BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak-Roszkowska Danuta (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Kapitał społeczny studentów województwa świętokrzyskiego a wyzwania rynku pracy
Social Capital of Świętokrzyskie Province University Students and Challenges of Labour Market
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 333-346, bibliogr. 26 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Zaufanie społeczne, Kapitał społeczny, Kompetencje społeczne, Kariera zawodowa
Social trust, Social capital, Social competences, Professional career
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A14, J23, J29
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena normatywnej i strukturalnej płaszczyzny kapitału społecznego studentów świętokrzyskich szkół wyższych pod kątem wyzwań rynku pracy, zwłaszcza w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Analiza wyników sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród młodzieży akademickiej wykazała deficyt pomostowego kapitału społecznego. Studentów województwa świętokrzyskiego charakteryzuje niski poziom zgeneralizowanego i instytucjonalnego zaufania. Nieufność społeczną można uznać za jedną z głównych barier ograniczających aktywność studentów. Dostrzegalne jest wyraźne dążenie młodych ludzi do osiągania indywidualnych, nie zaś wspólnotowych korzyści. Marginalizacja zespołowych działań na rzecz dobra ogółu grozi pogłębianiem się już obecnie obserwowanego na rynku pracy deficytu kompetencji społecznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to evaluate the normative and structural level of social capital of Świętokrzyskie province university students in terms of developing the social skills. Analysis of the results of a diagnostic survey carried out among students revealed a deficit of bridging social capital. The students of the Świętokrzyskie voivodeship are characterized by a low level of generalized and institutional trust. Social mistrust can be regarded as one of the main barriers to the activity of academic youth. Only 43.02% of respondents declared participation in various types of social and cultural organizations. Students more than twice declared themselves participating in different types of interest, sports clubs, music groups, than in organizations acting for the benefit of the public. There is a visible desire for young people to achieve individual, not community benefits. The marginalization of collective action for the benefit of the general threatens to deepen the deficit of social competence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 18 grudnia 2006 r. (2006/962/WE), http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006H0962; stan na 5.10.2017 r.
 2. Bacia Ewa, Gieniusz Anna M., Makowski Grzegorz, Pazderski Filip, Stronkowski Piotr, Walczak Bartłomiej, Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 3. Barber Benjamin, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa 2008.
 4. Bauman Zygmunt, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2007.
 5. Bauman Zygmunt, Tożsamość: Rozmowy z Benedetto Vecchim, GWP, Gdańsk 2007.
 6. Bourdieu Pierre, Wacquant Loic J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 7. Coleman James S. , Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology 1988.
 8. Fukuyama Francis, Kapitał społeczny, w: Lowrence Harrison, Samuel Huntingon (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 9. Fukuyama Francis, Social Capital and the Modern Capitalist Economy: Creating a High Trust Workplace, Stern Business Magazine 1997/4.
 10. Fukuyama Francis, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 11. Lissowska Maria, Zaufanie i kapitał społeczny - uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne czy indywidualne? Wnioski z porównań międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia nr 4 (25), Wrocław 2013, s. 179-196.
 12. Krzyminiewska Grażyna, Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003/2, s. 221.
 13. Lin Nan, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 14. Mariański Janusz, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 15. Matczak Anna, Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 16. Nowak Lilianna, Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 17. Prognoza HR 2016, HRM partner S.A., 2015, http://www.hrmpartners.pl/docs/raporty/raport-z -badania-prognoza-hr-2016-hrm-partners.pdf ; stan na 5.10.2017 r.
 18. Putnam Robert, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 19. Souto-Otero Manuel, Ulicna Daniela, Schaepkens Loraine, Bognar Viktoria Study on the impact of non-formal education in youth organizations on young people's employability, Europen Youth Forum, University of Bath and GHK Consulting, 2013, http://euroscoutinfo. com/wp-content/uploads/2012/10/ReportNFE_PRINT.pdf; stan na 5.10.2017 r.
 20. Trutkowski Cezary, Mandes Sławomir, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 21. Witczak-Roszkowska Danuta, Rola zaufania w zarządzaniu kapitałem społecznym, w: Janusz Kot (red.), Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2016, s. 78-90.
 22. Wnuk-Lipiński Edmund, Polska mała apokalipsa, Instytut Idei, Instytut Obywatelski 2014, nr 5, s. 12-19.
 23. Oleś Maria, Asertywność u dzieci. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
 24. Rogaczewska Maria, O kulturze nieufności i polityce zaufania, w: Cezary Trutkowski, Sławomir Mandes (red.), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 25. Sztompka Piotr, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 26. Zamożniewicz Barbara (red.), Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu