BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jusko Peter (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Stachoň Marek (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Vrťová Jana (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Tytuł
Sociálna Spravodlivosť Ako Zásada Sociálnej Politiky a Sociálnej Práce
Social Justice as a Principle of Social Policy and Social Work
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2019, T. 5, nr 2, s. 111-128, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Polityka socjalna, Praca socjalna, Sprawiedliwość społeczna
Social policy, Social work, Social justice
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article deals with the problem of social justice, its reflections in current social conditions. At the same time, it analyzes the presence of social justice in areas of social policy and social work too. The basic aim of the text is to characterize the importance of social justice at present in the given areas in the context of the sense and coexistence of people's lives and thus to reveal sense of social policy and social work as such. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anzenbacher, A. (2015). Křesťanská sociální etika: úvod a principy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 2. Blaha, Ľ. (2006). Sociálna spravodlivosť a identita. Bratislava: VEDA.
 3. Dvořáková, V., Hrubec, M., Keller, J. (2014). Trialog o revoluci a transformaci. In P. Dinuš, L. Hohoš, M. Hrubec (eds), Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? Bratislava: VEDA.
 4. Facuna, J. (2010). Morálne princípy učiteľa a terénneho sociálneho pracovníka. In A. Mátel, M. Schavel, P. Mühlpachr, T. Roman (eds), Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
 5. Geffert, R. (2014). Sociálna politika a jej axiologické orientácie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 6. Gejdošová, Z. (2012). Sociálne zabezpečenie v systéme verejnej správy na Slovensku. Ružomberok: Verbum.
 7. Hajduk, Ľ. (2009). Filozofia spravodlivosti. Bratislava: Štátny pedagogický ústav.
 8. Hinsch, W. (2016). Die gerechte Gesellschaft. Eine philosophische Orientierung. Stuttgart: Reclam.
 9. Horehájová, M. (2010). Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej politiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 10. Chovancová, J. (2007). Ako by sme nemali uvažovať o spravodlivosti. In J. Chovancová, T. Sedová (eds.), Filozofické základy sociálnej práce, 1. zväzok. Sládkovičovo: Vysoká škola Sládkovičovo.
 11. Jinek, J. (2014). Sociální spravedlnosti pro sociální práci. Sociální práce/Sociálna práca. 14(4), 32-46 Dostupné na internete: http://socialniprace.cz/soubory/sp4_2014_web-151202115318.pdf
 12. Katuninec, M. (2005). Sociálna politika ako nástroj uskutočňovania sociálnej spravodlivosti. Viera a život, 15(5), 7-12.
 13. Kocianová, R. (2010). Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada.
 14. Kočišová, A. (2014). Etika a hodnoty v sociálnej práci. In A. Fabian a kol. (eds), Svet sociálnej práce. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 15. Kozlová, L. (2003). Možnosti řešení nezaměstnanosti v systému řízení sociálních služeb. In V. Kahoun, L. Kozlová, V. Tóthová (eds), Sociální práce. Praha: Triton.
 16. Krebs, V. a kol. (2015). Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer.
 17. Kusin, V., Šebestová, P., Drábiková, J. (2015). Etika v sociálnej práci a otázky ľudských práv a slobôd. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius.
 18. Levická, J., Levická, K. (2014). Definícia profesie ako zrkadlo jej zmeny. Revue sociálnych služieb, 6(1), 62-71.
 19. Levická, J., Levická, K. (2015). Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
 20. Nečasová, M. (2001). Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: Masarykova univerzita.
 21. Palovičová, Z. 2011. Sociálna práca a etika. Filozofia, 66(2), 122-132. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/2/122-132.pdf
 22. Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj. (2008). Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha.
 23. Payne, M. (2012). What´s so special about social work and social justice? The Guardian. Dostupné na internete: https://www.theguardian.com/social-care-network/2012/jul/10/social-work-social-justice
 24. Růžička, M., Henig, D. (2007). "Identita" v sociálním výzkumu: Epistemologické meze. In P. Mareš, O. Hofírek (eds), Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita.
 25. Řezníček, I. (1994). Metody sociální práce. Praha: SLON.
 26. Stanek, V. a kol. (2011). Sociálna politika. Teória a prax. Bratislava: Sprint dva.
 27. Šrajer, J. (2014). Sociální spravedlnosti spravedlnost jako základní kritérium sociální práce a sociální politiky. Sociální práce/Sociálna práca 14(4), 73-82. Dostupné na internete: http://socialniprace.cz/soubory/sp4_2014_web-151202115318.pdf
 28. Tuncay, T. (2008). Primary objective of social work: Social justice from rhetoric to practice through empowerment. Socialinis darbas 7(3), 87-95. Dostupné na internete: https://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1906/1723
 29. Zita, J. (2005). Univerzalizace - specializace jako součást profesionální identity povolání sociální pracovník. In M. Smutek (ed.), Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové: Univerzita Hradec králové.
 30. Medzinárodný etický kódex sociálnej práce. (2004). Etika v sociálnej práci -vyhlásené princípy. Dostupné na internete: https://amos.ukf.sk/mod/book/view.php?id=8344
 31. Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z.. (2003). Zákon o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461
 32. Zákon NR SR č. 571/2009 Z. z. (2009). Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-571
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
slo
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.30438/ksse.2019.5.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu