BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Zygmunt (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Alejziak Bożena (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Mazanek Leszek (Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków)
Tytuł
Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w Polsce
The Travel Guide and Tour Leader Job Market in Poland
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2020, nr 54, s. 9-44, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Przewodnicy turystyczni, Turystyka
Labour market, Tourist guides, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Celem artykułu jest zdiagnozowanie rynku pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem dominujących form zatrudnienia, sposobów oferowania i poszukiwania pracy, statusu pracodawców oraz wielkości wynagrodzenia za świadczone usługi.
Metoda. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej, kwestionariusz ankiety dostarczono respondentom drogą internetową, z możliwością wypełnienia jej on-line (CAWI) oraz technikę telefonicznego wywiadu kwestionariuszowego, którą zastosowano w relacji z pracodawcami (CATI).
Wyniki. W pracy wykazano, że rynek pracy przewodników i pilotów jest niestabilny ze względu na sezonowość, niskie zarobki oraz zmieniającą się koniunkturę. Deregulacja zawodów nie spowodowała zmiany zasad współpracy organizatorów z przewodnikami i pilotami, nie wpłynęła na zmianę kosztów ich zatrudnienia ani na ceny usług turystycznych. Nie uległ również zmianom poziom świadczonych usług.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badaniami objęto tylko aktywną zawodowo grupę respondentów. Nie udało się dotrzeć do osób, które nie podjęły pracy w zawodzie lub z niej zrezygnowały. Uzyskane wyniki wykazały, że relacje rynkowe łączące pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z przedsiębiorcami turystycznymi nie uległy zasadniczym zmianom w okresie po deregulacji. Zasadne wydaje się prowadzenie badań wśród turystów korzystających z usług pilotów i przewodników, w celu pozyskania opinii o jakości ich pracy.
Implikacje praktyczne. Wyniki badań mogą być przydatne dla organizatorów turystyki, dla organizacji zrzeszających przewodników i pilotów oraz dla administracji turystycznej szczebla centralnego i regionalnego. Jednak na wskazywanie jednoznacznych rozwiązań lub zaleceń jest zdecydowanie za wcześnie, ponieważ w znaczącej większości usługi przewodników i pilotów świadczy kadra, która zdobyła uprawnienia przed 2014 rokiem.
Oryginalność pracy. Kompleksowe badanie rynku pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek jest nowatorskie i nie było dotąd w Polsce w takich rozmiarach przeprowadzone.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki empirycznych badań nad rynkiem pracy przewodników miejskich, terenowych, górskich i pilotów wycieczek. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The main objective of the article is to diagnose the job market from the point of view ofsupply and demand for travel guide and tour leader services as well as to establish the dominant forms of employment, intensity of orders, forms of job search, status of employers as well as the amount of earnings.
Method. In the research, the method of diagnostic survey was used; the questionnaire was supplied to the respondents via the Internet, with the option of filling it out on-line (CAWI) as well as by conducting telephone interviews with employers (CATI).
Findings. The study proved that the travel guide and tour leader job market is unstable due to its seasonal nature, relatively low earnings and a constantly changing economic situation. The deregulation of occupations did not lead to a change in principles of cooperation between on the one hand, the tour operators one the one hand and the travel guides and tour leaders on the other; it did not exert influence on the costs of their employment or on the prices of tourist services.
Research and conclusions limitations. The research was conducted on a representative sample of tourist guides and tour leaders as well as tour operators.
Practical implications. The results of research may be of use to tour operators, organisations grouping travel guides and tour leaders as well as tourist administrations at central and regional levels.
Originality. A complex study of the tourist guide and tour leader job market is innovative and has never been conducted on such a scale in Poland.
Type of paper. The article presents the results of empirical research on the supply and demand of urban, field and mountain guides as well as tour leaders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aynalem S, Birhanu K, Tesefay S., (2016), Employment Opportunities and Challenges in Tourism and Hospitality Sectors. "Journal of Tourism Tourism & Hospitality", Vol. 5 (6), s. 257, doi: 10.4172/2167- 0269.1000257.
 2. Badanie rynku pracy w sektorze przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (2018), Raport z badań zrealizowanych przez zespół pracowników AWF Kraków na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, nr 2917.127/2508/BPT/DT.
 3. Cohen E. (1985), The tourist guide. "Annals of Tourism Research", Vol. 12, s. 5-29.
 4. Geva A., Goldman A. (1991), Satisfaction measurement in guided tours. "Annals of Tourism Research", Vol.18, s. 177-185.
 5. Gryszel P. (2007), Usługi przewodnictwa i pilotażu wycieczek jako element obsługi ruchu turystycznego. Wybrane problemy kształcenia i wykonywania zawodu, [w:] Kurek W., Pawlusiński R., red., Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 45-54.
 6. Gryszel P., Kruczek Z. (2007), Rynek pracy pilotów i przewodników turystycznych, [w:] Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce. 1. Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki, Sopot, s. 51-69.
 7. Janczak K. (2015), Badanie ekonomicznych skutków deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek w Polsce. Raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ActivGroup, Łódź.
 8. Kozłowska D., Ryszkowski W. (2011), 101 kompetencji pilota wycieczek, Difin, Warszawa.
 9. Kruczek Z. (2008), Czynniki determinujące rynek pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, [w:] Kadry w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 19, A. Panasiuk [red. nauk.], Uniwersytet Szczeciński, s. 57-70.
 10. Kruczek Z. (2006) Przewodnicy i piloci w gospodarce turystycznej. Główne problemy środowiska i zawodu, [w:] Wodejko S., red., Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 177-186.
 11. Kruczek Z., red. (2011), Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka Proksenia, Kraków.
 12. Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Ladkin A. (2011), Exploring Tourism Labor. "Annals of Tourism Research", Vol. 38 (3), s. 1135-1155.-646.
 14. Mikos von Rohrscheidt A. (2014), Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia & Kul.Tour.pl, Kraków/Poznań.
 15. Podemski K. (2005), Polscy przewodnicy o sobie w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Z. Kruczek, red., Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania, Proksenia, Kraków, s. 13-27.
 16. Pereira A.M. (2015), Tour Guides and Destination Image: Evidence from Portugal, "Journal of Tourism and Hospitality Management", Vol. 3, No. 7-8, 129-150, doi: 10.17265/2328-2169/2015.08.001
 17. Rabotić B. (2010), Tourist Guides in Contemporary Tourism. International Conference On Tourism And Environment, Philip Noel-Baker University, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 4-5 March, 2010, s. 353-364.
 18. Rabotić B. (2011), Tour Guiding as Profession: Perceptions and Self-Perceptions of Guides in Serbia, 2nd IRFGT (International Research Forum on Guided Tours), University of Plymouth (Plymouth, UK), April 7-9.
 19. Salazar B. (2005), Tourism and Glocalization - "Local" Tour Guiding. "Annals of Tourism Research", Vol. 32, s. 628-646.
 20. Stasiak A. (2016), Doświadczenie - stary - nowy paradygmat turystyki, "Folia Turistica", nr 41, s. 205.
 21. Weiler B., Davis D. (1993), An exploratory investigation into the roles of the nature-based tour leaders. "Tourism Management", Vol. 14, s. 91-98.
 22. WTTC, (2018), Travel & Tourism Economic Impact 2018,World Travel & Tourism Council (https://www.wttc.org/economic-impact/).
 23. Xiao H., & Smith, S.J.J. (2006). The making of tourism research. Insights from a social science journal." Annals of Tourism Research", Vol. 33 (2), s. 490-507.
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r.).
 25. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64.
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. DZ.U. 1997 nr 133, poz. 884, zaktualizowano, Dz. U. z 2019 r. poz. 238.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0510
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu