BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basista Izabela (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Application of GIS Tools to Describe the Location of New Registered Parcels
Wykorzystanie narzędzi GIS do opisu lokalizacji nowych działek ewidencyjnych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/1, s. 5-13, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Gospodarka gruntami, Przestrzeń geograficzna, System Informacji Przestrzennej
Information, Land economy, Geographic space, Geographic Information System (GIS)
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania systemu informacji geograficznej GIS w zakresie opracowania wezwań dla uczestników scaleń gruntów. Pokazuje narzędzia oraz sposób ich wykorzystania, a także możliwość automatyzacji tego procesu. W procesie scalenia i wymiany gruntów, po opracowaniu projektu scalenia, przygotowywuje się pisma dla uczestników scalenia, w których wzywa się ich do stawienia się w terenie, w celu okazania nowej lokalizacji działek. Pisma, zwykle opracowywane są ręcznie, a miejsca spotkań w nich przedstawione opisuje się odnosząc się do najbliższych działek stanu przed scaleniem. W zawiadomieniu podaje się między innymi informacje o tym, w jakiej odległości i jakim kierunku nowa działka jest oddalona od najbliższej do niej działki według poprzedniego stanu. Wykorzystując system GIS, opracowano narzędzie pozwalające automatycznie uzyskać informacje o oznaczeniu, kierunku i odległości obiektów najbliższych do obiektów wejściowych oraz wskazać na mapie wybrane obiekty najbliższe. Otrzymane wyniki zostały skontrolowane, a wykorzystane narzędzia ocenione pod kątem przydatności do tego typu zadania. Stwierdzono, że podanie samej odległości i kierunku, szczególnie w przypadku dużych odległościach, może być mało dokładne. Niemniej jednak możliwość automatycznego wskazania najbliższych działek przed scaleniem w stosunku do działki nowo zaprojektowanej jest niezwykle cennym i znacznie przyspieszającym pracę elementem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy w scaleniu gruntów bierze udział wielu właścicielach gruntów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the possibility of using GIS (Geographic Information System) in the scope of the elaboration of calls for participants in land consolidation (LC). It shows the tools and the way they are used, as well as the possibility of automating this process. In the process of land consolidation and exchange, when the LC project is developed, calls for LC participants are prepared. Usually these documents are done manually by referring to the nearest plots of state before LC. The information given in the notification is, among others, the distance and direction in which the new plot is located away from the nearest plot of the old state. Using the GIS system, a tool has been developed that automatically shows information about the designation, direction and distance of parcel nearest to the input parcels and indicates selected nearest parcels on the map. The results were checked, and the tools used were assessed for their suitability for this type of task. In conclusion, specifying the distance and direction alone, especially at large distances, may be not accurate enough. However, the ability to automatically indicate the nearest plots before LC in relation to the newly designed plot is extremely valuable and significantly accelerates LC work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów [Land consolidation and exchange act]. Dz.U. 2018 poz. 908.
  2. Basista I., Dębińska E.: The concept of geo-portal for land consolidation. [in:] SGEM2013: GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings, vol. 1, STEF92 Technology Ltd., Sofia 2013, pp. 565-570.
  3. Basista I.: Geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntów [Geoportal for the needs land consolidation process]. Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, vol. 11, 2013, pp. 7-12.
  4. Bożek P.: Determining the parameters of arable land fragmentation. Geodesy and Cartography, vol. 68(1), 2019, pp. 163-176.
  5. Balawejder M., Wójciak E.: Application of GIS tools in analysing a road network providing access to cadastral parcels in the project concerning land consolidation and exchange. [in:] Adamczyk T., Dębińska E. (eds.), "GIS ODYSSEY 2017": Geographic Information Systems Conference and Exhibition: 4th to 8th of September 2017, Trento - Vattaro, Italy: conference proceedings, Croatian Information Technology Society - GIS Forum, Zagreb 2017, pp. 13-21.
  6. Bożek P., Janus J.: The influence of elevation data generalization on the accuracy of the RUSLE Model. [in:] 2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), IEEE, 2017, pp. 374-377.
  7. Basista I.: Przykłady wykorzystania narzędzi GIS w procesie scalania i wymiany gruntów [The use of GIS tools in the land consolidation and exchange process - examples]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/1, 2015, pp. 1047-1055.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu