BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikos von Rohrscheidt Armin (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium)
Tytuł
Przewodnik obszarowy: konieczność, wyzwanie i szansa polskiej turystyki
Regional Tour Guides and Heritage Interpreters - Necessities, Challenges and Opportunities in Polish Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2020, nr 54, s. 69-97, rys., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Słowa kluczowe
Zarządzanie turystyką, Usługi turystyczne, Przewodnicy turystyczni, Dziedzictwo kulturowe
Tourism management, Tourism services, Tourist guides, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Na problem badawczy składają się: ocena efektywności pracy przewodników turystycznych jako istotnego komponentu obsługi turystów w regionach recepcji turystycznej oraz kwestia utrzymania zapotrzebowania na ich usługi w warunkach zmienionych w wyniku deregulacji zawodów przewodnika i pilota wycieczek. W tym kontekście celem opracowania jest wykazanie, iż racjonalnym w aktualnej sytuacji rozwiązaniem jest utworzenie nowego typu usługodawcy, łączącego w odniesieniu do regionów funkcje przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Realizując ten cel uzasadniono użyteczność tej usługi dla interesariuszy turystyki, zaprezentowano zakres obowiązków i kompetencji takiego przewodnika oraz zebrano rekomendacje dotyczące procesu jej wprowadzenia.
Metoda. Praca jest oparta na analizie stanu usług przewodnictwa i pilotażu w Polsce, sposobu funkcjonowania tych usług w wybranych kraj ach, gdzie nie obowiązuje ich regulacja oraz na doświadczeniu autora jako przewodnika, pilota i organizatora tych usług.
Wyniki. Przeprowadzone analizy wskazują, że wprowadzenie nowego typu usługodawcy lepiej dostosuje zadania przewodników do struktury dziedzictwa w typowym regionie, a tym samym przyczyni się do podniesienia efektywności ich pracy oraz jej ekonomicznej opłacalności. Pozwoli na utrzymanie, a nawet zwiększenie zapotrzebowania na ich usługi ze strony organizatorów wycieczek, indywidualnych pakietów turystycznych oraz lokalnych i regionalnych organizacji zarządzania turystyką (DMO), co w konsekwencji ułatwi również działalność tej grupy podmiotów.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Skutki wdrożenia proponowanego rozwiązania mogą oddziaływać silniej w regionach o silniejszej tożsamości i spójności dziedzictwa, z liczniejszą i lepiej zorganizowaną kadrą przewodników i pilotów. Stąd możliwe jest ograniczenie jego stosowania w pierwszym etapie do takich, imiennie wskazanych, regionów Polski.
Implikacje praktyczne. Praca ma znaczenie dla działalności polskiej kadry obsługi wycieczek i interpretatorów dziedzictwa pracujących na rzecz turystów oraz dla zrzeszających ich organizacji i podmiotów zarządzających obszarowymi produktami turystycznymi. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań powinno skutkować zwiększeniem popytu na usługi pilotów i przewodników oraz utrzymaniem/wzrostem znaczenia certyfikacji jako dowodu ich kwalifikacji i jakości tych usług.
Oryginalność. Charakter proponowanych rozwiązań jest nowatorski, dlatego brak ich odpowiedników w krajowej literaturze przedmiotu. W kontekście światowych badań i koncepcji pierwszy raz pośrednictwo kulturowe i interpretację dziedzictwa powiązano z nowymi rodzajami usług przewodnika i przedstawiono jako przedmiot rekomendowanego wspólnego przedsięwzięcia organizacji branżowych, menedżerów produktów turystycznych oraz samorządów w dziedzinie zarządzania turystyką.
Rodzaj pracy. Artykuł ma charakter koncepcyjny, jest oparty na analizie przypadków. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The research problems are: the effectiveness assessment of work of tourist guides as an important component of tourist service in reception regions and the issue of maintaining the demand for their services in conditions changed due to the deregulation of professions tourist guide and tour guide. In this context, author proposes to create a new type of service provider that combines the functions of a tourist guide and a tour guide with regard to regions. The paper aims to justify the usefulness of this service for tourism stakeholders, to present the scope of responsibilities and competences of such a guide and to collect the recommendations regarding the process of its introduction.
Method. The work is based on a status analysis of tour guiding and tourist heritage interpretation services after their deregulation in Poland and on a comparative survey their functioning in selected countries, where such regulation did not existed and on the author's experience as a guide, heritage interpreter and organizer of both services.
Findings. The analyzes show that the introduction of a new type of service provider will better adapt the tasks of guides to the heritage structure in a typical polish region, as well as contribute to the efficiency of their work and its economic profitability. It will also allow to maintain and even increase the demand for their services from tour operators, providers of individual tourism packages as well as local and regional tourism management organizations (DMOs), which will also facilitate the activities of this group of entities.
Research and conclusions limitations. The effects of implementing the proposed solution may have more intense impact in regions with stronger identity and heritage cohesion as well as with a larger and better organized staff of guides and interpreters. Therefore, it is possible to limit its use in the first stage to such regions in Poland, which are indicated.
Practical implications. The analysis can be important for the Polish tour guide staff and heritage interpreters working for the benefit of cultural tourists, as well as for the Destinations Management Organizations in Poland. The introduction of the proposed solutions should result in an increase of the demand for guides and interpreters services as well as maintaining or increasing the importance of their certification as a proof of the qualifications and quality of their services.
Originality. Due to the novelty of the proposed solutions, there are no equivalents in the polish literature on the subject. For the first time the cultural intermediation and heritage interpretation was presented as the subject of the recommended joint venture of professional guide organizations, area managers of tourism products and local / regional governments in the field of tourism management.
Type of work. The article is a conceptual study, based on case analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie rynku pracy w sektorze przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Raport z badań (2018), opr. Kruczek Z. i inni, Ministerstwo Sportu i Turystyki, AWF Kraków.
 2. Banaszkiewicz M. (2011), Kompetencje międzykulturowe w pracy pilotów i przewodników, [w:] Kruczek Z., red., Piloci i przewodnicy na styku kultur. Materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 23-40.
 3. Buczkowska K. (2008), Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań.
 4. Cohen E. (1985), The tourist guide. The origins, structure and dynamics of a role, "Annals of Tourism Research", Vol. 12(1), s. 5-29.
 5. Durydiwka M., Duda-Gromada K. (2015), Unifikacja versus regionalizm. Cechy współczesnej przestrzeni turystycznej, [w:] Durydiwka M., Duda- -Gromada K., red., Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 177-193.
 6. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej (2010), Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur?, "Turystyka Kulturowa" nr 12, s. 44-51.
 7. Janczak K. (2015), Badanie ekonomicznych skutków deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystyki - Activ Group, Łódź.
 8. Kruczek Z., Zmyślony P. (2010), Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków.
 9. Mandel B. (2012), Tourismus und kulturelle Bildung. Potentiale, Voraussetzungen, Praxisbesispiele und empirische Erkentnisse, kopaed, Bobingen.
 10. Mikos v. Rohrscheidt A. (2008), Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd. 1), GWSHM Milenium, Gniezno.
 11. Mikos v. Rohrscheidt A. (2009), Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, "Folia Turistica", nr 21, s. 71-94.
 12. Mikos v. Rohrscheidt A. (2013a), Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań.
 13. Mikos v. Rohrscheidt A. (2013b), Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków.
 14. Mikos v. Rohrscheidt A. (2014), Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków - Poznań.
 15. Mikos v. Rohrscheidt A. (2016), Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputatae, KulTour.pl, Poznań.
 16. Peryt-Gierasimczuk I. (2011), O sztuce, ochronie zabytków i turystyce - subiektywnie, "Turystyka Kulturowa", nr 3, s. 4-1.3
 17. Powell L.F. (2003), The Tour Guide: A Historical Overview, [w:] Pond K.L., red., The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding, John Wiley & Sons, Canada, s. 1-13.
 18. Prakash M., Chowdhary N. (2010), Tour guides: Roles, challenges and desired competences. A review of literature, "International Journal of Hospitality & Tourism Systems" Vol. 3, no. 1, s. 1-12.
 19. Turos L. (2004), Turystyka i odkrywanie wartości "małej ojczyzny", WSP ZNP, Warszawa.
 20. BBG Find a Tour 2018 - oferta wycieczek regionalnych prowadzonych (częściowo organizowanych) przez brytyjskich przewodników na portalu Gildii Przewodników Turystycznych. Online: https://britainsbestguides. org/find-a-tour (29 11.2018)
 21. Britainbestguides 2018 - portal brytyjskiej Gildii Przewodników Turystycznych (Guild of Tourist Guides) z opisem kwalifikacji i kompetencji obszarowych, zasadami certyfikacji i spisem członków. Online: https://britainsbestguides. org (29 11.2018)
 22. Britain Guides 2018 - indywidualne profile członków Brytyjskiej Gildii Przewodników Turystycznych. Online: https://britainsbestguides.org/ guide/find-a-guide (29.11.2018)
 23. BVGD Mitglieder 2018 - aktualny spis członków niemieckiej Federacji przewodnictwa https://www.bvgd.org/bvgd/mitglieder/vereine (29 11.201)
 24. BVGD Ratgeber 2018, Deutscher Tourismusverband, Ratgeber Gästeführer. Qualifizerung nach europäischem Standard DIN 15565, Heft 6, https:// www.bvgd.org/wp-content/uploads/2014/12/RatgeberGF1.pdf (29 11.2018)
 25. Guides of Sweden 2018 - portal szwedzkiego Stowarzyszenia Przewodników (Sveriges Guideförbund. Online: http://guidesofsweden.com (29.11. 2018)
 26. Guides of Sweden Authorisation 2018 - opis certyfikatów i uprawnień obszarowych członków szwedzkiego Stowarzyszania Przewodników (Sveriges Guideförbund) - http://guidesofsweden.com/en/guide-authorisation (29 11.2018)
 27. Handbook 2018 - Examinations Handbook, (October 2018), Institute of Tourist Guiding, (pdf), Online: www.itg.org.uk/examinations/examinations- handbook (29 11.2018)
 28. InstituteTG 2018 - portal Brytyjskiego Instytutu Przewodnictwa Turystycznego (Institute of Tourist Guiding) z opisem kwalifikacji i szkoleń dla kandydatów. Online: https://www.itg.org.uk (29.11.2018)
 29. PTTK uprawnienia 2018 - witryna Polskiego Towarzystwa Turystyczno- -Krajoznawczego z zestawieniem uprawnień przewodników terenowych w Polsce na rok 2014. Online: http://www.przewodnicy.com.pl/przewodnicy/ przewodnik-terenowy.html (29.11.2018)
 30. Reiseleiterverband Berufsbild 2018 - obraz zawodowy pilotów wycieczek na portalu niemieckiego Stowarzyszenia Pilotów (Reiseleiterverband). Online: https://reiseleiterverband.de/verband/berufsbild (29 11.2018)
 31. SkaneGuide 2018 - oferta wycieczek regionalnych organizowanych przez regionalny oddział Szwedzkiego Stowarzyszenia Przewodników w Skanii - Online: www.skaneguide.nu/en-GB/skaneguide_-26775264 (29.11.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0513
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu