BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marek Zbigniew (Akademia Ignatianum w Krakowie), Walulik Anna (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Ewangelia inspiracją dla nauk o wychowaniu
The Gospel - An Inspiration for the Sciences of Pedagogy
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18, nr 45, s. 95-108, bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wokół rodziny
Słowa kluczowe
Religia, Pedagogika, Wychowanie
Religion, Pedagogy, Parenting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie na przykładzie perykopy ewangelicznej, że Biblia poza religijnym przesłaniem może dostarczać wielu inspiracji do przemyśleń pedagogicznych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule zamierzamy wyjaśnić, w jakiej mierze, w jakim zakresie Biblia może inspirować myślenie przedstawicieli nauk o wychowaniu. Prowadzone badania mają charakter jakościowy. W analizach zostaje wykorzystana technika analizy kategorialnej. PROCES WYWODU: Powszechnie przyjmuje się, że Biblia przekazuje treści religijne. Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że sięgają po nią nie tylko osoby wierzące, ale i niewierzące, poszukując w niej wyjaśnień kwestii historycznych, archeologicznych itd. Przekonani o tej bogatej ofercie tekstów biblijnych zaczęliśmy poszukiwać inspiracji, jakich Biblia może dostarczyć przedstawicielom nauk o wychowaniu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Świadomi tego, że Biblia nie jest klasycznym podręcznikiem pedagogicznym, a zatem nie może udzielać jednoznacznych odpowiedzi na stawiane przez tę dyscyplinę pytania, doszliśmy do wniosku, że poza przekazem treści religijnych znajdziemy w niej wiele inspiracji dla pedagogicznego myślenia i działania. Za znaczący impuls uważamy uwrażliwianie Biblii na rzeczywistość niematerialną, na transcendencję oraz dopuszczanie innych form poznania niż poznanie intelektualne. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Otwartość, a także brak uprzedzeń natury światopoglądowej pozwalają stwierdzić, że Biblia poza swoim nadrzędnym celem, jakim jest ukazywanie relacji Boga z ludźmi, dostarcza tym ostatnim także wielu inspiracji do przemyśleń w zakresie układania relacji wychowawca-wychowanek.(abstrakt oryginalny)

REASEARCH OBJECTIVE: On the example of evangelical pericope, the research aim is to present the fact that the Bible beyond a religious message can provide many inspirations for pedagogical reflections. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In this article we intend to explain the scale and range of the Bible possibilities inspiring the thinking of representatives of the sciences of pedagogy The research is of a qualitative nature. In analysis the technique of category analysis has been applied. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Commonly, one takes for granted that the Bible passes the religious contents. At the same time, we are aware of the fact that not only the faithful persons draw for them abut also unfaithful ones who seek the explanations for the historical, archeological etc. matters in it. Convinced of so rich offer that the Bible texts include we started searching the inspiration which the Bible can provide the representatives of the sciences of pedagogy with. RESEARCH RESULTS: Aware of the fact that the Bible is not only the typical pedagogical handbook, thus, that it can not give the unambiguous answers to the questions posed by this discipline, we came to conclusion that beyond the message of religious contents we could find a lot of inspirations in it for pedagogical thinking and acting. We can see the significant impulse in the Bible that sensitizes people to non-material reality, transcendence, and openness to other forms of cognition than intellectual one. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECCOMENDATIONS: Openness and the lack of prejudices of ideological nature make us claim that the Bible, apart from own main goal which is to show the relation between God and people, provides the last ones with many human inspirations for reflection upon building the relation between the form - teacher and pupil.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hadwiger, A. (1978). Bibelunterricht. W: J. Fink i E.J. Korherr (red.), Praktisches Wörterbuch der Religionspādagogik und Katechetik. Wien: Herder, 100-103.
 2. Hilger, G., Leimgruber, S. i Ziebertz, H-G. (2001). Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium Ausbildung und Beruf. München: Kösel-Verlag.
 3. Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo DSW.
 4. Jan Paweł II. (1998). Encyklika Fides et ratio. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 5. Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 6. Kant, I. (2001). Krytyka czystego rozumu. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 7. Léon-Dufour, X. (1973). Wychowanie. W: X. Léon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej. Poznań-Warszawa: Pallotinum, 1085-1089.
 8. Marek, Z. (1998). Biblia w katechetycznej posłudze słowa. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 9. Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Akademia Ignatianum.
 10. Mudyń, K. (1995). O granicach poznania. Między wiedzą, niewiedzą i antywiedzą. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 11. Müller, G.L. (2015). Dogmatyka katolicka. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 12. Olbrycht, K. (2012). Wychowanie do wartości - w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. Paedagogia Christiana 1/29, 89-104.
 13. Pedagogia ignacjańska. Podejście praktyczne. W: Podstawy edukacji ignacjańskiej. Kraków: WSFP "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, 2006, s. 97-165.
 14. Rahner, K. (1987). Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 15. Remiszewska, Z. (2016). Aksjologiczne aspekty wychowania. Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXXV, z. 1, 85-97.
 16. Śliwerski, B. (2008). Pedagogika bez transcendencji. W: W. Pasierbek (red.), Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Kraków: WSF-P Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 96-98.
 17. Waldenfels, H. (1993). O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 18. Walulik, A. (2010). Niewiedza religijna i jej andragogiczne konsekwencje. W: T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. T. 2. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, 234.
 19. Walulik, A. (2011). Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Kraków: WSF-P "Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 27 i nn.
 20. Wołosiuk, B. (2010). Rola szkoły w wychowaniu aksjologicznym. Rozprawy Społeczne IV, I, s. 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2019.184508
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu