BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowotarski Włodzimierz (Akademia Pilotażu i Przewodnictwa Turystycznego ATUT)
Tytuł
Typologia przewodników turystycznych i jej uzus w tytulaturze
Typology of Tourist Guides and Its Use in Titles
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2020, nr 54, s. 145-164, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Słowa kluczowe
Przewodnicy turystyczni, Turystyka, Typologia
Tourist guides, Tourism, Typology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Opracowanie typologii gatunku przewodników turystycznych jako narzędzia do adekwatnej, precyzyjnej tytulatury publikacji.
Metoda. Badania aspektowe, diagnozujące, ujawniły występowanie przewodników pozbawionych precyzyjnej tytulatury. Do oceny skali tego zjawiska zgromadzono zbór 99 sztuk przewodników turystycznych z lat 1989-2009, dobranych w sposób losowy. Przeprowadzono badania empiryczne tego zbioru. Reprezentatywność próby uznano za wystarczającą w związku z zapewnieniem jednorodności terytorialnej, chronologicznej i gatunkowej. Zastosowano metody i techniki statystyczne: średnią statystyczną występowania wybranych cech tytulatury w celu wyprowadzenia wniosków jakościowych branych pod uwagę podczas tworzenia typologii.
Wyniki. Koncepcja typologii wielokryterialnej gatunku wraz ze zdefiniowaniem przewodnika turystycznego jako podstawa dla nowych standardów tytulatury przewodników turystycznych.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczyły przewodników polskich. Zdefiniowanie przewodnika i typologia wymaga dalszych badań empirycznych recepcji przewodników w celu korekt wynikających z nowych trendów w turystyce.
Implikacje praktyczne. Typologię mogą stosować podmioty obecne na rynku wydawniczym, księgarskim lub klasyfikacje biblioteczne. Adekwatna do treści tytulatura wielokryterialna może pomóc autorom. Pokazano na przykładach wykorzystanie typologii w konstruowaniu hipotetycznego tytułu przewodnika.
Oryginalność. Duża liczba badanych egzemplarzy przewodników. Nie bez znaczenia jest, aby odbiorcy rozumieli intencje autora. Dotychczas nie podejmowano takiego tematu badawczego. Nie proponowano narzędzia do rozwiązania adekwatności tytulatury w stosunku do treści przewodników.
Rodzaj pracy. Artykuł omawiający koncepcję typologii wspartą badaniami empirycznymi z przykładami jej zastosowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Developing the typology of the genre of tourist guides as a tool for adequate, precise publication titulary.
Method. Paging and diagnosing studies revealed the existence of guides without precise titles. To assess the scale of this phenomenon, a collection of 99 pieces of tourist guides from 1989- 2009 gathered in a random manner was prepared. Empirical research of this collection was undertaken. Representativeness of the sample was considered sufficient in connection with ensuring territorial, chronological and species-related homogeneity. Statistical methods and techniques were used: statistical average of the occurrence of selected characteristics of the titulary in order to derive qualitative conclusions taken into account during the creation of the typology.
Findings. The concept of multicriterial typology of the genre along with the definition of a tourist guide, as the basis for the new standards of tourist guide titles.
Research and conclusions limitations. The research concerned Polish guides. Defining the guide and typology requires further research of the guide's empirical reception for corrections resulting from new trends in tourism.
Practical implications. Typologies may be used by entities present in the publishing or library classifications. Adequate to the content of the multicriteria, titulary may help authors. The examples of the use of typology in constructing a hypothetical title of the guide are shown.
Originality. A large number of examined guides. It is not without significance that the recipients understand the intentions of the author. So far, no such research topic has been undertaken. No tool was proposed to solve the titulary adequacy in relation to the contents of the guides.
Type of paper. Article discussing the concept of typology supported by empirical research with examples of its application. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baedeker K. (1832), Rheinreise von Mainz bis Cöln, Handbuch für Schnellreisende, Verlag Karl Baedeker, Koblenz.
 2. Brygier W. (2007), Sudety zachodnie, ExpressMap, Warszawa.
 3. Dąbrowska E. (2012), Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989-2009, "Biblioteka", nr 16(25), 139-165.
 4. Dunin J. (2018), Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX- -XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Gajda A. (2013), Przewodnik turystyczny czy przewodnik historyczny? - analiza modelu Przewodnika po powstańczej Warszawie, "Folia Linguistica, nr 47, s. 7-19.
 6. Hrynyk R. (2008), Okolice Trójmiasta: Wybrzeże, Żuławy: nawigator turystyczny, Carta Blanca, Warszawa.
 7. Kolbuszewski J. (1983), Forma i treść przewodników krajoznawczych, [w:] Forum Publicystów Krajoznawczych Materiały, PTTK, Poznań - Chodzież , s. 16-20.
 8. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2003), Krajoznawstwo, Wyd. Proksenia, Kraków.
 9. Łęcki W., Maluśkiewicz P. (1978), Nowoczesny Przewodnik i folder krajoznawczo- turystyczny, [w:] Dorobek wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa. Potrzeby i perspektywy, PTTK, Poznań, s. 42-46.
 10. Łęcki W., Maluśkiewicz P. (1983), Nowoczesny przewodnik i folder krajoznawczo- turystyczny, [w:] Forum Publicystów Krajoznawców , PTTK, Poznań, s. 42-61.
 11. Mazurski K.R. (1993), Typologia wydawnictw turystycznych w Polsce, [w:] "Problemy turystyki", Warszawa, nr 4 (62), Rok XVI , s. 95-105.
 12. Motty M. (1957), Przechadzki po mieście, t. I-II, PIW, Warszawa.
 13. Narbutowicz P. (2012), Sprzedać książkę po okładce, Biblioteka Analiz, Warszawa.
 14. Nishimura S., Waryszak R., King B. (2006), Guidebook use by Japanese tourists: a qualitative study of Australia inbound travellers, "International Journal of Tourism Research", Vol. 8(1), 13-26.
 15. Norma PN-78/N-01222-Arkusz 08: Kompozycja wydawnicza książki. Okładka i obwoluta.
 16. Rożek M. (2005), Silva rerum: Nietypowy przewodnik po Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 17. Schramm R.W. (1978), Kategorie przewodników i zróżnicowanie ich roli [w:] Dorobek wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa. Potrzeby i perspektywy, PTTK, Poznań, s. 118-122.
 18. Tomaszewski A. (2011), Architektura książki, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa.
 19. Towner J. (2000), "Guidebook", [w:] Jafari J., red., Encyclopedia of Tourism, Routledge, London, s. 267-269.
 20. Wong C.K.S., Liu F.C.G. (2011), A study of pre-trip use of travel guidebooks by leisure travelers, "Tourism Management", vol. 32(3) s. 616-628.
 21. Zamki w Polsce, (2007), PPWK, Warszawa.
 22. Zamorski M. (2008), Międzyzdroje i okolice: Na wolińskich szlakach, Wydawnictwo Rajd, Warszawa.
 23. Ziarkowski D. (2018), Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku, "Turystyka Kulturowa" nr 7/2018 (numer specjalny 2018), s. 24-26, Online: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/ view/995/852 (28.02.2019)
 24. Księgarnia Merlin.pl, https://merlin.pl/sudety-zachodnie-przewodnik-atlas- -mapa-waldemar-brygier/4562671/ (30.12.2018).
 25. Słownik synonimów, https://synonim.net/synonim/nawigator (30.12.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0516
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu