BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Definiowanie koncepcji hybrydyzacji rozwoju
Defining Development Hybridization Concept
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, nr 45, s. 23-40, rys., tab., bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Geografia
Economics, Geography
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zamierzeniem artykułu jest próba zdefiniowania koncepcji hybrydyzacji rozwoju, a także zainicjowanie dyskusji, w jaki sposób podejście to może wzbogacać współczesne koncepcje rozwoju wykorzystywane w ekonomii regionalnej i geografii ekonomicznej. Artykuł ma charakter teoretyczny i bazuje na metodyce studiów literaturowych. W pierwszej części przedstawiono wprowadzenie do problematyki hybrydyzacji rozwoju w kontekście współczesnych zjawisk globalizacyjnych. W kolejnej przybliżono pojęcia związane z hybrydyzacją rozwoju. Następnie poddano analizie ujęcie sektorowe i przestrzenne hybrydyzacji oraz sformułowano propozycję ogólnego ujęcia tej koncepcji. Artykuł kończą rozważania na temat znaczenia hybrydyzacji rozwoju w kontekście wybranych współczesnych koncepcji rozwoju wykorzystywanych w ekonomii regionalnej i geografii ekonomicznej(abstrakt oryginalny)

The intention of this article is an attempt to define the concept of development hybridization, and launch a discussion on how this concept can enrich contemporary development concepts used in the regional economics and the economic geography. The article has a theoretical character and is based on the methodology of literature studies. The first part of the paper introduces the problem of hybridization of development in the context of contemporary globalization phenomena. The next part defines the concepts related to hybridization of development. Then, the sectoral and spatial approach to hybridization was analysed and a proposal was made for a general approach to the concept of development hybridization. The article ends with reflections on the impact of the hybridization of development on selected contemporary concepts of development used in the regional economics and the economic geography(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonelli C. 2005. Models of Knowledge and System of governance. Journal of Institutional Economic, 1, 1: 51-73.
 2. Baranyai N., Lux G. 2014. Upper Silesia: The revival of a traditional industrial region in Poland. Regional Statistics, 4, 2: 126-144.
 3. Barnett J. 2001. Adapting to Climate Change in Pacific Island Communities. World Development, no. 29: 977-993.
 4. Baron M. 2016. Open Innovation and Territory. [W:] M. Torkkeli (red.), Open Innovation. A Multifaceted Perspective Mention AL. World Scientific Publishing, New Jersay, London.
 5. Bastide R. 1970. Mémoire collective et sociologie du bricolage. L'Année Sociologique, 21.
 6. Bhabha H. 1994. The Location of Culture. Routledge, New York.
 7. Birch K., Mykhnenko V. 2009. Varieties of neoliberalism? Restructuring in large industrially dependent regions across Western and Eastern Europe. Journal of Economic Geography, 9, 3: 355-380.
 8. Bivand R. 2015. Spatial diffusion and spatial statistics: revisting Hagerstrand's study of innovation diffusion. Procedia Environmental Sciences, 27: 106-111.
 9. Blazyca G. 2003. Restructuring Regional and Local Economies. Towards a Comparative Study of Scotland and Upper Silesia. Ashgate, Aldershot.
 10. Boschma R., Coenen L., Franken K., Truffer B. 2017. Towards a theory of regional diversification: combining insights from Evolutionary Economic Geography and Transition Studies. Regional Studies, 51, 1: 31-45.
 11. Boschma R., Franken K. 2003. Evolutionary economics and industrial location. Review for Regional Research, 23: 183-200.
 12. Boschma R., Lambooy J.G. 1999. Evolutionary economics and economic geography. Journal of Evolutionary Economics, 9: 411-429.
 13. Boyer R. 1997. Evolutions des modeles productifs et hybridation. Géographie, historie et théorie. GERPISA Programme, CEPREMAP, Paris, 9804: i-62.
 14. Boyer R., Charron E., Jürgens U., Tolliday S. 2004. Between Imitation and Innovation. The transfer and hybridization of productive models in the international automobile industry. Oxford University Press, Oxford-New York, s. v-394.
 15. Brandenburg H. 1998. Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 16. Bristow G., Healy A. (red.) 2018. Economic Crisis and Regional Resilience of Regions. A European Study. Edwar Elgar, Cheltenham.
 17. Bury P., Markowski T., Regulski J., Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 18. Cashmore E. 1996. Dictionary of Race and Ethnic Relations. 4th ed. Routledge, London.
 19. Chebbi H., Yahiaoui D., Vrontis D., Thrassou A. 2013. Knowledge Hybridization: An Innovative Business Practice to overcome the Limits of the Top-Down Transfers within a Multinational Corporations. [W:] D. Vrontis, A. Thrassou (red.), Innovative Business Practices. Prevailing a Turbulent Era. Cambridge Scholars Publishing, s. 1-16.
 20. Churski P. 2014. Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation in Poland: determinants and consequences. Quaestiones Geographicae, 33, 2: 63-77.
 21. Clark G. 1984. Innovation diffusion: contemporary geographical approaches. GEO-BOOKS, Norwich.
 22. David P.A. 2005. Path Dependence in Economic Process: Implications for Policy Analysis in Dynamical Systems Contexts. [W:] K. Dopfer (red.), The Evolutionary Foundations of Economics. Cambridge University Press, Cambridge, s. 151-194.
 23. Dopfer K., Potts J. 2009. On the theory of economic evolution. Evolutionary and Institutional Economic Review, 6, 1: 23-44.
 24. Drobniak A. 2012. Efektywność i skuteczność projektów publicznych - koncepcje i przykłady oceny projektów miejskich. [W:] J. Kołodziejczyk (red.), Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych. Instytut Spraw Publicznych, UJ, Kraków, s. 59-83.
 25. Drobniak A. (red.) 2014. Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe. University of Economics in Katowice, Helion, Katowice.
 26. Drobniak A. 2017a. Hybrydyzacja rozwoju - przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju. [W:] A. Drobniak (red.), Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 30-46.
 27. Drobniak A. 2017b. Economic resilience and hybridization of development - A case of the Central European Regions. Regional Statistics, 7, 1: 43-62.
 28. Drobniak A., Polko A., Suchacek J. 2018. Transition and resilience in Central and Eastern European regions. [W:] G. Lux, G. Horvath (red.), The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe Taylor and Francis Group, New York, s. 240-260.
 29. Dunford M., Liu W. 2018. Uneven and combined development [W:] I. Turok i in. (red.), Transitions in Regional Economic Development Routledge, London-New York, s. 123-150.
 30. Dymnicka M., Starosta P. 2018. Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 18(1): 83-100.
 31. Foster K.A. 2007. A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience. Working Paper 2007-08. Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley, s. 2-41.
 32. Gasparski W. 1983. Comments on the Concept of Efficiency. [W:] W. Gasparski, T. Pszczołowski (red.), Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. PWN, Warszawa, s. 66-81.
 33. Giddens A. 1990. The Consequence of Modernity. Stanford University Press, Stanford, Ca.
 34. Golubchikov O., Badyina A., Makhrova A. 2014. The Hybrid Specialities of Transition: Capitalism, Legacy and Uneven Urban Economic Restructuring. Urban Studies, 51(4): 617-633.
 35. Gwosdz K. 2014. Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 36. Hägerstrand T. 1953. Innovationsforloppet ur Korologisk Synspunkt. Gleerup, Lund.
 37. Hamilton F.E.I., Carter F.W. 2005. Foreign direct investment and city restructuring. [W:] F.E.I. Hamilton, K. Dimitrowska-Andrews, N. Pichler-Milanovic (red.), Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: Towards Globalization. United Nations, University Press, Tokyo, s. 116-152.
 38. Hannerz U. 1996. Transnational Connections. Routledge, London-New York.
 39. Harvey D. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, Oxford.
 40. Harvey P. 1996. Hybrids of Modernity: Anthropology, the Nation State and the Universal Exhibition. Routledge, London.
 41. Heffner K., Klasik A. (red.) 2004. Regions in the process of changes. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 42. Jacher W., Klasik A. (red.) 2005. Region w procesie przemian. Aspekt socjologiczny i ekonomiczny. Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 43. Jędrysiak T. 2008. Turystyka kulturowa. PWE, Warszawa.
 44. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. 2010. Produkt turystyczny. PWE, Warszawa.
 45. Kawamura T. 2011. Hybrid Factories in the United States. The Japanese-Style Management and Production System under the Global Economy. Oxford University Press, Oxford-New York.
 46. Konieczny J. 1983. Praxiological Models. Praxiological Modelling of Systems of Action. [W:] W. Gasparski, T. Pszczołowski (red.), Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. PWN, Warszawa, s. 175-190.
 47. Layard R., Glaister S. 1999. Cost-Benefit Analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
 48. Leetmaa K., Tammaru T., Anniste K. 2009. From priority-led to market-led suburbanisation in a post-communist metropolis. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100, 4: 436-453.
 49. Malisz B., Żurkowski J. 1971. Metody analizy progowej. Studia KPZK PAN, 34.
 50. Martin R., Sunley, P. 2006. Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography, 6: 395-437.
 51. Martin R., Sunley P. 2007. Complexity Thinking and Evolutionary Economic Geography. Journal of Economic Geography, 7: 573-602.
 52. Martin R., Sunley P., Gardiner B., Tyler P. 2016. How Regions React to Recession: Resilience and the Role of Economic Structure. Regional Studies, 50, 4: 561-585.
 53. Massey D.B. 1984. Spatial divisions of labour: Social structures and the geography of production. Methuen, New York.
 54. Myant M., Cox T. (red.) 2008. Reinventing Poland. Economic and political transformation and evolving national identity. Routledge, London-New York.
 55. Nowakowska A. 2016. Dziedzictwo przemysłowe jako kapitał terytorialny. Przykład Łodzi. Gospodarka w Teorii i Praktyce, 45: 45-56.
 56. Pavard B., Dugdale J. 2000. An Introduction to Complexity in Social Sciences. GRIC-IRIT, Toulouse.
 57. Pieterse J.N. 1998. Hybrid Modernities: Mélange Modernities in Asia', Sociological Analysis, 1(3): 75-86.
 58. Pieterse J.N. 2001. Hybridity, So What? The Anti-hybridity Backlash and Riddles of Recognition. Theory, Culture & Society, 18(2-3): 219-246.
 59. Pieterse J.N. 2009. Globalization and Culture. Global Mélange. Rowman & Littlefield, Lanham.
 60. Porter M.E. 2006. Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. ONE Press, Gliwice, s. 21-632.
 61. Pszczołowski T. 1983. A Praxiological Theory of Evaluations oraz Stonert H., Making Use of Science in Actions, [W:] W. Gasparski, T. Pszczołowski (red.), Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. PWN, Warszawa, s. 104-123.
 62. Richards P. 1996. Agrarian Creolization: The Ethnobiology, History, Culture and Politics of West African Rice. [W:] R. Ellen, K. Fukui (red.), Redefining Nature: Ecology, Culture and Domestication. Berg, Oxford, s. 291-318.
 63. Robison R., Goodman D.S.G. 1996. The New Rich in Asia. Routledge, London.
 64. Rowe W., Schelling V. 1991. Memory and Modernity. Popular Culture in Latin America. Verso, London-New York.
 65. Rożyński P. 2015. Smok Wawelski robi start-up, Bloomberg Businessweek, 12(141): 80-87.
 66. Sassen S. 1992. World Cities. New York, London, Tokyo. Princeton University Press, Princeton, Oxford.
 67. Silverberg G., Verspagen B. 2005. Evolutionary Theorizing on Economic Growth. [W:] K. Dopfer (red.), The Evolutionary Foundations of Economics. Cambridge University Press, Cambridge, s. 506-439.
 68. Simmie J., Martin R. 2009. The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, s. 1-17.
 69. Smith A., Timar J. 2010. Uneven transformations: Space economy and society 20 years after the collapse of state socialism. European Urban and Regional Studies, 17, 2: 115-125.
 70. STRATEGOR. 2001. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość (Stratégie, structure, décision, identité. Politique générale d'entreprise). PWE, Warszawa, s. 14-595.
 71. Suchaček J., Krpcová M., Stachonová M. 2012. Transition and Resilience in Czech Post-Industrial Towns: The Case of Ostrava and Karviná. Regions Magazine, 286, 1: 17-20.
 72. Sýkora, L. 2009. Post-socialist cities. [W:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, vol. 8. Elsevier, Oxford, s. 387-395.
 73. Sýkora L., Bouzarovsky S. 2012. Multiple transformations: Conceptualising the Post-communist Urban Transition. Urban Studies, 49(1): 43-60.
 74. Turok I., Mykhnenko V. 2007. The trajectories of European cities 1960-2005. Cities, 24, 3: 165-182.
 75. Wallerstein I. 1990. Culture is the World-System: A Reply to Boyne. [W:] M. Featherstone (red.), Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. Sage, London, s. 63-66.
 76. Wang G., Yueh-yu Yeh E. 2005. Globalization and Hybridization in Cultural Production: A Tale of Two Films. LEWI Working Papers Series, Hong Kong Baptist University, 36: 1-25.
 77. Wink R. 2012. Economic Resilience as the Evolutionary concept for the Post-Industrial Regions: the Case of Leipzig and Halle. Journal of Economics and Management, 10: 60-72.
 78. Wink R. 2014. Regional Economic Resilience: European Experiences and Policy Issues. Raumforschung und Raumordung, 72, 2: 85-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu