BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grotowska Stella (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Obraz macierzyństwa w polskiej blogosferze parentingowej
An Image of Motherhood in the Polish Parenting Blogosphere
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18, nr 45, s. 23-33, bibliogr. 24 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wokół rodziny
Słowa kluczowe
Rodzina, Media, Macierzyństwo, Media społecznościowe
Family, Media, Motherhood, Social media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza współczesnego doświadczenia macierzyństwa i jego przemian na przykładzie blogerek parentingowych. Badanie opiera się na założeniu, że poprzez ekspresje w internecie można poznać ważne aspekty życia szerszej społeczności, dla której internet stanowi przestrzeń komunikacji, rozpowszechniania określonych wzorów społecznych i kształtowania opinii. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Badania prezentowane w niniejszym artykule mają charakter eksploracyjny. Wykorzystano analizę dyskursu wybranych blogów parentingowych prowadzonych w języku polskim, a także dane zastane, które uznano za istotne dla badanego problemu. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej zasygnalizowano kierunki przemian instytucji rodziny, w kolejnych dwóch omówiono blogosferę paretingową jako teren badań oraz zastosowane metody jakościowe. W dalszych trzech podrozdziałach znajduje się analiza macierzyństwa. Jak się okazuje, macierzyństwo podlega reprodukcji z niewielkimi zmianami. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Poddane analizie wypowiedzi kobiet pokazują, że ich doświadczenie reprodukuje model rodziny określany w literaturze przedmiotu mianem "tradycyjnego". Zaznaczają się jednak odmienności w porównaniu z poprzednim pokoleniem kobiet. Różnice polegają na ograniczeniu wymagań stawianych matkom małych dzieci (rezygnacja z obowiązku pracy zawodowej poza gospodarstwem domowym), a także na zdefiniowaniu rutynowych czynności codziennych jako obszaru samorealizacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analizowany problem jest rzadko podejmowany w socjologii rodziny w Polsce. Należy podkreślić celowość badania aktywności internetowej, w której wyraża się współczesna refleksyjność macierzyństwa - liczne wybory, konieczność namysłu i rozważań traktowana jest jako element społecznej roli matki.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to analyze the contemporary experience of motherhood and its transformations on the example of parenting bloggers. The research is based on the assumption that through expressions on the Internet one can learn about important aspects of life in the wider community, for which the Internet is a space for communication, dissemination of specific social patterns and shaping opinions. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research presented in this article is exploratory. The discourse analysis of selected parenting blogs written in Polish (netnography) was used, as well as the analysis of the existing data, which were considered significant for the problem under study. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of five parts. The first one indicated the directions of changes in the family institution, in the next two the author discusses the parenting blogosphere as the research area and the applied quality methods. In the next three subsections there is an analysis of motherhood. As it turns out, motherhood is subject to reproduction with minor changes. RESEARCH RESULTS: The analysis of women's statements shows that their experience reproduces the family model described in the literature as "traditional." However, there are differences in comparison with the previous generation of women. The differences consist in limiting the requirements for mothers of small children (resignation from the obligation to professional work outside the household), as well as in defining routine daily activities as an area of self-fulfillment. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The analyzed problem is rarely undertaken in family sociology in Poland. It is necessary to emphasize the desirability of studying Internet activity in which contemporary reflexivity of motherhood is expressed - numerous choices, the necessity of reflection and consideration are treated as an element of the social role of mother.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
 2. Beck, U. i Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage.
 3. Budrowska, B. (2001). Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką. Kultura i Społeczeństwo, 2, 105-120.
 4. Giza-Poleszczuk, A. i Marody, M. (2000). Być kobietą, być mężczyzną - czyli o przemianach tożsamości związanej z płcią we współczesnej Polsce. W: M. Marody (red.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Warszawa: Scholar, 44-74.
 5. Goode, W.J. (1961). Family Dezorganization. W: R.K. Merton i R.A. Nisbet (red), Contemporary Social Problems. An Introduction to the Sociology of Deviant Behaviour and Social Problems. New York: Harcourt, Brace & World, 390-458.
 6. Guzowska, B. (2015). Estetyzacja - nowa matryca kultury. Człowiek i Społeczeństwo, 39, 57-67.
 7. Kozinets, R.V. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Lopata, H. (1971). Occupation: Housewife. New York: Oxford University Press.
 9. Olcoń-Kubicka, M. (2009). Rola internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa: WUW, 34-61.
 10. Sikorska, M. (2009a). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: WAiP.
 11. Sikorska, M. (2009b). Polska rodzina. Jaka jest? Jak się zmienia? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 12. Silverstein, L.B. i Auerbach, C. (2005). Postmodern families. W: J.L. Roopnarine i U. Gielen, (red.), Families in Global Perspectives. Boston: Person Education Inc, 33-47.
 13. Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Welsch, W. (2005). Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki. Kraków: Universitas.
 15. CBOS. (2016). Zdrowie online. Komunikat z badań nr 148. Pozyskano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_148_16.PDF (dostęp: 18.03.2018).
 16. CBOS. (2017). Korzystanie z internetu. Komunikat z badań nr 49. Pozyskano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF (dostęp: 18.03.2018).
 17. http://hypeology.pl/blog-rank-2016.
 18. http://www.blog-media.pl/raport/ (dostęp: 18.03.2018).
 19. http://www.oliloli-newlife.com/p/blog-page_3.html (dostęp: 18.03.2018).
 20. http://www.okiem-mamusi.pl/2016/10/motywujaca-tapeta-na-listopad.html# (dostęp: 18.03.2018).
 21. http://www.dzwoneczkowa.pl/2016/03/mama-w-trasie-czyli-jak-pojechac-i-nie.html (dostęp: 03.2018).
 22. http://co-ja-plote.blogspot.com/p/o-mnie.htm (dostęp: 13.03.2018).
 23. Mediarun. Ranking i badanie polskiej blogosfery 2016. Pozyskano z: http://mediarun.com/pl/digital/internet/blogerzy-wiedza-jak-zachecic-czytelnikow.html (dostęp: 18.03.2018).
 24. Raporty Polska Bologosfera 2017. Pozyskano z: http://www.blog-media.pl/raport/ (dostęp: 18.03.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2019.184502
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu