BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broża Noemi (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland), Birnbaum Karolina (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland), Castro David Garcia (University of the Basque Country. Spain), Kazak Jan (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland)
Tytuł
Spatial Absorbency Assessment for Sustainable Land Development
Ocena chłonności przestrzennej dla zrównoważonego zagospodarowania terenu
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/2, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne miasta, Rozwój zrównoważony
Spatial planning, Spatial development, Town spatial planning, Sustainable development
Kraj/Region
Kalisz, Łódź, Toruń, Gdańsk
Kalisz, Lodz, Torun, Gdansk
Abstrakt
Zrównoważony rozwój użytkowania gruntów wymaga racjonalnego procesu podejmowania decyzji opartych na odpowiednich wzorcach zagospodarowania przestrzennego. Jednak proinwestycyjna polityka wielu gmin często prowadzi do powstawania dysproporcji pomiędzy popytem na tereny inwestycyjne a ich podażą, co oznacza, że rozwój przestrzenny nie jest realizowany w sposób zrównoważony. W celu uniknięcia sytuacji nadmiernej konsumpcji zasobów przestrzennych rząd centralny w Polsce wprowadził obowiązek oceny bilansu terenów, co obejmuje oszacowanie chłonności przestrzennej na poziomie lokalnego planowania przestrzennego. Celem tej pracy jest opracowanie koncepcji oceny chłonności przestrzennej. W celu wybrania najlepszych praktyk przeprowadzono przeglądy dokumentów dotyczących lokalnych polityk przestrzennych w Kaliszu, Łodzi, Toruniu i Gdańsku. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu przedstawiono metodę oceny chłonności przestrzennej. Możliwość wykorzystania proponowanego rozwiązania przedstawiono na przykładzie gminy Racibórz. Zastosowanie metody pokazuje, jakiego rodzaju geoinformacja jest konieczna do przeprowadzenia procesu oceny. Wyniki obliczeń stanowią informację zwrotną, jaką otrzymują władze lokalne. Praca została wykonana przy użyciu oprogramowania ArcGIS. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do dalszych wielowymiarowych analiz zrównoważonego planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

Sustainable land use development requires a smart decision-making process based on appropriate spatial design patterns. However, the pro-investment policy of many municipalities often results in disproportions between the demand and supply of investment areas, which means that spatial development is not realized in a sustainable way. In order to avoid the overconsumption of land for investment purposes, central government in Poland introduced a requirement to assess land balance, which includes the calculation of spatial absorbency at the level of local urban planning. The aim of this work is to develop the concept of spatial absorbency assessment. In order to select best practices, document reviews of local spatial policies in Kalisz, Łódź, Toruń and Gdańsk were performed. Based on the review, a method for spatial absorbency assessment was presented. The applicability of the proposed solution is presented by its use on the case of the Racibórz municipality. The visualization shows what kind of geoinformation is required to perform an assessment by means of the developed method. The results of the calculations present the final feedback that is received by local authorities. The work was carried out using ArcGIS software. The obtained results may constitute the basis for further multi-dimensional analyses as part of sustainable land development planning at the local level. Sustainable land use development requires a smart decision-making process based on appropriate spatial design patterns. However, the pro-investment policy of many municipalities often results in disproportions between the demand and supply of investment areas, which means that spatial development is not realized in a sustainable way. In order to avoid the overconsumption of land for investment purposes, central government in Poland introduced a requirement to assess land balance, which includes the calculation of spatial absorbency at the level of local urban planning. The aim of this work is to develop the concept of spatial absorbency assessment. In order to select best practices, document reviews of local spatial policies in Kalisz, Łódź, Toruń and Gdańsk were performed. Based on the review, a method for spatial absorbency assessment was presented. The applicability of the proposed solution is presented by its use on the case of the Racibórz municipality. The visualization shows what kind of geoinformation is required to perform an assessment by means of the developed method. The results of the calculations present the final feedback that is received by local authorities. The work was carried out using ArcGIS software. The obtained results may constitute the basis for further multi-dimensional analyses as part of sustainable land development planning at the local level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Wolny A., Źróbek Różańska A., Źróbek R., Piotrowski M., Frey J.: Development of Areas and Public Purpose Investments in Suburban Territories. Real Estate Management and Valuation, vol. 22, issue 2, 2014, pp. 86-97.
 2. van Hoof J., Kazak J.: Urban ageing. Indoor and Built Environment, vol. 27, issue 5, 2018, pp. 583-586.
 3. van Hoof J.; Kazak J.K., Perek Białas J.M., Peek S.T.M.: The Challenges of Urban Ageing: Making Cities Age Friendly in Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 15, 2018, 2473.
 4. Kiełkowska J., Tokarczyk Dorociak K., Kazak J., Szewrański S., van Hoof J.: Urban Adaptation to Climate Change Plans and Policies - the Conceptual Framework of a Methodological Approach. Journal of Ecological Engineering, vol. 19, issue 2, 2018, pp. 50-62.
 5. Bazan Krzywoszańska A., Mrówczyńska M., Skiba M., Stubecka M.: Sustainable Urban Development on the Example of the Housing Development of Zielona Góra (Poland), as a Response to the Climate Policy of the European Union. [in:] "Environmental Engineering" 10th International Conference, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 27-28 April 2017, 2017, article ID: enviro.2017.XXX.
 6. Kajdanek K.: Newcomers vs. Old Timers? Community, Cooperation and Conflict in the Post Socialist Suburbs of Wrocław, Poland. [in:] Watt P., Smets P. (eds.), Mobilities and Neighbourhood Belonging in Cities and Suburbs, Palgrave Macmillan, London 2014, pp. 182-199.
 7. Foryś I.: Municipal Housing Resource Management System: Element of Polish City Management Strategy or Housing Policy?. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 112078, 2019.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2017, poz. 1073 ze zm. [Announcement by the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of 11 May 2017 on the announcement of the consolidated text of the Act on spatial planning and development. Journal of Laws of 2017, item 1073, as amended].
 9. Stacherzak A., Hełdak M., Raszka B.: Planning Documents and Sustainable Development of a Commune in Poland. WIT Transactions on Ecology and the Environment, vol. 162, 2012, pp. 23-34.
 10. Bazan Krzywoszańska A., Skiba M., Mrówczyńska M., Sztubecka M., Bazuń D., Kwiatkowski M.: Green energy in municipal planning documents. E3S Web of Conferences INFRAEKO 2018, vol. 45, 00006, 2018.
 11. Hełdak M., Płuciennik M.: Costs of Urbanisation in Poland, Based on the Example of Wrocław. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 245, 072003, 2017.
 12. Foryś I., Cymerman J.: Imbalance in local revenues from property taxes in Poland versus local infrastructure expenditures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 603, 022005, 2019.
 13. Bieda A.: Urban renewal and the value of real properties. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(69), 2017, pp. 5-28.
 14. Szewrański S., Kazak J., Szkaradkiewicz M., Sasik J.: Flood Risk Factors in Suburban Area in the Context of Climate Change Adaptation Policies - Case Study of Wrocław, Poland. Journal of Ecological Engineering, vol. 16 (2), 2015, pp. 13-18.
 15. Brunello A., Kamińska J., Marzano E., Montanari A., Sciavicco G., Turek T.: Assessing the Role of Temporal Information in Modelling Short Term Air Pollution Effects Based on Traffic and Meteorological Conditions: A Case Study in Wrocław. [in:] Welzer T. et al. (eds.), New Trends in Databases and Information Systems. ADBIS 2019. Communications in Computer and Information Science, vol. 1064, Springer, Cham 2019, pp. 463-474.
 16. Zonova Y., Migdał P., Roman A., Popiela Pleban E., Opaliński S., Kowalska Góralska M.: Oddziaływanie przemysłu miedziowego na zawartość srebra i niklu wglebie iroślinach miododajnych. Przemysł Chemiczny, t. 96, nr 9, 2017, pp. 1979-1981.
 17. Noszczyk T., Hernik J., Głowacka A., Taszakowski J.: Preventing and Resolving Social Dissatisfaction in Spatial Management in Rural Areas. Engineering for Rural Development, 2017, pp. 1057-1063.
 18. Stuła T., Kazak J.: Spatial Absorbency Concept as a Decision Support System for Sustainable Local Development. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, issue 11, 112009, 2019.
 19. Noszczyk T.: Land Use Change Monitoring as a Task of Local Government Administration in Poland. Journal of Ecological Engineering, vol. 19, issue 1, 2018, pp. 170-176.
 20. Dawidowicz A., Źróbek R.: Land Administration System for Sustainable Development - Case Study of Poland. Real Estate Management and Valuation, vol. 25, Issue 1, 2017, pp. 112-122.
 21. Kazak J., Szewrański S.: The Use of Geoinformation in Land Acquisition for Road Developments. Real Estate Management and Valuation, vol. 22, issue 1, 2014, pp. 32-38.
 22. Iwaniak A., Leszczuk M., Strzelecki M., Harvey F., Kaczmarek I.: A Novel Approach for Publishing Linked Open Geodata from National Registries with the Use of Semantically Annotated Context Dependent Web Page. ISPRS International Journal of Geo Information, issue 6(8), 2017, pp. 252.
 23. Resolution of the Racibórz City Council No. XXXVIII/575/2009 of December 30, 2009. regarding adopting the Study of conditions and directions of spatial development of the city Racibórz.
 24. Resolution of the Gdańsk City Council No. LI/1506/18 of April 3, 2018. regarding adopting the Study of conditions and directions of spatial development of the city Gdańsk.
 25. Resolution of the City of Łódź Council No. LXIX/17536/18 of March 28, 2018. regarding adopting the Study of conditions and directions of spatial development of the city Łódź.
 26. Resolution of the Toruń City Council No. 805/18 of January 25, 2018. regarding adopting the Study of conditions and directions of spatial development in the city of Toruń.
 27. Resolution of the City Council of Kalisz No. XLVI/566/2017 of November 30, 2017. regarding adopting the Study of conditions and directions of spatial development of the city Kalisz.
 28. Przybyła K., Kachniarz M., Ramsey D.: The investment activity of cities in the context of their administrative status: A case study from Poland. Cities, vol. 97, 102505, 2020.
 29. Krajewski P., Solecka I.: Management System of Urban Landscape in Poland on the Example of Wroclaw in the Context of European Landscape Convention Implementation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 112035, 2019.
 30. Przybyłowicz A.: The Legal Position of Persons Dependent on Long Term Care in the Republic of Poland. [in:] Becker U., Reinhard H.-J. (eds.), Long Term Care in Europe, Springer International Publishing, Cham 2018, pp. 381-413.
 31. Dąbrowska J., Kaczmarek H., Markowska J., Tyszkowski S., Kempa O., Gałęza M., Kucharczak Moryl E., Moryl A.: Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape - the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland. Environmental Monitoring and Assessment, vol. 188, article number 467, 2016.
 32. Tokarczyk Dorociak K., Kazak J., Szewrański S.: The Impact of a Large City on Land Use in Suburban Area - the Case of Wrocław (Poland). Journal of Ecological Engineering, vol. 19, 2018, pp. 89-98.
 33. Jawecki B., Sobota M., Burszta Adamiak E.: The influence of new legal regulations on the method of determining the amount of fees for discharging rain water and snow water to water. Ekonomia i Środowisko, nr 1, 2019, pp. 37-56.
 34. Trembecka A., Kwartnik Pruc A.: Problems of Real Estate Management with Respect to Claims for Restitution of Expropriated Properties. Real Estate Management and Valuation, vol. 26, issue 3, pp. 105-112.
 35. Kazak J., Wang T., Szewrański S.: Analysis of Land Use Transformation Potential in Spatial Management. Real Estate Management and Valuation, vol. 23, issue 1, 2015, pp. 5-14.
 36. Szewrański S., Bochenkiewicz M., Kachniarz M., Kazak J.K., Sylla M., Świąder M., Tokarczyk Dorociak K.: Location support system for energy clusters management at regional level. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 354, 012021, 2019.
 37. Wang T., Han Q., de Vries B.: SIRPSS - Sustainable Industrial Site Redevelopment Planning Support System. [in:] Dargam F., Delias P., Linden I., Mareschal B. (eds.), Decision Support Systems VIII: Sustainable Data Driven and Evidence Based Decision Support, Springer International Publishing, Cham 2018, pp. 3-14.
 38. Foryś I., Kazak J.: "Absorption" or "Carrying Capacity" of Areas - Assessment Methods on the Example of Detached Housing Real Estate. Real Estate Management and Valuation, vol. 27, issue 2, 2019, pp. 5-19.
 39. Świąder M.: The implementation of the concept of environmental carrying capacity into spatial management of cities. Management of Environmental Quality, vol. 29, issue 6, pp. 1059-1074.
 40. Przybyła K., Kulczyk Dynowska A., Kachniarz M.: Quality of Life in the Regional Capitals of Poland. Journal of Economic Issues, vol. 48, issue 1, 2014, pp. 181-195.
 41. Furmankiewicz M., Campbell A.: From Single Use Community Facilities Support to Integrated Sustainable Development: The Aims of Inter Municipal Cooperation in Poland, 1990-2018. Sustainability, vol. 11 (21), 5890, 2019.
 42. Kazak J., van Hoof J.: Decision support systems for a sustainable management of the indoor and built environment. Indoor and Built Environment, vol. 27, issue 10, 2018, pp. 1303-1306.
 43. Mrówczyńska M., Sztubecka M., Skiba M., Bazan Krzywoszańska A., Bejga P.: The Use of Artificial Intelligence as a Tool Supporting Sustainable Development Local Policy. Sustainability, vol. 11(15), 4199, 2019.
 44. Figurska M., Wisniewski R.: Fundamental Analysis - Possiblity of Application on the Real Estate Market. Real Estate Management and Valuation, vol. 24, 2016, pp. 35-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu