BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cudo Mateusz (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi)
Tytuł
Rozwój gospodarczy najmniejszych miast w województwie zachodniopomorskim
Economic Development of the Smallest Towns in the West Pomeranian
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, nr 45, s. 59-72, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Małe miasto
Economic development, Small town
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region zachodniopomorski
West Pomeranian region
Abstrakt
Artykuł ma na celu określenie poziomu rozwoju gospodarczego najmniejszych miast w województwie zachodniopomorskim na podstawie zmian wybranych wskaźników w czasie. Dotyczy tych ośrodków, których liczba ludności w badanym okresie - między rokiem 2002 a 2016 - wynosiła poniżej 2 tys. osób. Zawarte w pracy dane statystyczne pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS oraz materiałów urzędowych poszczególnych ośrodków. W badaniach wykorzystano wskaźnik syntetyczny jako sumę standaryzowanych wskaźników cząstkowych, metodę analizy podobieństwa według procedury Mc Quitty'ego oraz metodę analizy skupień Warda. Otrzymane rezultaty wskazują, że mimo dokonanych inwestycji i inicjatyw oddolnych o rozwoju gospodarczym można mówić jedynie w przypadku Tuczna i Morynia, dla których wartość wskaźnika syntetycznego znacząco wzrosła. Tuczno wyróżnia dobrze rozwinięty rynek pracy i wysoki udział średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarki, co świadczy o jego odrębności i większym podobieństwie do małych miast powiatowych. Pozostałe ośrodki cechują się znacznym stopniem podobieństwa - mają ograniczone zasoby lokalne, a ich funkcja w głównej mierze sprowadza się do zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych w ramach infrastruktury administracyjnej i społecznej. Dominuje w nich drobna działalność gospodarcza z zakresu handlu czy budownictwa, a w Suchaniu i Ińsku także przetwórstwa. W ostatnim czasie w najbardziej niekorzystnej sytuacji gospodarczej znalazły się Nowe Warpno oraz Cedynia, które wymagają interwencji z zewnątrz, aby wytworzyć mechanizmy nowej ścieżki rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The article aims to determine the level of economic development of the smallest towns in the West Pomeranian Voivodeship, based on changes in values of indicators over time. It refers to these centers, which population during the period under review - between 2002 and 2016, was less than two thousand people. Statistical data included in the work come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and other available official materials. The analysis was enriched with the use of synthetic indicator as the sum of the standardized partial indicators, as well as Mc Quitty's and Ward's methods. The results show that, despite the investments made and bottom-up initiatives, the economic development took place only in the case of Tuczno and Moryń, for which the value of the synthetic indicator has increased significantly. Currently Tuczno has a well-developed labor market and a high share of medium-sized entities in the structure of the economy, which proves its distinctiveness and greater similarity to the small towns, that are land counties centers. The other smallest towns have many features in common, their local resources are in short supply and their function is still mainly limited to provide access to basic public services, through the administrative and social infrastructure. They are dominated by small business activities, gathered among trade and construction, or like in Suchań and Ińsko, processing. In the last period of time unfavorable economic situation occurred in Nowe Warpno and Cedynia, which require external intervention to create mechanisms for a new path of development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churski P. 2018. Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) - teoria i praktyka polityki regionalnej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 41: 31-50.
 2. Domański B., Noworól A. 2010. Teoretyczne podstawy problematyki rozwoju miast. [W:] B. Domański, A. Noworól (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim. IGiGP i ISP UJ, Kraków, s. 7-10.
 3. Dziewoński K. 1967. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne, 63: 7-8.
 4. Gibas P. 2009. Przegląd narzędzi analizy i oceny struktury społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu. [W:] K. Malik (red.), Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze, s. 203-218.
 5. Gwosdz K. 2013. Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku. IGiGP UJ, Kraków.
 6. Jaroszyńska M. 2005. Czynniki rozwoju małych miast. Biuletyn KPZK PAN, 220: 7-20.
 7. Konecka-Szydłowska B. 2016. Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279: 162-177.
 8. Kuciński K. 2004. Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Najgrakowski M. 2009. Miasta Polski do początku XXI wieku. Dokumentacja Geograficzna, 39. IGiPZ PAN, Warszawa.
 10. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo UAM, Poznań.
 11. Prus B., Król K. 2017. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych. Acta. Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 16(2): 179-197.
 12. Rogowska M. 2010. Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego. Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 620: 353-361.
 13. Runge A. 2012. Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce. Prace Geograficzne, 129: 83-101.
 14. Runge J. 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 15. Rydz E. 2006. Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 11: 7-10.
 16. Szewczuk J. 2016. Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego muszą współpracować? [W:] T. Potkański (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polityki rozwoju. Związek Miast Polskich, Poznań, s. 13-25.
 17. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E. 2005. Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku. [W:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 59-90.
 18. Turystyczny leksykon miast Polski. T. 16. Województwo zachodniopomorskie. 2016. Wydawnictwo Press-Forum, Polanica-Zdrój.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu