BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (Warsaw School of Economics, Poland), Fandrejewska Alicja (Warsaw School of Applied Linguistics, Poland)
Tytuł
The Importance of Cultural Differences in the Era of Internationalisation of Service Enterprises
Znaczenie różnic kulturowych w dobie internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 13-21, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Różnice kulturowe, Internacjonalizacja, Przedsiębiorstwo usługowe
Cultural differences, Internationalization, Service enterprise
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E21, E51, D14, G01.
streszcz., summ.
Abstrakt
Przenoszenie działalności przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego w warunkach rozszerzającej się globalizacji i integracji europejskiej rodzi potrzebę poznania specyfiki działania w różnych obszarach kulturowych oraz radzenia sobie z różnorodnością kulturową, bowiem wywiera to wpływ na efekty działalności, w tym usługowej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie różnic kulturowych w dobie internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych. Przedstawione wyniki badań wskazują głównie na trudności wynikające z szeroko pojętej luki językowej, ale występują także bariery wynikające z mylnego odczytywania gestów i mowy ciała, odmiennych zachowań, norm i standardów w środowisku pracy, stereotypów i uprzedzeń. Ma to swoje konsekwencje dla prowadzonej działalności gospodarczej, budowania relacji międzyludzkich na różnych poziomach kontaktów czy dla działań marketingowych, w tym promocji. (abstrakt oryginalny)

Moving an enterprise's activity beyond the borders of its home country, under the conditions of expanding globalisation and European integration, creates a need to analyse the specific cultural conditionings of business activity as well as a need to deal with cultural diversity, because cultural differences affect business operations, including those activities consisting in providing services. The aim of the article is to draw attention to the importance of cultural differences in the era of internationalisation of service enterprises. The presented research findings point mainly to the difficulty arising from the broadly perceived language gap and the barriers resulting from misinterpretation of gestures and body language, and different behaviours, norms and standards in the working environment as well as stereotypes and prejudice. All the above factors influence business activity, building interpersonal business relations at various levels, and marketing activities such as product promotion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, N.J., Gundersen, A. (2008). International Dimensions of Organizational Behaviour. Thomson South-Western, Mason, OH.
 2. Barkema, H.G., Bell, J.H.J., Pennings, J.M. (1996). Foreign entry, cultural barriers and learning. Strategic Management Journal, 17 (2), 151-166. https://doi. org/10.1002/(SICI)1097-0266(199602)17:2<151::AIDSMJ799> 3.0.CO;2-Z
 3. Bartosik-Purgat, M. (2010). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. PWE, Warszawa.
 4. Brewer, M.B., Crano, W.D. (1994). Social Psychology. West, Minneapolis-St. Paul.
 5. Budzyński, W. (2014). Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia. Poltext, Warszawa.
 6. Dąbrowska, A. (Ed.) (2018). Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych. PWE, Warszawa.
 7. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market. OJ L 376/36 of 27.12.2006.
 8. Gatignon, H., Anderson, E. (1988). The Multinational Corporation Degree of Control over Subsidiaries: An Empirical Test of a Transaction Cost Explanation. Journal of Law, Economics, and Organization, 4 (2), 305-336. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a036954
 9. Gesteland, R.G. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Gomes-Casseres, B. (1989). Ownership Structures of Foreign Subsidiaries: Theory and Evidence. Journal of Economic Behavior and Organization, 11 (1), 1-25. https:// doi.org/10.1016/0167-2681(89)90061-9
 11. GUS (2018). Rynek wewnętrzny 2017. Warszawa.
 12. Hammerich, K., Lewis, R.D. (2013). Fish Can't See Water: How national culture impacts organizational culture and business success. John Wiley & Sons, West Sussex.
 13. Hollensen, S. (2011). Global Marketing: A Decision-Oriented Approach. Prentice Hall, Essex.
 14. Jędralska, K., Komańda, M., Dziubińska, A. (2013). Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Kogut, B., Singh, H. (1988). The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode. Journal of International Business Studies, 19 (3), 411-432.
 16. Kurkliński, L. (2016). Bariery kulturowe w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce - znaczenie etnocentryzmu. Bezpieczny Bank, 2 (63), 50-71.
 17. Rozkwitalska, M. (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 18. Rutka, R., Czerska, M. (2008). Wpływ kultury kraju pochodzenia dominującego kapitału na kulturę organizacji działających w Polsce. [In:] P. Wachowiak (Ed.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 19. Sikorski, C. (2002). Dysonanse kulturowe w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 45-46.
 20. Sitko-Lutek, A. (2004). Kulturowe uwarunkowania kształcenia menedżerów. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 21. Witek-Hajduk, M.K. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Zenderowski, R., Koziński, B. (2016). Różnice kulturowe w biznesie. CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu