BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowicz-Machnikowska Monika (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Filia we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie domniemanej zgody w procesie podejmowania decyzji o oszczędzaniu na wypadek starości
The use of the constructive assent mechanism in the saving for old age decision-making process
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 119-134, bibliogr. 15 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Usługi ubezpieczeniowe, Zabezpieczenie emerytalne, Emerytury, Oszczędności emerytalne
Open Pension Funds (OPF), Insurance services, Pension arrangement, Pensions, Retirement savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poniższy tekst przedstawia na przykładzie regulacji prawnych dotyczących otwartych funduszy emerytalnych (OFE), w jaki sposób w ubezpieczeniu społecznym został wykorzystany mechanizm tak zwanej "domniemanej zgody" oraz to, jak jest planowane wykorzystanie go w projektowanych obecnie regulacjach dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (PPK)1. Dzięki zastosowaniu mechanizmu domniemanej zgody ogólny wynik decyzji podejmowanych przez osoby, którym przysługuje prawo wyboru, jest z góry możliwy do przewidzenia. Biorąc jednak pod uwagę polityczne i ekonomiczne uwarunkowania, w jakich uchwalane są przepisy dotyczące zabezpieczenia na wypadek starości, wykorzystanie w regulacji prawnej tego mechanizmu podejmowania decyzji, choć jest on efektywny, może osłabić zaufanie obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa. Jest to co do zasady negatywne, ale może być również niebezpieczne jako zjawisko społeczne. Jednocześnie, biorąc pod uwagę efektywność opisywanego instrumentu, warto rozważyć jego wykorzystanie w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym osób pozbawionych tej ochrony, np. zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.(abstrakt oryginalny)

The following text shows how the mechanism of so-called "constructive assent" was used in social insurance and the plans of it usage in the currently being drafted regulations on employee capital plans (PPK) based on the example of legal regulations concerning open pension funds (OFE). Thanks to the mechanism of so-called "constructive assent", the overall result of decisions made by persons who have the right to choose is foreseeable in advance. However, taking into account the political and economic conditions in which the provisions on protection in the event of old age are adopted, the use of this decision-making mechanism in legal regulation, although effective, can undermine citizens' confidence in the state and its laws. It is, in principle, negative but it can also be a dangerous social phenomenon, so it is worth, when designing this type of legal regulations, to take this fact into account. At the same time, taking into account the effectiveness of the described solution, it may be considered to be used as social security insurance for people without protection, such as those employed under a contract for specific work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1449 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).
 5. Chądzyński Marek, Osiecki Grzegorz, Nadchodzi epoka niskich emerytur: Nowe świadczenia są dwa razy mniejsze od liczonych według starych zasad, Dziennik Gazeta Prawna 29.05.2017.
 6. Gilovich Thomas, Ross Lee, Najmądrzejszy w pokoju. Jakie korzyści możemy czerpać z najważniejszych odkryć psychologii społecznej, Sopot 2017.
 7. Jędrasik-Jankowska Inetta, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2017.
 8. Kahneman Daniel, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Warszawa 2012.
 9. Perek-Białas Jolanta, Zaufanie obywateli do systemu emerytalnego a skłonność do oszczędzania, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka 2017/2.
 10. Skwirowski Piotr, Oręziak Leokadia, PPK? Wielka iluzja emerytalna. Jak OFE. Ogromne koszty, brak jakichkolwiek gwarancji dla oszczędzających, next.gazeta.pl z dnia 26.02.2018.
 11. Stelina Jakub, Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, w: Teresa Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków 2004.
 12. Sułkowska Wanda, Świadomość społeczeństwa polskiego w kwestii emerytur, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka 2013/10.
 13. Thaler Richard H., Sunstein Cass R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Warszawa 2008.
 14. http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1046226,emerytury-z-nowgo-systemu -emerytalnego-wysokosc.html.
 15. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12308305/12491764/12491765/dokument343036.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu