BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska-Burdziak Mirosława (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Warunki bezpieczeństwa żywnościowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego)
Conditions for the Food Security of Poland (with Special Consideration of The Podlasie Voivodeship)
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 33-48, tab., rys., bibliogr. s. 46-48
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Jakość żywności, Zarządzanie jakością
Food security, Food quality, Quality management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest określenie głównych tendencji w zakresie kształtowania się bezpieczeństwa żywnościowego w gospodarce Polski, ze szczególnym uwzględnieniem w tej kwestii roli województwa podlaskiego. Metoda badań - Analizę przeprowadzono w oparciu o dane GUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz studia literaturowe dotyczące poruszanej problematyki. Wnioski - W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ze względu na malejącą liczbę ludności i rosnącą dynamikę produkcji żywności jej fizyczna dostępność nie jest zagrożona. Istotną rolę w produkcji żywności odgrywa województwo podlaskie. Warunek dostępności ekonomicznej żywności zarówno w kraju, jak i w województwie podlaskim nie jest spełniony. Jakość zdrowotna produktów rolno-spożywczych w Polsce jest zróżnicowana i nie ma trwałej tendencji do poprawy, co obliguje do stałego jej monitorowania przez powołane do tego celu instytucje. W ostatnich latach zwiększa się także liczba zafałszowań żywności. Przedstawione w artykule tendencje w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego dowodzą, że problematyka jest ważna i ciągle aktualna. Mimo braku wyraźnych zagrożeń dla poziomu tego bezpieczeństwa w Polsce należy mieć na uwadze fakt, że nie jest to sytuacja stała i niezmienna, także w przyszłym okresie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims to define main tendencies concerning the structure of food safety within the economy of Poland with special consideration of the Podlasie Voivodeship. Research method - The analysis was conducted on the basis of data obtained from the Central Statistical Office of Poland (GUS), the State Sanitary Inspectorate, the Office of the Chief Inspector of Food and Agricultural Products as well as the study of literature related to the issue being considered. Results - The analysis established that on account of decreasing levels of population and the growing capabilities for food production its physical availability is not threatened. The Podlasie Voivodeships plays a significant role in food production. The condition of economic availability of food both nationally as well as in the Podlasie Voivodeship has not been met. Health related quality of agriculturally produced food is varied and does not display a steady tendency for improvement which requires appropriate institutions to remain vigilant in monitoring it. The last several years have seen a rise in the number 4 of food fraud cases. The tendencies concerning food safety presented in the article prove that the subject remains important and valid. Despite the lack of a clear threat to the level of that safety in Poland, it must be remembered that this situation is not stable or unchangeable, a condition which also concerns the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016, 2017, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok.
 2. Aneks do opracowania sygnalnego "Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017", 2018, GUS, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/14/5/1/aneks_zasieg_ubo stwa_ekonomicznego_w_polsce_w_2017.pdf [data wejścia: 27.09.2018].
 3. Ćwieluch J., 2011, Ile mamy w  magazynach na wypadek kataklizmu? Stoliczku nakryj się, "Polityka", 28 marca, nr 2800.
 4. Innowacje w  służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, httpec.europa.euresearchbioeconomypdf201202_innovatingsustainablegrowth.pl.^pdf [data wejścia 28.09.2017].
 5. Jakość życia w Polsce, 2015, GUS, Warszawa.
 6. Kowalczyk S., 2014, Bezpieczeństwo i  jakość polskiej żywności, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 16, z. 4, s. 147-152.
 7. Kowalczyk S., 2016, Bezpieczeństwo i jakość żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kozłowska-Burdziak M., 2014, Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa żywności w  Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 16, z. 4, s. 153 -158.
 9. Kraciuk J., 2015, Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysoko rozwiniętych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 3, s. 205-209.
 10. Kwasek M., 2016, Zrównoważona konsumpcja żywności sposobem na zmniejszenie marnotrawstwa żywności, IERiGŻ-PIB, Jachranka.
 11. Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w  przekroju terytorialnym, 2006-2018, GUS, Warszawa.
 12. Małysz J., 2009, Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Kowalczyk S. (red.), SGH, Warszawa.
 13. Marzęda-Młynarska K., 2014, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Ocena stanu sanitarnego województwa podlaskiego za 2017 rok, 2018, Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podlaskiego, Białystok.
 15. Polska nie ma właściwych rezerw strategicznych, 2016, http://www.farmer.pl/finanse/polska-nie-ma-wlasciwych-rezerw- strategicznych,62564,1.html [data wejścia: 21.06.2016].
 16. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku, 2018, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Warszawa, http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Handel%20zagraniczny%20za %204%20miesi%C4%85ce%202018%20r.pdf [data wejścia: 16.10.2018].
 17. Prawie 11 procent mieszkańców województwa podlaskiego żyje w skrajnej nędzy, 2016, http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/region/a/dane-gus-prawie-11-procmieszkancow-woj-podlaskiego- zyje-w-skrajnej-nedzy,10121620 [data wejścia: 12.05.2016].
 18. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa.
 19. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016, 2017, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.
 20. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, 2017, Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 21. Rolnictwo, 2007-2018, GUS, Warszawa.
 22. Rolnictwo w województwie podlaskim w 2016 roku, 2017, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 23. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 roku, ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności, Dz.Urz. L 37 z 13.02.1993 r.
 24. Sprawozdania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Stan sanitarny kraju, 2011-2018, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa.
 25. Stan sanitarny kraju, 2007-2018, GIS, Warszawa.
 26. Sustainable Agriculture Foresty and Fisheries in the Bioeconomy a  Challenge for Europe, 2015, European Commission, Brussels.
 27. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, 2015, GUS, Warszawa.
 28. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i  żywienia, Dz.U.2006 nr 171, poz. 1225.
 29. Wiśniewska M., 2011, Jakość i bezpieczeństwo żywności, [w:] Zarządzanie jakością żywności, Systemy, Koncepcje, Instrumenty, Wiśniewska M., Malinowska E., Difin, Warszawa.
 30. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski, 2015, Kwasek M. (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu