BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horowski Jarosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sadłoń Wojciech (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego)
Tytuł
Edukacja religijna w świetle realizmu krytycznego i teorii morfogenezy
Religious Education in the Light of Critical Realism and Morphogenetic Approach
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18, nr 45, s. 109-120, bibliogr. 31 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wokół rodziny
Słowa kluczowe
Rozwój, Religia, Edukacja
Development, Religion, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Ujęcie edukacji religijnej w perspektywie sformułowanej przez Margaret Archer i odwołującej się do założeń realizmu krytycznego teorii morfogenezy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem: jak można ująć edukację religijną z perspektywy sformułowanej przez Archer socjologicznej teorii morfogenezy; metoda: hermeneutyka. PROCES WYWODU: W kolejnych punktach ukazano: 1) kontrowersje w odniesieniu do edukacji religijnej; 2) sformułowaną przez Archer teorię socjalizacji; 3) analizę religii z perspektywy teorii morfogenezy; 4) ujęcie edukacji religijnej w świetle teorii morfogenezy. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Fundamentem rozwoju religijnego jest niezależne od edukacji doświadczenie rzeczywistości transcendentnej, edukacja religijna jest pomocą w interpretacji tego doświadczenia oraz w poszukiwaniu modus vivendi w odniesieniu do trosk w porządkach: naturalnym, praktycznym, społecznym i transcendentnym. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ponieważ edukacja religijna odnosi się do niezależnego od niej doświadczenia, brak edukacji religijnej może skutkować trudnościami w interpretacji doświadczenia Transcendencji oraz formułowaniu modus vivendi albo przejmowaniem obecnych w kulturze nieracjonalnych lub fundamentalistycznych propozycji.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Account of religious education in the perspective of the morphogenetic approach, formulated by Margaret Archer on the assumptions of critical realism. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Research problem: what is the understanding of religious education from the perspective of formulated by Archer morphogenetic approach; method: hermeneutics. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the following points are shown: 1) the controversy regarding the interpretation of religious education; 2) the theory of socialization formulated by Archer; 3) the analysis of religion from the perspective of morphogenesis; 4) the account of religious education in the light of morphogenesis. RESEARCH RESULTS: The independent from education experience of transcendental reality should be perceived as the source of religious development; religious education is a help in the interpretation of this experience and in the search for a modus vivendi in relation to the concerns from different orders: natural, practical, social and transcendent. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Because religious education refers to an independent experience, lack of religious education may result in difficulties in interpreting the experience of the Transcendence and formulating a modus vivendi or taking over the irrational or fundamentalist proposals present in culture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archer, M. (1988). Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Archer, M. (1995). Realist Social Theory: the morphogenetic approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Archer, M. (2006). Persons and Ultimate Concerns: Who We Are Is What We Care About. Conceptualization of the Person in Social Sciences. Pontifical Academy of Social Sciences, Acta, 11, 261-283.
 4. Archer, M. (2007). Making our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Archer, M. (2010). Introduction: The reflexive re-turn. W: M. Archer, Conversations About Reflexivity. London and New York: Routledge, 1-13.
 6. Archer, M. (2012). The Reflexive Imperative in Late Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Archer, M. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Kraków: Nomos (w oryginale: Archer, M. (2000). Being Human: the Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press).
 8. Archer, M., Collier, A. i Porpora, D. (2004). Transcendence. Critical realism and God. London and New York: Routledge.
 9. Bagrowicz, J. (2000). Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: UMK.
 10. Bartnik, C.S. (1995). Personalizm. Lublin: "Czas".
 11. Donati, P. (2011). Relational Sociology. A new paradigm for the social science. London and New York: Routledge.
 12. Durkheim, E. (1968). Éducation et sociologie. Paris: Les Presses universitaires de France.
 13. Frazer, J.G. (1925). The Golden Bough. A Study in Comparative Religion. London: MacMillan and Co.
 14. Hurrelmann, K. (1994). Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji. Poznań: UAM.
 15. Luhmann, N. (1992). Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.
 16. Maccarini, A. (2013). A morphogenetic-relational account of social emergence. Processes and forms. W: M.S. Archer i A. Maccarini (red.), Engaging with the World: Agency, Institutions, Historical Formations. London, New York: Routledge, 22-49.
 17. Maccarini, A. i Prandini, R. (2010). Human Reflexivity in social realism. W: M.S. Archer (red.), Conversations About Reflexivity. London: Routledge, 77-107.
 18. Marek, Z. (2013). Tożsamość pedagogiki religii. Paedagogia Christiana, 31(1), 93-105.
 19. Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie.
 20. Mari, G. (2017). Chrześcijaństwo a humanizm. Szanse i wyzwania w zsekularyzowanej kulturze. Paedagogia Christiana, 39(1), 11-28.
 21. Maritain, J. (1993). Od filozofii człowieka do filozofii wychowania. W: F. Adamski (red.), Człowiek - wychowanie - kultura. Wybór tekstów. Kraków: WAM, 61-79.
 22. Michalski, J. (2004). Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 23. Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 24. Nowak, M. (2000). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL.
 25. Nowak, M. (2013). Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej. Paedagogia Christiana, 31(1), 25-44.
 26. Porpora, D. (2006). Methodological Atheism, Methodological Agnosticism, and Religious Experience. Journal for the Theory of Social Behavior, 36(1), 57-75.
 27. Smith, Ch. (2010). What is a person? Chicago: University of Chicago Press.
 28. Starnawski, W. (2012). Źródła i pedagogiczne konsekwencje redukcjonizmu antropologicznego. Paedagogia Christiana, 29(1), 11-29.
 29. Walle, G. van de (2008). Durkheim and Socialization. Durkheimian Studies / Études Durkheimiennes, New Series, 14, 35-58.
 30. Wrong, D. (1961). The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology. American Sociological Review, 26:2, 183-193.
 31. Zdybicka, Z. (2006). Człowiek i religia. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2019.184509l
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu