BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barbacki Antoni P. (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The problem of the energy efficiency and renewability in applying heat pumps, referring to the European Union Directive
Problem efektywności i odnawialności energetycznej stosowania pomp ciepła w świetle dyrektywy Unii Europejskiej
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/3, s. 27-35, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Pompy ciepła, Energia odnawialna, Dyrektywy UE
Energetics, Heat pumps, Renewable energy, EU directives
Abstrakt
Artykuł prezentuje zawarte w dyrektywie unijnej 2009/28/WE wymogi, jakie powinny spełniać systemy pomp ciepła, aby ich działanie można było uznać za sprzyjające zagospodarowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa wprowadza również prawny wymóg, aby instalacje z zastosowaniem pomp ciepła były energetycznie efektywne. Jedynie pompy spełniające ww. warunki zostaną uznane za zagospodarowujące energię z zasobów odnawialnych, której wartość będzie uwzględniana przy obliczaniu udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii brutto. W tym kontekście przedstawiono również rozważania dotyczące zagadnień odnawialności, emisyjności oraz ekonomiki podczas eksploatacji pomp ciepła. Generalnym wnioskiem wynikającym z przedstawionych rozważań jest to, że poziom odnawialności, emisyjności i ekonomiki stosowania pomp ciepła jest ściśle związany z odpowiednio wysoką wartością współczynnika efektywności energetycznej COP, zależnego od warunków klimatycznych oraz zastosowanego źródła dolnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the requirements contained in the European Union Directive 2009/28/WE for the systems such as heat pumps to be able to classify their effect as the management of renewable energy. The Directive also introduces a legal requirement that the installations with heat pumps are energy efficient. Only pumps fulfilling the mentioned above conditions shall be regarded as using energy from renewable resources the value of which will be considered at calculating the contribution of renewable energy in the total gross energy production. In this context also the speculations concerning the issues of renewability, emission and economics during the exploitation of heat pumps were presented. The general conclusion form the presented speculations is that both the level of renewability, emission and economics of the application of heat pumps are strictly connected with the high value of the coefficient of performance (COP), depending on climatic conditions and the applied low temperature source. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
  2. Kubski P.: Uwarunkowania efektywności energetycznej stosowania pomp grzejnych zawarte w dyrektywie w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii. II Ogólnopolski Kongres Geotermalny, Bukowina Tatrzańska 23-25 września 2009.
  3. Pająk L.: Wybrane zagadnienia dotyczące pozyskania ciepła z pierwotnych nośników biomasy. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 3, 2007, pp. 28-31.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu