BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwartnik-Pruc Anita (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Exclusion of land from agricultural and forestry production. Practical problems of the procedure
Praktyczne problemy realizacji procesu wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/3, s. 69-77, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Zarządzanie zasobami leśnymi, Zagospodarowanie przestrzenne, Użytkowanie ziemi
Arable land, Forest resources management, Spatial development, Land use
Abstrakt
Proces wyłączania gruntów rolnych i leśnych z produkcji jest dwuetapowy. W pierwszej kolejności następuje zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Drugim elementem procesu prowadzącego do rzeczywistego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej jest decyzja administracyjna zezwalająca na takie wyłączenie. W artykule przedstawiono praktyczne problemy towarzyszące ustalaniu obszaru wyłączenia. Zwrócono również uwagę na trudności związane z ujawnianiem zmian użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków. Wskazano na braki uregulowań prawnych w tym zakresie oraz zaproponowano uzupełnienie aktów normatywnych. (abstrakt oryginalny)

The process of excluding agricultural and forest land from production is a two-step procedure. The first step includes a change of property use in the local zoning plan. The second element of the process leading to the actual exclusion of land from agricultural or forestry production is an administrative decision allowing for such an exclusion. This article presents practical problems associated with determining the area of exclusion. Difficulties associated with the disclosure of changes in land use in land and building register have also been highlighted here. Shortcomings of legal regulations in the subject matter have been pointed out and complementation of the normative acts has been proposed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kwartnik-Pruc A., Szfarczyk A., Trembecka A.: Analysis of changes in procedure of designating agricultural and forest lands for investment purposes. Geomatics and Environmental Engineering (AGH-UST quarterly), vol. 4, no. 1/1, 2010, pp. 91-99.
  2. Radecki W.: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. Difin, Warszawa 2009.
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38, poz. 454.
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78, poz. 837.
  8. Instrukcja techniczna O-4: Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. GUGiK, Warszawa 1987.
  9. Instrukcja techniczna G-5: Ewidencja gruntów i budynków. Wytyczne techniczne. GUGiK, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu