BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Maria Elżbieta (University of Gdansk)
Tytuł
State Action Aimed at Limiting Financial Exclusion in Poland in Terms of Sustainable and Inclusive Development
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 4(98), s. 28-43, tab., bibliogr. s. 40-43
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Finanse publiczne, Polityka państwowa
Financial exclusion, Public finance, State policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A1, D1, H5
summ.
Abstrakt
Purpose - The article was written to outline the State action (specifically central government's) aimed at limiting financial exclusion in Poland in terms of sustainable and inclusive development in 2016-2019. Research method - In the article theoretical research is carried out on the basis of the subjective literature, existing legal requirements, international institutions' and central government's reports. Such research methods as descriptive analysis and inferential and inductive reasoning were used. First, financial exclusion is defined as a kind of social exclusion in the field of sustainable and inclusive development. Next, the author describes the most important central government's activity aimed at limiting financial exclusion in 2016-2019 in three areas. It is analysed how the State affects household income through fiscal policy instruments. The most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients are also pointed out. Finally, the State activity aimed at improving financial education and financial allowance of the Polish people is described. Results - The article allows a better understanding of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland undertaken in 2016-2019 with particular reference to fiscal policy instruments affecting household income. Originality / value - To the best of author's knowledge, it is the only article concerning, as defined above, the three areas of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland during the period considered, namely fiscal policy affecting household income; the most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients; improving financial education and financial allowance of the Polish people. It is very important considering sustainable and inclusive development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski R., 2016, Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 125, s. 37-48, DOI:10.18276/epu.2016.125-03.
 2. Adult Financial Literacy Competencies, 2016, OECD, https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult- Financial-Literacy-Competencies.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 3. Alińska A., 2017, Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 478, s. 24-36, DOI: 10.15611/pn.2017.478.02.
 4. Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., 2018, World Inequality Report 2018, https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018- full-reportenglish.pdf [date of entry: 11.04.2019].
 5. Batsaikhan U., Demertzis M., 2018, Financial literacy and inclusive growth in the European Union, "Policy Contribution", iss. n˚08, http://bruegel.org/wp-content/uploads/2018/05/PC-08_2018.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 6. Bąkowska K., Lachowicz M., Marczewski K., 2019, Indeks odpowiedzialnego rozwoju. PKB to za mało..., Lachowicz M. (red.), Polski Instytut Ekonomiczny, http://pie.net.pl/wp- content/uploads/2019/02/PIEIndeks_Odpowiedzialnego_Rozwoju.pdf [date of entry: 28.03.2019].
 7. Czyńmy świat lepszym niż go zastaliśmy, 2018, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Raport_Czy%C5%84my_%C5%9Bwiat_lepszym.pdf/ea5f8ddd- ad6e-f65d-016c-dca85e7839f5 [date of entry: 28.12.2018].
 8. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków - Raport, 2015, Czapiński J., Panek T. (red.), "Contemporary Economics", nr 9/4, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 9. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 2008, European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu/socialblopservices [date of entry: 28.12.2018].
 10. Gołębiowski G., 2017, Finansyzacja życia codziennego [w:] Złota Księga dla Profesora Szczepańskiego, Ickiewicz J., Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Górski J., 2016, Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej, "Bezpieczny Bank", nr 3 (64), s. 142-158.
 12. Gromada A., 2018, Czemu służy program "rodzina 500 plus". Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 3(80), s. 231- 244, DOI: 10.14746/rpeis.2018.80.3.18.
 13. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak K., 2011, Rola i znaczenie edukacji finansowej [w:] Edukacja i świadomość finansowa, Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Koźliński T., 2010, Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, NBP, Warszawa, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/download/wykluczenie_platnicze_w_polsce_i_i nnych_krajach_ue.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 15. Leszczyńska M., 2013, Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy ", nr 31, s.  156-166.
 16. Marszałek P., 2012, Finansyzacja - problemy i kontrowersje, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 247, s. 220-230.
 17. Martyniuk M., 2015, Wykluczenie finansowe a  podmioty mu przeciwdziałające na przykładzie Polski, "Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 9, s. 55-71.
 18. Potocki T., 2015, Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia świadomości finansowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr  395, s. 274-285, DOI: 10.15611/pn.2015.395.26.
 19. Przepaść między bogatymi a biednymi w Polsce rośnie najbardziej w Europie, 2019, https://tvn24bis.pl/pieniadze,79/nierownosci-dochodowe-w-polsce-i-w- europiebadanie-world-inequality-lab,924902.html [date of entry: 11.04.2019].
 20. Ratajczak M., 2012, Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3, s. 281-301.
 21. Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, 2005, OECD, http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 22. Strategia Europa 2020, 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 23. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 2017, Warszawa, https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj [date of entry: 28.12.2018].
 24. Szopa B., Szopa A., 2011, Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne", nr 11, s. 13-27.
 25. The Commitment to Reducing Inequality Index 2018, 2018, OXFAM, https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/the- commitment-to-reducinginequality-index-2018/ [date of entry: 11.04.2019].
 26. The Inclusive Growth and Development Report 2018, 2018, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 27. United Nations Agenda 2030. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 2015, http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 28. Waliszewski K., 2016, Financialization of the Economy and the Need for Personal Finance Advisory Services, "e-Finanse", nr 2(12), s. 13-23, DOI: 10.14636/1734- 039Х_І2_2_002.
 29. Wiatrowski P., 2018, Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 54(2), s. 76-86, DOI: 10.15584/nsawg.2018.2.5.
 30. Wiśniewski P., 2014, Nowe miary finansyzacji [w:] Rozwój nauki o  finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Ostaszewski J., Kosycarz E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 31. Wykonanie budżetu państwa. Wystąpienie w Sejmie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 2018, "Kontrola Państwowa", nr 4, https://www.nik.gov.pl/plik/id,18297.pdf [date of entry: 28.12.2018].
 32. Zgliczyński W. S., 2017, Polityka społeczna w państwach UE - wydatki i rozwiązania modelowe, "Infos", BAS, nr 10(233).
 33. www 1, https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sustainable-development [date of entry: 28.12.2018].
 34. www 2, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices [date of entry: 11.09.2019].
 35. www 3, http://sdg.gov.pl/ [date of entry: 11.04.2019].
 36. www 4, https://www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/wynagrodzenia, Minimalne- wynagrodzenie-za-prace [date of entry: 11.04.2019].
 37. www 5, https://www.infor.pl/wskazniki/prawo- pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/emerytury-i-renty [date of entry: 11.04.2019].
 38. www 6, https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-roczne [date of entry: 11.04.2019].
 39. www 7, https://www.infor.pl/wskazniki [date of entry: 11.04.2019].
 40. www 8, https://www.infor.pl/wskazniki/oplaty/277,Przecietny-miesieczny-dochod-rozporzadzalny-na-1- osobe.html [date of entry: 11.04.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu