BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Koszalin University of Technology, Poland), Strzelecka Agnieszka (Koszalin University of Technology, Poland)
Tytuł
Socio-Economic Features of Rural Households in Central Pomerania and Their Profitability - Pilot Study Results
Cechy społeczno-ekonomiczne wiejskich gospodarstw domowych pomorza środkowego a ich dochodowość - wyniki badania pilotażowego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 101-109, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Regresja logistyczna, Dochód podatkowy
Households, Logistic regression, Tax revenue
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D1, D10, D14, D31.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania
Abstrakt
Celem badań jest identyfikacja cech społeczno-ekonomicznych wiejskich gospodarstw domowych, wpływających na prawdopodobieństwo uzyskania wyższego przeciętnego miesięcznego dochodu netto per capita na przykładzie 100 podmiotów na terenie Pomorza Środkowego, na podstawie wyników przeprowadzonego badania pilotażowe (technika ankiety bezpośredniej) z zastosowaniem modelu regresji logistycznej. Za zmienną objaśnianą przyjęto prawdopodobieństwo osiągnięcia przez badane wiejskie gospodarstwo domowe przeciętnego miesięcznego dochodu netto per capita przekraczającego poziom mediany dla badanej próby. Doboru zmiennych niezależnych (objaśniających) dokonano na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych. Wyniki analiz potwierdziły, iż statystycznie istotny wpływ na badane prawdopodobieństwo miały następujące cechy: wiek, wykształcenie głowy gospodarstwa domowego oraz aktywność zawodowa członków gospodarstwa domowego. Parametry te zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania wyższego przeciętnego miesięcznego dochodu netto per capita w wiejskich gospodarstwach domowych Pomorza Środkowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to identify the socio-economic features of rural households affecting the probability of obtaining a higher average monthly net income per person based on 100 entities in Central Pomerania, on the basis of pilot studies (direct questionnaire technique) using a logistic regression model. The dependent variable was the probability that the surveyed rural household would receive an average monthly net income per person above the median level for the studied sample. The selection of independent variables was made on the basis of literature studies. The results of the analyses confirmed that the following characteristics had a statistically significant impact on the tested probability: age, education of the head of the household and professional activity of household members. These parameters increase the probability of obtaining a higher average monthly net income per person in rural households of Central Pomerania. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balarabe, I.Y., Kasim, I., Muhammad, B.M. (2018). Factors Influencing Farm Income among Farmers in Northern Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 9 (16), 183-189.
 2. Beckman, J., Schimmelpfennig, D. (2015). Determinants of farm income. Agricultural Finance Review, 75 (3), 385-402.
 3. Boháčiková, A., Holúbek, I., Tóth, M., Rábek, T. (2017). Farmers' Risk Perception and Risk Management Strategies in Slovak Agriculture. [In:] Proceedings of the 26th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors, 13-15.09.2017 Praha, Czech University of Life Sciences Prague, Praha, 22-30.
 4. Chmielewska, B. (2013). Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej [The economic and social situation of farmers' households after Poland's accession to the European Union]. Studia i Monografie IERiGŻ-PIB 202.
 5. Gasińska, M. (2016). Dochody gospodarstw domowych w Polsce - wybrane obiektywne i subiektywne ujęcie i dane [Incomes of households in Poland - the selected objective and subjective approaches and data]. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 50 (50), 100-142.
 6. Grzelak, M.M. (2016). Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup społeczno- ekonomicznych w Polsce w latach 2003-2014 [Incomes of farmsteads against the background of other socio-economic groups in Poland in the years 2003- -2014]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, 50 (4), 139-149. http:// dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.139
 7. Główny Urząd Statystyczny (2018). Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. [Household budget survey in 2017]. Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2019a). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII [Population. Size and structure and vital statistics in Poland by territorial division in 2018. As of December, 31]. Warszawa.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2019b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Informacje Sygnalne z 30.05.2019 [Household situation in 2018 in the light of the results of the household budget survey. Signal Information of 30.05.2019]. Warszawa.
 10. Kalabisová, J., Křístková, Z. (2007). Vliv socio-ekonomických faktorů na příjem s aplikací analýzy rozptylu [Influence of socio-economic factors on income with use of analysis of variance]. [In:] Proceedings of Collection of Papers of 16th International Scientific Conference Agrarian Prospects XVI. European Trends in the Development of Agriculture and Rural Areas, 18-19.09.2007 Praha, Vol. 1. Czech University of Life Sciences Prague, Praha, 925-934.
 11. Kołodziejczak, W. (2008). Zróżnicowanie sytuacji zawodowej wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 8, 153-160.
 12. Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej [The financial situation of households in rural areas in Poland in the context of European integration]. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101 (2), 91-101.
 13. Łącka, I. (2017). Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007-2014 i jej skutki [Income situation of rural households in Poland between 2007 and 2014 and its effects]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 29-42. http://dx.doi. org/10.15576/PDGR/2017.1.29
 14. Leśniak-Moczuk, K. (2008). Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami [Diversification of internal structure of incomes of the country and city population in a direction of cohesion between the communities]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 12, 279-295.
 15. Sadeghi, J., Toodehroosta, M., Amini, A. (2001). Determinants of Poverty in Rural Areas: Case of Savejbolagh Farmers in Iran. The ERF Working Paper 0112.
 16. Safa, M.S. (2005). Socio-Economic Factors Affecting the Income of Small-Scale Agroforestry Farms in Hill Country Areas in Yemen: A Comparison of OLS and Determinants. Small-scale Forest Economics. Management and Policy, 4 (1), 117-134.
 17. Tuyen, T.Q. (2015). Socio-Economic Determinants of Household Income among Ethnic Minorities in the North-West Mountains, Vietnam. Croatian Economic Survey, The Institute of Economics, Zagreb, 17 (1), 139-159.
 18. Urban, S. (2016). Wiejskie gospodarstwa domowe w porównaniu z innymi typami gospodarstw domowych [Farm households in comparison with the other type of households]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4, 93-107. http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.4.93
 19. Wałęga, A. (2012). Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce [Diversity of level and sources of employees' households income in Poland]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 271, 21-232.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu