BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślanka Józef (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Restoration of Boundary Markers and the Determination of Boundary Points - Proposed Amendments to the Laws of Poland
Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych - propozycje zmian w przepisach polskiego prawa
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/1, s. 87-97, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Geodezja, Kartografia, Regulacje prawne, Gospodarka gruntami, Bazy danych
Law, Geodesy, Cartography, Legal regulations, Land economy, Databases
Abstrakt
Artykuł przedstawia propozycje zmian w przepisach polskiego prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczących wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych działek ewidencji gruntów i budynków. Obecnie obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne są nie tylko niewystarczające, ale też niejednoznaczne, co prowadzi do występowania znacznych i szkodliwych rozbieżności zarówno w zakresie interpretowania przepisów prawa, jak i ich stosowania. W wyniku takiej sytuacji baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), rejestrująca między innymi informacje o przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o atrybutach punktów granicznych opisujących te granice, nie odpowiada dosyć często rzeczywistości, a zatem jest niewiarygodna. Ze względu na duże znaczenie tych danych i samej bazy EGiB w systemie społeczno-gospodarczym państwa, taki stan nie powinien być dłużej tolerowany. Autor wskazuje w artykule na problemy zarówno w zakresie regulacji prawnych dotyczących samej procedury, jak i treści bazy danych EGiB. Wady występujące w jednym i w drugim zakresie niosą bowiem równie istotne, negatywne konsekwencje dla jakości danych EGiB i przyczyniają się do utraty ich wiarygodności. Przedstawione w artykule propozycje konkretnych zmian w przepisach prawa mają zapobiec dalszemu błędnemu interpretowaniu i stosowaniu obecnych przepisów prawa oraz mają pozwolić na spełnienie uzasadnionych oczekiwań i potrzeb użytkowników danych EGiB, w tym w szczególności właścicieli nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The article presents proposed amendments to the provisions of the Polish Geodetic and Cartographic Law regarding the restoration of boundary markers and the determination of boundary points of cadastral parcels. The current legal regulations are both insufficient and ambiguous, which results in significant and harmful discrepancies both in the interpretation of the legislation and its application. As a result, the database of the register of land and buildings (EGiB), which keeps the records on the boundaries of cadastral parcels and the attributes of boundary points describing these boundaries, frequently does not correspond to the actual status and is therefore unreliable. Due to the importance of this data, and of the entire EGiB database, to the socio-economic system of the country, this should no longer be tolerated. In this research paper, the author highlights the problems both relating to the legal regulations on the procedure as well as to the content of the database of the register of land and buildings. In both cases, the defects carry consequences that are adverse for the quality of the EGiB data and contribute to the loss of their reliability The specific amendments to the legislation proposed in this article are to prevent the further misinterpretation and misapplication of the current legal provisions and should allow to meet the reasonable expectations and needs of the users of the data contained in the register of land and buildings, especially property owners. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 725 z późn. zm. [Act of 17 May 1989 Geodetic and Cartographic Law. Consolidated text: Journal of Laws of 2017 item 2101 as amended].
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572 [Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 9 November 2011 on technical standards for the performance of plane and vertical land surveys as well as elaboration and transfer of the results to the national geodetic and cartographic resource. Journal of Laws of 2011 No. 263, item 1572].
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 393 [Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the register of land and buildings. Consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 393].
 4. Felcenloben D.: Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczania punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego [Permissibility of resuming border signs and determining border points in the mode of art. 39 of Geodetic and Cartographic Law]. Przegląd Geodezyjny, R. 90, nr 2, 2018, pp. 17-23.
 5. Hycner R., Wiśniewska A.: Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości [The case of dispute during resuming boundary marks of possessions]. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, no. 1, 2013 pp. 413-432, http://zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt2/sekcjaA/22.PDF [access: 17.05.2019].
 6. Pietrzak L.: Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych [Stabilization of parcel boundaries in geodetic surveys]. Przegląd Geodezyjny, R. 90, nr 7, 2018, pp. 18-23.
 7. Radzio W.: Ad vocem do niektórych tez dr inż. Dariusza Felcenlobena [Ad vocem to some theses of Dariusz Felcenloben, PhD, Eng.]. Przegląd Geodezyjny, R. 90, nr 4, 2018, pp. 16-18.
 8. Felcenloben D.: Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. LexisNexis, Warszawa 2011.
 9. Kwartnik-Pruc A., Hanus P.: Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
 10. Wolanin M.: Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne. C.H. Beck, Warszawa 2016.
 11. Wyrok NSA z 25.10.2018 r. Nr I OSK 2819/16 [Judgement of the Supreme Administrative Court of 25.10.2018 Ref. No. I OSK 2819/16], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AE46AB8EF0 [access: 17.05.2019].
 12. Wyrok WSA z 28.09.2017 r. Nr III SA/Gd 480/17 [Judgement of the Provincial Administrative Court in Gdansk of 28.09.2017 Ref. No. III SA/Gd 480/17], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CD20C85B80 [access: 17.05.2019].
 13. Wyrok WSA z 30.08.2018r. Nr III SA/Kr 319/18 [Judgement of the Provincial Administrative Court in Krakow of 30.08.2018 Ref. No. III SA/Kr 319/18], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBFCF4E4EB [access: 17.05.2019].
 14. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Dz.U. 1998 r. nr 106, poz. 668 [Act of 24 July 1998 amending certain acts specifying the competences of public administration bodies - related to the systemic reform of the state. Journal of Laws of 1998 No. 106, item 668].
 15. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U. 1999 nr 45, poz. 453 [Regulation of the Ministers of Internal Affairs and Administration as well as Agriculture and Food Economy of 14 April 1999 on real estate delimitation. Journal of Laws of 1999 No. 45, item 453].
 16. Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. M.P. 1996 nr 50, poz. 469 [Ordinance of the Ministers of Spatial Management and Construction as well as Agriculture and Food Economy of 5 August 1996 on real estate delimitation. Official Journal of 1996 No. 50, item 469].
 17. Hanus P., Pęska-Siwik A.: Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) [The boundary point and source of data about its location (attribute ZRD)]. Przegląd Geodezyjny, R. 90, nr 8, 2018, pp. 14-18.
 18. Maślanka J.: Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings. Infrastruktura i Ekologia Terenów, nr IV/1/2018, pp. 879-890.
 19. Maślanka J.: Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych - wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne [Determining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases - selected formal, legal and technical aspects]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr III/1, 2018, pp. 741-754.
 20. Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków. 10 July 2018, http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2019/10.07.2018-powolanie-zespolu-do-oceny-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-ewidencji-gruntow-i-budynkow [access: 20.05.2019].
 21. Maślanka J., Latoś S.: Analiza dokładności map numerycznych i cyfrowych [Accuracy analysis of numerical and digital maps]. Geodezja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 6, z. 2, 1998, pp. 163-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.1.87
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu