BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciszewski Maciej (Poznan University of Technology, Poland), Wyrwicka Magdalena K. (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Shopfloor Management (SFM) as a Tool for Improving Control of Production and Visualization of Results
Shopfloor management (SFM) jako narzędzie usprawniające sterowanie produkcją i wizualizację wyników
Źródło
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 299-310, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie produkcją, Kontrola produkcji
Small business, Lean management, Production management, Production control
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wstęp: Ze względu na stosunkowo małą liczbę prac naukowych dotyczących implementacji narzędzi szczupłego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) niniejszy artykuł prezentuje obserwacje i analizę otrzymanych wyników, które mogą stanowić podstawę do implementacji metody Shopfloor Management (SFM) jako narzędzia ułatwiającego zarówno operacyjną kontrolę produkcji, jak i wizualne zarządzanie wynikami w firmach z sektora MŚP. Metody: Badania zostały przeprowadzone dwutorowo: w oparciu o analizę porównawczą, bazującą na studium literatury źródłowej i obserwacje efektów zastosowania metody SFM w wybranym przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Wyniki: Stwierdzono korzyści uzyskane w efekcie wdrożenia metody SFM w postaci uproszczenia rozwiązań organizacyjnych, zastosowania zarządzania wizualnego i kształtowania pożądanych kompetencji liderów. Wnioski: Prezentowane badanie pokazuje, że skoordynowane i konsekwentne wdrażanie elementów Lean w przedsiębiorstwie należącym do kategorii MŚP, które wcześniej nie korzystało z żadnych narzędzi tej koncepcji, może dać wyraźną poprawę w zakresie wzrostu obrotów, wczesnego wykrywania i eliminacji braków, a także jako zmiana nastawienia całej załogi w kierunku ciągłego doskonalenia. Pozytywne skutki wdrożenia Lean, w oparciu o metodę SFM zostały potwierdzone empirycznie. (abstrakt oryginalny)

Background: Due to the small number of scientific publications covering the area of implementation of Lean Management in small and medium companies, this paper presents the observation and analysis of obtained results, which could be the basis for the implementation of Shopfloor Management (SFM) as a tool for improving both the operational production control as well as the visualization of results in small and medium companies (SME). Methods: The researches consist of the comparative analysis based on the scientific literature and the observation of effects of implementation of SFM method in selected company from the SME sector. Results: The advantages of the implementation of SFM method were found in such areas as: simplification of organisational solutions, use of visual management and shaping the desirable competencies of leaders. Conclusions: The presented results show that coordinated and constantly implemented Lean elements in the company from the SME sector, which previously did not use any tools of this concept, can give a significant increase of turnover, prompt eliminations of shortages as well as the change of the attitude of all employees to continuous improvement. The positive effects of Lean implementation, based on SFM method, were confirmed empirically. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achanga P., Shehab E., Roy R., Nelder G., 2006. Critical success factors for lean implementation within SMEs, Journal of Manufacturing Technology Management; 17(4):460-71, http://doi.org/10.1108/17410380610662889
 2. Alkhoraif A., Rashid H., McLaughlin P., 2019. Lean implementation in small and medium enterprises: Literature review, Operations Research Perspectives 6, 2019, 100089, http://doi.org/10.1016/j.orp.2018.100089.
 3. Aluchna M., Płoszajski P. (red.), 2008. Zarządzanie japońskie: ciągłość i zmiana [Japanese management. Continuity and change], Warsaw School of Economics.
 4. Balle M., Balle F. 2012. Company director as Lean Manager. A novel about enterprise transformation.
 5. Cruz R., Figueiredo P., Passos F., Cruz Souza E., 2019. Operational impacts of lean manufacturing: the case of a consumer goods industrial company, GEPROS: Gestao da Produęao, Operaęoes e Sistemas, http://doi.org/10.15675/gepros.v14i4.2362.
 6. Cusumano M. A., 1994. The limits of lean. Sloan Management Review 1994;35:27-32.
 7. Cyplik P., Hadaś Ł., 2013. Theory of constrains and Lean Production: idea, tools, practice of application, Poznań University of Technology Publishing House.
 8. Jasińska S., Żurek M., Wyrwicka M.K., 2015. Analiza efektywności wdrożenia Lean Manufacturing. Studium przypadku [Analysis of the effectiveness of Lean Manufacturing implementation. Case study], Economics and Management, 7, 1, http:ZZdoi.org/1G.12846Zi.em.2015.01.19.
 9. Liker J, Hoseus M., 2008. M. Toyota culture: the heart and soul of the Toyota way. New York: McGraw-Hill.
 10. Mrugalska B., Ahram T., 2016. Managing variations in process control: an overview of sources and degradation methods. In: Soares M, Falcao C, Ahram T, editors. Advances in Ergonomics Modeling, Usability and Special Populations. Advances in Intelligent Systems and Computing,486:377-387, http://doi.org/10.1007/978-3-319-41685-434
 11. Niewiadomski P., Pawlak N, Tsimayeu A., Barriers to effective implementation of lean management principles - empirical exemplification in the industry of agricultural machinery, Logforum 14.4, 10. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.308.
 12. Nowosielski S., 2015. The concept of Lean Management in a small enterprise. Possibilities and restrictions of application [in:] J. Lichtarski, ed., The practical dimension of the achievements of management sciences. Science for economic and local government practice, [in Polish] Volume XVI, Notebook 3, SAN Publishing House.
 13. Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S., 2010. Metody i narzędzia. Lean Manufacturing. Materiały dydaktyczne. [Lean Manufacturing methods and tools]. Poznan University of Technology.
 14. Pearce A., Pons D., Neitzert T., 2018. Implementing lean-Outcomes from SME case studies, Operations Research Perspectives 5 (2018) 94-104; http://doi.org/10.1016/j.orp.2018.02.002.
 15. Pearce A., Pons D., Neitzert T., 2019. Operations Research Perspectives 6 (2019) 100114, http://doi.org/10.1016/j.orp.2019.100114.
 16. Pekarakova M., Trebuńa P., Kliment M., Digitalization effects on the usability of lean tools, Acta Logistica. 2019;6(1):9-13 http://doi.org/10.22306/al.v6i1.112.
 17. Peters R., 2009. Shopfloor Management, Log_X Verlag, Ludwigsburg.
 18. Rother M., Shook J., 2009. Learn to see, Lean Enterprise Institute Polska.
 19. Suzaki K., 2010. New Shop Floor Management: Empowering People for Continuous Improvement, Free Press.
 20. Trenkner M., 2016. The role and tasks of managers in implementing the concept of Lean Management - social aspects. Entrepreneurship and Management XVII, 4, I, SAN Publishing House.
 21. Wielki J., Kozioł P., 2018. The analysis of opportunities to use the lean it concept in modern enterprise. Polish Journal of Management Studies 2018; 18 (2): 388-401, http://doi.org/10.17512/pims.2018.18.2.31.
 22. Wyrwicka M. K., ed., 2009. Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji [Wastes. Symptoms and ways of elimination], Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology.
 23. Wyrwicka M. K., Mrugalska B., 2016. Mirages of Lean Manufacturing in Practice, Procedia Engineering 182 ( 2017 ) 780 - 785, http://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.200
 24. Yang P, Yu Y., 2010. The barriers to SMEs' implementation of lean production and countermeasures - based on SMEsin Wenzhou. International Journal of Innovation, Management and Technology; 1(2):220-225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.385
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu