BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hellich Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Funkcje rachunku kosztów w zamówieniach publicznych
Cost accounting functions in public procurement
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 203-216, tab., bibliogr. 12 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Cykl życia produktu, Zamówienia publiczne, Regulacje prawne, Środki publiczne
Cost accounting, Product life cycle, Public procurement, Legal regulations, Public funding
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H570, M410, M420
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto rozważania na temat funkcji rachunku kosztów w aspekcie zamówień publicznych. Na podstawie analizy prawa zamówień publicznych podjęto próbę identyfikacji funkcji rachunku kosztów w nurcie ekonomicznej analizy prawa. Normy prawne regulują stosunki społeczno-gospodarcze dla zachowania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Prawo zamówień publicznych ma stworzyć warunki dla racjonalnego wykorzystania środków publicznych. Realizacja tego prawa w praktyce wymaga stosowania narzędzi ekonomicznych. Utrwalona praktyka interpretacyjna najkorzystniejszej oferty jako najniższej ceny wymaga zmiany. Zdaniem autorki znajomość zasad rachunku kalkulacyjnego może być pomocna zarówno przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jak też dla kontroli prawidłowości wyboru. Udowodniono tezę, że rachunek kosztów cyklu życia stanowi narzędzie wspierające proces wyboru najkorzystniejszej oferty. Metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest krytyczna analiza literatury jak również obserwacje i doświadczenia własne wynikające z analizy praktyki.(abstrakt oryginalny)

In this study it was decided a reflection on the function of cost accounting in respect of public procurement. On the basis of an analysis of the public procurement law attempted to identify the function of cost accounting in the mainstream economic analysis of law. The legal standards shall be governed by the socio-economic relations for the sake of economic security. Public procurement law is to create the conditions for the rational use of public funds. The implementation of this right in practice requires the use of economic tools. Perpetuated the practice of interpretative best offers as the lowest prices need to be changed. According to the author of the article, knowledge of the cost calculation principles can be helpful both in the selection of the best offers and for control of the correctness of the choice. It has been proven the idea that the lie-cycle costing is a tool selecting the best offers. The research method used in the article is a critical analysis of the literature, as well as their own observations and experiences resulting from the analysis of practices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z póz. zm).
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1570, 2018).
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 2110).
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 62).
 6. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020).
 7. Całus Andrzej, Refleksje prawno-porównawcze w sprawie jedności prawa prywatnego, potrzeby nowego kodeksu cywilnego oraz miejsca w prawie takich instytucji jak konsument, przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, w: Księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin profesora Zygmunta Bosiakowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 8. Hellich Ewa, Koszty zadań publicznych miernikiem oceny alokacji środków publicznych, w: Barbara Woźniak, Marta Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, CeDeWu, SGH, Warszawa 2012, s. 89-99.
 9. Nowak Edward, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2009.
 10. Sobańska Irena, Podstawy rachunku kosztów i wyników, w: eadem (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 11. Sobańska Irena, Rachunek kosztów celu, w: eadem (red.), Rachunek kosztów podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 12. Stelmach Jerzy, Spór o ekonomiczną analizę prawa, w: Jerzy Stelmach, Marta Soniecka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach porównawczych, Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu