BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bugajski Wojciech (SGH Warsaw School of Economics; doktorant)
Tytuł
The mechanism of adopting political decisions in the EU on the example of European Rail Infrastructure Managers
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 2, s. 29-47, rys., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Instytucjonalizm, Polityka publiczna, Proces decyzyjny, Grupa interesu
Institutionalism, Public policy, Decision proces, Interest group
Uwagi
summ.
Abstrakt
The process of decision-making, lobbying and negotiating formal and legal documents is a complex but also very interesting issue. Referring to the findings of the studies in the field of shaping public policy, in particular the process of making political decisions on the example of European Rail Infrastructure Managers, one of the leading interest group organisations, the thesis put forward in the research process: "The decision-making process in the European Union is a difficult art of seeking compromise and understanding for stakeholders" appears to be justified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1), [Interinstitutional Agreement Between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on better law-making (JOL L 123, 12.5.2016, p. 1].
 2. Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways. OJ: JOL_2016_138.
 3. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (European Parliamentary legislative resolution of 15 November 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on rail passengers' rights and obligations (amended version) (COM (2017) 0548 - C8-0324/2017-2017/0237 (COD)) TA/2018/0462, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=EP:P8_TA (2018) 0462.
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, "Dz.U. UE", 2014, L 315/14, 3.12.2007. [Regulation (EC) No. 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on Passengers'Rights and Obligations, "JOL. EU" L 315/14, 3.12.2007].
 5. Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14) [Regulation (EC) No. 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007on Passengers' Rights and Obligations, "JOL. EU" L 315/14, 3.12.2007 p. 14].
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, "Dz.U. UE", 2014, L 356/10, 12.12.2014 [Commission Regulation (EU) No 1300/2014 of 18 November 2014 on technical specifications for interoperability relating to the accessibility of the Union rail system for disabled persons and persons with reduced mobility. (JOL, 2014, L 356/10 12/12/2014)]
 7. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, "Dz.U.", 2017, nr 0, poz. 2117 t.j. [Act of 28 March 2003 on rail transport, JOL, 2017, No. 0, Item 2117, consolidated text].
 8. Załącznik A do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej Protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającym zmiany do COTIF (protokół z 1999 r.) [Annex A to the Convention on International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as amended by the Protocol of 3 June 1999 amending the COTIF (1999 Protocol)].
 9. Ferlie E., Lynn Jr. L. E., Pollitt C., The Oxford Handbook of Public Management (Oxford Handbooks in Business and Management C), Oxford University Press. 2007.
 10. Fischer F., Miller G. J., Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006.
 11. Frederickson H. G., Smith K. B., The Public Administration Theory Primer, Westview Press, 2003.
 12. Gąsior-Niemiec A., Pojęcie europeizacji. Wybrane problemy teoretyczne i metodologiczne (Part 1); "Polityka i Społeczeństwo" 2/2005; p. 78.
 13. Gilbert R. D., Stoner A. F. J., Freeman R. E., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
 14. Gomery D., Public policy, International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, Volume 6, edited by William A. Darity Jr. (Eds.), MacMillan Library Reference, 2008.
 15. Guy-Peters B., Pierre J., Handbook of Public Administration, Sage Publications, 2003.
 16. Guy-Peters B., Pierre J., Handbook of Public policy, SAGE, 2006.
 17. Hausner J., Polityka a polityka publiczna, "Zarządzanie publiczne" 2007, No. 1, pp. 43-60.
 18. Jak działa Unia Europejska, Zrozumieć politykę Unii Europejskiej, Przewodnik po instytucjach europejskich, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014.
 19. Kurczewska U., Aktorzy i interesy. W Politykach Publicznych w Unii Europejskiej, Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 20. Kurczewska U., Organizacje biznesu w Unii Europejskiej, Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 21. Maliniak W., Lobbing w Unii Europejskiej, Security, Economy & Law, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, pp. 61-92.
 22. Minkner K., Tradycyjny instytucjonalizm i jego znaczenie dla nauk politycznych, "Historia i Polityka" No. 13 (20)/2015, pp. 9-10.
 23. Nowak M., Instytucjonalizm w socjologii i ekonomii, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 2004, LXVI - Iss. 1-2004, p. 189.
 24. Osiński J., Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. Przyczynek do teorii państwa, Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 25. Position Paper, RECAST REGULATION (EU) 1371/2007 On Passengers' Rights and Obligation, EIM, Brussels, 21st Nov. 2017.
 26. Robertson D., A Dictionary of Modern Politics: Political Terms and References in Current Use, London 1985, p. 190.
 27. Rosati D., Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 28. Sabatier P., Theories of the Policy Process, Westview Press, 2007.
 29. Stone D., Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, New York: W. W. Norton&Company, New York 2002.
 30. Strzyk-Sulejewska J, Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie stosunków zewnętrznych UE, "Roczniki Nauk Społecznych", No. 46/2018, Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, pp. 7-27. 23.
 31. Tarnawska K., Rozwój lobbingu w Unii Europejskiej, Sprawy Międzynarodowe, No. 3-1999, pp. 25-40. 24.
 32. Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, p. 152.
 33. Załoga E., Bezpieczeństwo i ochrona pasażera w transporcie kolejowym w kontekście wyzwań mobilności starzejącego się społeczeństwa europejskiego, "Studia i prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Scientific Journal" 166/2018, pp. 166-167.
 34. http://www.eimrail.org/ [retrieved 01.12.2018].
 35. Europeizacja, https://sjp.pwn.pl/slowniki/europeizacja.html [retrieved 01.12.2017].
 36. Instytucjonalizm, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/instytucjonalizm;3914914.html [retrieved 30.03.2019].
 37. Jeden rynek bez granic, https://europa.eu/european-union/topics/single-market_pl [retrieved 10.10.2018]
 38. Mija 13 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, http://www.polsatnews.pl/ wiadomosc/2017-05 01/mija-13-lat-od-przystapienia-polski-do-unii-europejskiej/ [retrieved 30.11.2018].
 39. Nasza historia i wartości, http://www.eimrail.org/pages/history [retrieved 30.03.2019].
 40. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX: 32014R1300 [retrieved 17.10.2018].
 41. Stanowisko EIM w zakresie stosowania Rozporządzenia UE 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, http://www.eimrail.org/publications/news/position-paper-on-recast-regulation-eu 13712007-on-passengers-rights-and-obligation [retrieved 01.04.2019].
 42. Status Zgromadzenia Założycielskiego EIM z dnia 27 listopada 2013, http://www. eimrail.org/uploads/gallery/pdf/2013-11-27-EIM%20New%20Statutes.pdf [retrieved 30.03.2019].
 43. Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Europejskich_Zarz%C4%85dc%C3%B3w_Infrastruktury_Kolejowej [retrieved 26.02.2019].
 44. Struktura dywizjonalna, https://mfiles.pl/pl/index.php/Struktura_dywizjonalna [retrieved 01.03.2019].
 45. UE w skrócie, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pl [retrieved 30.03.2019].
 46. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) COM/2017/0548 final - 2017/0237 (COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/?uri=COM:2017:548: FIN [retrieved 20.08.2019].
 47. Zasady podejmowania decyzji w UE, https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_pl [retrieved 30.03.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu