BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gromek Paweł (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Prolegomena do badań kultury ratownictwa
The Prolegomena to Research of the Rescue Culture in Poland
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 2, s. 181-192, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Bezpieczeństwo
Culture, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys zagadnienia kultury ratownictwa w Polsce. Kolejno, określono istoty przedmiotu badań, zbudowano i omówiono model idealny kultury ratownictwa w Polsce, a także scharakteryzowano jej ogólne uwarunkowania. Przyjętą hipotezę uprawdopodobniono z wykorzystaniem teoretycznych metod badawczych. Udowodniono, że model idealny kultury ratownictwa można zbudować na podstawie modelu kultury bezpieczeństwa Cieślarczyka, uwzględniając wszystkie dziedziny ratownictwa. Natomiast właściwe uwarunkowania mają swoje główne źródło w specyfice podmiotów ratownictwa. Są one wyrażane przez powszechnie przyjęte wartości, określone normy, eksponowane postawy i zachowania, a także realizowane działania (w tym współdziałanie w trybie pilnym).(abstrakt oryginalny)

The paper presents an outline of the rescue culture in Poland. It was achieved by the specification of the research object, building and characterizing the ideal model of the rescue culture, as well as description of the general culture determinants. The hypothesis was acknowledged with the use of theoretical research methods. The author found out that the ideal model can be built on the base of the Cieślarczyk's security culture model, taking into consideration all areas of the rescue operations. Whereas relevant determinants have their main source in rescue entities specification. The determinants are expressed by commonly accepted values, established standards, expressed patterns and behaviors as well as conducted operations (including emergency cooperation). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baskaya Sofuoglu Zeynep, Sofuoglu Turhan, Yildirim Elif, Kehl Doris. 2013. Human behaviour and culture in emergency situations. W Behaviour - Security - Culture. Human behavior in emergencies and disasters: A cross-cultural investigation, 32-45.Pabst Science Publishers.
 2. Cieślarczyk Marian, Filipek Agnieszka, Świderski Andrzej, Ważniewska Joanna. 2014. "Istota kultury bezpieczeństwa i jej znaczenie dla człowieka i grup społecznych". Kultura bezpieczeństwa Nr 1-2 : 17-57.
 3. Cieślarczyk Marian. 2014. Kultura bezpieczeństwa i bezpieczeństwo kulturowe. W Współczesne bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa, 16-29. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 4. Elzenberg Henryk. 2002. Pisma aksjologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 5. Filipek Agnieszka. 2014. Niektóre tendencje zmian kultury bezpieczeństwa studentów w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. W Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa w teorii, w badaniach naukowych i w praktyce, 337-351. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 6. Gasparski Piotr. 2003. Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
 7. Gromek Paweł. 2015. Ratownictwo w ochronie ludności. Istota. System. Kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 8. Gromek Paweł. 2017. Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności. Warszawa: Difin.
 9. Gromek Paweł. 2018. W sieci ratownictwa. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 10. Kalinowski Romuald. 2015. System ochrony i ratownictwa ludności. W Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym, 39-53. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 11. motoryzacja.interia.pl.
 12. Praca zbiorowa. 2013. Kodeks etyki zawodowej ratownika medycznego. Kraków: Polska Rada Ratowników Medycznych.
 13. Krzyżanowski Leszek. 1992. Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Praca zbiorowa. 1971. Mała encyklopedia wojskowa t. III. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 15. Piwowarski Juliusz. 2016. Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego. Słupsk: Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie dla Pokoleń -Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
 16. Prońko Jarosław. 2007. Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej. Bielsko Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej.
 17. Radkowski Radosław. 2015. "Działania ratownicze i ratowniczo-gaśnicze. Problematyka terminologii". Zeszyty Naukowe SGSP Nr 55 : 67-82.
 18. Ritchey Tom. 1998. Fritz Zwicky, Morphologie and Policy Analysis. FOA.
 19. Skrabacz Aleksandra. 2004. Ratownictwo III RP. Ogólna charakterystyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 20. Praca zbiorowa. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga 1996.
 21. Spendel Zbigniew. 2004. Ryzyko a wartości. Aksjologiczny wymiar podejmowania ryzyka. W Zachowanie się w sytuacji ryzyka, 35-43, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 22. Ujwary-Gil Anna. 2003. "Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy reklamowania produktu". Marketing i Rynek Nr 6 : 2-6.
 23. Praca zbiorowa. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084).
 25. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 ze zm.).
 26. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).
 27. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.).
 28. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499).
 29. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.).
 30. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.).
 31. Wiśniewski Bernard. 2013. System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 32. Wolanin Jerzy. 2005. Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju. Warszawa: Danmar.
 33. wroclaw.eska.pl.
 34. zosprp.pl.
 35. Zamiar Zenon. 2013. Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa. Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
 36. Praca zbiorowa. Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Warszawa: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu