BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Janusz (The State School of Higher Vocational Education, Jarosław, Poland)
Tytuł
Application of difference analysis perception in comparison of calculation of the effects of floods
Zastosowanie analizy różnic spostrzeżeń do porównania wycen skutków powodzi
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/3, s. 47-55, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Powódź, Wycena, Infrastruktura drogowa, Analiza porównawcza
Flood, Valuation, Road infrastructure, Comparative analysis
Abstrakt
Artykuł prezentuje zastosowanie analizy różnic spostrzeżeń do porównania wycen skutków powodzi. Rok 2010 był dla Polski szczególnie dotkliwy w wyniku powodzi uszkodzeniu uległa infrastruktura wielu gmin. W przypadku uszkodzeń majątku państwowego odpowiedni organ samorządowy może się starać o dotacje na usunięcie tych skutków. Dane zawarte w pracy to zbiór 142 par niezależnych wycen skutków powodzi na Podkarpaciu. Pierwsza wycena wykonana była przez specjalistów z danej gminy, a druga przez komisję weryfikującą, reprezentującą interes państwa w osobie wojewody. Podstawą obu wycen były dane Secocenbudu. Analizę różnic spostrzeżeń stosujemy zazwyczaj do porównania dwóch niezależnych spostrzeżeń opisujących tę samą wielkość. Geodeci bardzo często wykorzystują analizę różnic spostrzeżeń do oceny pomiaru kątów, długości i różnic wysokości. W szacowaniu nieruchomości analizy różnic spostrzeżeń praktycznie się nie wykorzystuje z uwagi na brak odpowiednich danych. Zebrane i przedstawione przez autora dane dotyczą wycen wykonanych na przełomie maja i czerwca 2010 roku z kilkudziesięciu gmin Podkarpacia. Dzięki tak małemu interwałowi czasowemu w analizie pominięto całkowicie wpływ oddziaływania stanu gospodarki i otoczenia rynku nieruchomości na wartość wyceny. Dodatkowym atutem przeprowadzonej analizy jest fakt, iż wszystkie wyceny dotyczą głównie oszacowania skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Dzięki takiemu doborowi danych było możliwe przeprowadzenie dogłębnej analizy różnic spostrzeżeń. Artykuł pokazuje też pewne prawidłowości towarzyszące wycenie skutków powodzi, a pozostające do tej pory w sferze domysłów i przypuszczeń ze względu na brak danych. Na podstawie danych i ich interpretacji sformułowano wnioski praktyczne dla władz samorządowych i państwowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the application of difference analysis perception in comparison of calculation of the effects of floods. The year 2010 was for Poland particularly acute in terms of flooding, which resulted in damage to the infrastructure of many communities. In the case of damage to the state property, a local government authority may apply for grants to remove these effects. The data contained in the work makes up a collection of 142 pairs of independent calculations of the effects of flooding on the Podkarpackie province. The first calculation was made by specialists in a municipality, and the second verification by the committee representing the interests of the State in the person of the Governor. The basis of calculations was the data from the Secocenbud. The difference analysis is usually applied while comparing two independent perceptions describing the same value. Surveyors often use the difference analysis perception in measurement of angles, length and height differences. While property estimating, the difference analysis perception is hardly used due to lack of relevant data. The data compiled and presented by the author concerns calculations made in late May and June 2010, with dozens of municipalities of the Podkarpackie province. With so little time-interval we have completely ignored in the analysis the impact of the economic and environmental impact on the value of real estate valuation. An additional advantage of the analysis is the fact that all the valuation estimates mainly the effects of flooding in relation to road infrastructure. With such a selection of data it was possible to carry out a thorough analysis of differences in perceptions. The article shows a certain regularity associated with the valuation of the effects of floods being so far in the field of speculations and assumptions due to lack of data. Based on the data and its interpretation, the article contains practical proposals for local and state government. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fisher S., Dornbush R.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
  2. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów wyceny. Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków 2007.
  3. Dąbrowski J.: Zastosowanie metod i algorytmów statystycznych do wyznaczenia parametrów globalnych. Studia i Materiały TNN, Olsztyn 2009.
  4. Kochmański T.: Rachunek wyrównawczy. Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1952.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu