BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena jakości usług przewodników i pilotów wycieczek w świetle badań sondażowych
Assessment of the Quality of Tour Guide and Tour Group Leader Services in Light of Survey Pilot Research
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2020, nr 54, s. 45-67, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Słowa kluczowe
Jakość usług turystycznych, Usługi turystyczne, Przewodnicy turystyczni, Topografia
Quality of tourist services, Tourism services, Tourist guides, Topography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Celem artykułu jest ocena jakości usług przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kontekście deregulacji tych zawodów.
Metoda. Jako narzędzie badawcze służące realizacji postawionego celu wykorzystano ankietę składającą się z 14 pytań charakteryzujących cechy i umiejętności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Badanie przeprowadzono w okresie od 15 marca do 31 maja 2018 roku wśród turystów uczestniczących w wycieczkach krajowych i zagranicznych. W badaniu pozyskano 274 poprawnie wypełnione kwestionariusze ankietowe, z których 121 dotyczyło oceny jakości pracy przewodników górskich i terenowych, 103 dotyczyło jakości usług pilotów wycieczek, a 50 dotyczyło jakości pracy przewodników miejskich.
Wyniki. Przeciętna ocena wszystkich badanych cech była bardzo wysoka i wynosiła 4,58 (!) na pięciostopniowej skali. Najwyżej ocenianymi cechami i umiejętnościami były: punktualność (4,75), znajomość topografii (4,73), poziom kultury osobistej (4,71), poziom wiedzy specjalistycznej (4,7), sprawność realizacji programu (4,67), cierpliwość i opanowanie w działaniu (4,6), schludny wygląd i dobra prezencja (4,6). Najsłabiej natomiast oceniono umiejętność selekcji informacji (4,3), umiejętność nawiązywania kontaktu (4,4) i umiejętność poprawnego wysławiania się (4,41).
Ograniczenia badań i wnioskowania. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można stwierdzić, czy deregulacja zawodów przewodnika i pilota wycieczek miała wpływ na jakość świadczonych przez nich usług. W badaniu uczestniczyli przewodnicy i piloci wycieczek, którzy posiadali uprawnienia przed wejściem w życie przepisów deregulacyjnych. Nie wyodrębniono grupy przewodników i pilotów wycieczek, którzy pracują bez odbycia jakiegokolwiek szkolenia.
Implikacje praktyczne. Wyniki badań mogą posłużyć wielu instytucjom wprowadzającym różnego rodzaju systemy certyfikacji usług przewodnickich, jak również Ministerstwu Sportu i Turystyki podczas wdrażania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce.
Oryginalność pracy. Badania jakości usług przewodników i pilotów wycieczek nie są wykonywane w naszym kraju często. O walorze pracy stanowi możliwość porównania obecnych wyników badań z wynikami badań przeprowadzonych w 2006 roku.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki empirycznych badań jakości usług przewodników miejskich, terenowych, górskich i pilotów wycieczek. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The objective of the article is to assess the quality of services provided by tour guides and tour group leaders within the context of deregulation of these professions.
Method. A survey questionnaire consisting of 14 questions characterising both traits and skills of tour guides and tour group leaders was used as a research tool to achieve the defined objective. The survey was conducted in the period from March 15 to May 31, 2018 among tourists participating in domestic and foreign trips. Correctly completed questionnaires (274) were collected in the course of the study, of which 121 referred to work quality of mountain and field guides, 103 concerned the quality of services provided by tour group leaders and 50 related to work quality of city guides.
Findings. The average assessment of all analysed traits was very high and amounted to 4.58 (!) on a five-point scale. The highest rated traits and skills were as follows: punctuality (4.75), knowledge of topography (4.73), personal manners (4.71), level of professional knowledge (4.7), efficiency in realising the itinerary (4.67), patience and self-control in action (4.6) and neat and good appearance (4.6). In turn, the lowest assessed features were the ability of selecting information (4.3), the skill of making contact (4.4) and the ability of expressing oneself correctly (4.41).
Research and conclusions limitations. Based on the conducted research, it cannot be determined whether the deregulation of both professions, i.e. tour guide and tour group leader, had any impact on the quality of provided services. The survey covered tour guides and tour group leaders who obtained their licences before the deregulatory regulations entered into force. No group of tour guides or tour group leaders who worked without completing any training was identified.
Practical implications. The research results can be used by diverse institutions introducing various types of certification systems for tour guide services as well as the Ministry of Sport and Tourism in the course of implementing the Sectoral Qualifications Framework in tourism.
Originality. The analysis of both tour guide and tour group leader quality of services is not often carried out in our country. The value of the study is the possibility of comparing current research results with the ones from 2006.
Type of paper. The article presents empirical research res ults focused on the quality of services provided by city, field and mountain guides as well as tour group leaders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ap J., Wong F. (2001), Case study on tour guiding: Professionalism, issues and problems, "Tourism Management", Vol. 22, s. 551-563.
 2. Badanie rynku pracy w sektorze przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (2018). Raport z badań zrealizowanych przez zespół pracowników AWF Kraków na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, nr 2917.127/2508/BPT/DT.
 3. Cohen E. (1985), The tourist guide, "Annals of Tourism Research", Vol. 12, s. 5-29.
 4. Geva A., Goldman A. (1991), Satisfaction measurement in guided tours, "Annals of Tourism Research", Vol. 18, s. 177-185.
 5. Gryszel P. (2007), Usługi przewodnictwa i pilotażu wycieczek jako element obsługi ruchu turystycznego. Wybrane problemy kształcenia i wykonywania zawodu, [w:] Kurek W., Pawlusiński R., red., Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 45-54.
 6. Holloway C. (1981), The guided tour a sociological approach, "Annals of Tourism Research", Vol. 8, s. 377-402.
 7. Janczak K. (2015), Badanie ekonomicznych skutków deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek w Polsce, Raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Activ Group, Łódź.
 8. Kozłowska D., Ryszkowska E. Ryszkowski W. (2005), W poszukiwaniu metodyk badań nad kompetencjami pilotów, [w:] Kruczek Z., red., Pilotaż i przewodnictwa - nowe wyzwania, Proksenia, Kraków, s. 95-102.
 9. Kozłowska D., Ryszkowski W. (2011), 101 kompetencji pilota wycieczek, Difin, Warszawa.
 10. Mikos von Rohrscheidt A. (2014), Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia & Kul.Tour.pl, Kraków - Poznań.
 11. Mossberg L. (1995), Tour leaders and their importance in charter tours, "Tourism Management", Vol. 16, s. 437-445.
 12. Podemski K. (2006), Polscy piloci i przewodnicy o sobie w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Kruczek Z., red., Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania, Proksenia, Kraków, s.13-27.
 13. Turystyka w 2014 r. (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 14. Turystyka w 2017 r. (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka (2017) (Dz.U. z 2017, poz. 1155).
 16. Salazar B. (2005), Tourism and Glocalization -Local" Tour Guiding, "Annals of Tourism Research", Vol. 32, s. 628-646.
 17. Schmidt C. (1979), The Guided Tour. Insulated Adventure, "Urban Life", Vol. 7, s. 441-467.
 18. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (2013) (Dz. U. z 2013, poz. 829).
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (2017) (Dz.U. z 2017, poz. 1553).
 20. Weiler B., Davis D. (1993), An exploratory investigation into the roles of the nature-based tour leaders. "Tourism Management", Vol. 14, s. 91-98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0512
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu