BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki), Burzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Perspektywy rozwoju crowdfundingu jako innowacyjnej formy finansowania przedsiębiorczości
Prospects for the Development of Crowdfunding as an Innovative Form of Financing Entrepreneurship
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 217-236, wykr., bibliogr. 25 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Finansowanie społecznościowe, Finanse, Park nauki i technologii
Entrepreneurship, Crowdfunding, Finance, Science and Technology Park
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, G0, R1
streszcz., summ.
Abstrakt
Polscy przedsiębiorcy w ostatnich latach stawiają coraz bardziej na innowacje, co immanentnie związane jest z większym ryzkiem realizacji pomysłu biznesowego. Większe ryzyko przekłada się na mniejsze możliwości pozyskania kapitału z tzw. tradycyjnych źródeł. Crowdfunding stanowi nowe podejście do finansowania projektów, których inicjatorami są najczęściej startupy, jednocześnie jest odpowiedzią na powstałą w okresie kryzysu lukę w finansowaniu tego typu przedsięwzięć, gdzie tradycyjne metody finansowania, takie jak pożyczki bankowe czy aniołowie biznesu okazały się nieosiągalne dla innowacyjnych pomysłów biznesowych. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy rozwoju crowdfundingu jako innowacyjnej formy finansowania przedsiębiorczości w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Dla realizacji celu pracy oraz weryfikacji postawionej hipotezy badawczej przeprowadzono w okresie lipiec-wrzesień 2017 r. badanie ilościowe metodą CAWI na 56 firmach funkcjonujących w parkach technologicznych lub przemysłowo-technologicznych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto wniosek, iż w opinii respondentów idea finansowania społecznościowego pomysłów biznesowych znajduje się w trakcie ciągłego tworzenia oraz rozwoju, a wartością dodaną skorzystania z tej formy finansowania jest nie tylko pozyskanie niezbędnych środków pieniężnych, ale przede wszystkim zbadanie popytu na rynku lub jego stworzenie.(abstrakt oryginalny)

Polish entrepreneurs in recent years put more and more on innovation, which immanently is associated with a greater risk of implementation of a business idea. Higher risk translates into smaller opportunities to raise capital from the so-called traditional sources. Crowdfunding is a new approach to financing projects whose initiators are mostly startups, at the same time being a response to the gap in financing such ventures during the crisis, where traditional financing methods, such as bank loans or business angels, have proved unattainable for innovative business ideas. The aim of this article is to try to answer the question of what are the prospects for crowdfunding development as an innovative form of financing entrepreneurship in the Polish economic realm. For the purpose of the work and the verification of the research hypothesis, conducted in July-September 2017, a CAWI quantitative survey was conducted on 56 companies operating in technology parks or industrial and technological parks in Poland. Based on the research conducted, it was concluded that, in the opinion of respondents, the idea of social financing of business ideas is in the process of continuous development and development, and the added value of using this form of financing is not only the acquisition of the necessary cash, but primarily the examination of market demand or its creation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burkett Edan, A Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation, Transactions: The Tennessee Journal of Business Law 2011.
 2. Buysere Kristof, Gajda Oliver, Kleverlaan Ronald, Marom Dan, A Framework for European Crowdfunding, Runtinxt 2012.
 3. Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, European Union 2017.
 4. Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, European Commission, Brusel 2016.
 5. Crowdfunding's Potential for the Developing World, The Word Bank, Washington 2013.
 6. Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, Deloitte, Warszawa 2016.
 7. Dresner Steven, Crowdfunding: A Guide to Raising Capital on the Internet, John Wiley & Sons, 2014.
 8. Dziuba Radosław, Rola innowacyjności i konkurencyjności w rozwoju regionu Bałkanów Zachodnich na przykładzie Czarnogóry, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa 2014/37/2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Giudici Giancarlo, Nava Riccardo, Lamastra Cristina R., Verecondo Chiara, Crowdfunding: The New Frontier for Financing Entrepreneurship?, SSRN Electronic Journal - October 2012.
 10. Grodzka Dorota, Finansowanie społecznościowe, Biuro Analiz Sejmowych, nr 7 (211), Warszawa 2016.
 11. Helmer William J., A snapshot on crowdfunding, Working papers firms and regions, No. R2/2011, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe 2011.
 12. Husain Shareg, Root Anton, Crowdfunding for Entrepreneurship. Retrieved 2015, http://alliedcrowds.com/assets/Entrepreneurship-2015.pdf; stan na 25.06.2017 r.
 13. Hyytinen Ari, Toivanen Otto, Do financial constraints hold back innovation and growth? Evidence on the role of public policy, Research Policy 2005/34.
 14. Król Karol, Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Crowdfunding.pl, Warszawa 2013.
 15. Lambert Thomas, Schwienbacher Armin, An Empirical Analysis of Crowdfunding, http://ssrn. com/abstract=1578175; stan na 15.06.2017 r.
 16. Lennon Patty, The crowdfunding book: a how-to book for entrepreneurs, writers, and inventors, Difference Press, Washington 2014.
 17. Mollick Ethan, The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study, Journal of Business Venturing 2013/29 (1).
 18. New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, OECD, Istanbul 2015.
 19. Pierrakis Yannis, Collins Liam, Banking on each other: peer-to-peer lending to business: evidence from funding circle (Project Report), NESTA, London 2013.
 20. Polskie Startupy, Raport 2016, Fundacja Startup Poland, s. 34, http://startuppoland.org/wp-content/uploads/2016/09/Startup-Poland-Raport-2016-16.pdf, stan na 01.06.2017 r.
 21. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 353 (1), stan prawny na 31.01.2017 r.
 22. Wicks Mike, Crowdfunding-an introduction. Published as an eBook original by Blue Beetle Books, Retrieved 2013, http://www.smallbusinesssuccess.ca/ebooks/prince_albert/ pdfs/2013_CrowdFunding.pdf., stan na 15.06.2017 r.
 23. www.stowarzyszenie.crowdfunding.pl; stan na 15.06.2017 r.
 24. Zbiorowska Justyna M., Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016/3/ (81), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 25. Ziemba M., Świeszczak K., Tworzenie przedsiębiorstwa w kontekście rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w: Marek Matejun, Katarzyna Szymańska (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Łódź 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu