017). Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem [Success as an Experience of Fathers Having Custody of their Children]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Klimkowska, K. (2013). Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie [Orientation Towards Success Among Graduates of Translation Studies]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Kwiatek, P. (2012). Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Snydera [The Meaning and the Development of Charles Richard Snyder's Psychology of Hope]. Seminare, t. 31, 157-170.
 11. Łaguna, M., Trzebiński, J., & Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces [Hope for Success Questionnaire]. Warszawa: Wydawnictwo PTP.
 12. Matczak, A. & Salata, E. (2010). Inteligencja emocjonalna a nadzieja [Emotional Intelligence and Hope]. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(2), 19-24.
 13. Poprawa, R. (2012). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia. Polska Adaptacja The Oxford Happiness Questionnaire. Psychologia Jakości Życia, t. 11.1, 37-56.
 14. Ryś, M. (2010). Człowiek niosący nadzieję [Men Bringing Hope]. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(2), 55-71.
 15. Snyder, C.R. (1994). The Psychology of Hope. New York: The Free Press.
 16. Snyder, C.R., Cheavens, J., & Sympson, S.C. (1997). Hope: An Individual Motive for Social Commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1, 107-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2019.184504
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu