BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Zysk Elżbieta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Źróbek Ryszard (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
A Methodological Evaluation of the Polish Land Administration System Using the Fit For Purpose Approach
Metodologiczna ocena polskiego systemu administrowania nieruchomościami z zastosowaniem podejścia Fit-For-Purpose
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/2, s. 31-47, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Informacja przestrzenna, Nieruchomości, e-usługi publiczne, Gospodarka gruntami
Spatial information, Real estate, Public e-services, Land economy
Abstrakt
W ciągu ostatnich piętnastu lat wiele krajów prowadziło intensywne przygotowania do stworzenia nowoczesnego systemu administrowania nieruchomościami (LAS - Land Administration System). System ten stanowi część wielofunkcyjnej infrastruktury danych przestrzennych (SDI - Spatial Data Infrastructure), która wspiera administrację nieruchomościami. Wysiłki te są złożone, ponieważ harmonizacja danych przestrzennych z różnych niezależnych baz danych wymaga znacznych nakładów finansowych i czasu. W Polsce od 2013 roku tworzony jest krajowy system administrowania nieruchomościami, nazywany zintegrowanym systemem informacji o nieruchomościach (ZSIN). Niniejszy artykuł ma na celu metodologiczną ocenę polskiego LAS i sprawdzenia czy spełnia on kryteria użyteczności (dostosowania do potrzeb). Podejście badawcze uwzględnia następujące kryteria w ocenie polskiego systemu LAS: koncentracja na celu, elastyczność, rejestrowanie praw własności i użytkowania gruntów, przystępność cenowa, wiarygodność informacyjna, dostępność i możliwość elastycznej modernizacji. Kryteria te zostały oszacowane w trzech panelach, tj.: ramy przestrzenne, ramy prawne i ramy instytucjonalne. Wyniki badań autorów wskazują, że projekt IREIS osiągnął światowe standardy i może być wykorzystywany do monitorowania dalszego rozwoju ZSIN. (abstrakt oryginalny)

In the past fifteen years, many countries have been making intensive preparations towards the creation of a modern Land Administration System (LAS). These systems are a part of multi functional spatial data infrastructure (SDI) which supports land administration. These efforts are complex since the harmonization of spatial data from various independent databases requires significant funding and time. In Poland, national LAS referred to as the Integrated Real Estate Information System (IREIS) has been developed since 2013. In light of the above, this article aims to methodologically determine whether the Polish land administration system meets fit for purpose criteria. The research approach takes into account the following criteria in the assessment of the Polish LAS: focus on the purpose, flexibility, ability to cover land tenure and land use, affordability, reliability in terms of information, attainability, and upgradeability with regard to incremental improvement. These criteria were estimated in three panels: spatial framework, legal framework, institutional framework. The results of our research indicate that the IREIS project has achieved global standards and is fit for purpose and they can be used to monitor the further development of the ZSIN. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Williamson I.P., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A.: Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press Academic, Redlands, California 2010. ISBN 978-1-58948-041-4.
 2. Enemark S., Bell K.C., Lemmen C.H.J., McLaren R.: Fit for purpose land administration. International Federation of Surveyors (FIG) and World Bank, Copenhagen, 2014. https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub60/Figpub60.pdf [access: 6.03.2020].
 3. Lemmen C., Van Oosterom P., Bennett R.: The land administration domain model. Land Use Policy, vol. 49, 2015, pp. 535-545.
 4. Dawidowicz A., Źróbek R.: Land Administration System for Sustainable Development - Case Study of Poland. Real Estate Management and Valuation, vol. 25, no. 1, 2017, pp. 112-122. https://doi.org/10.1515/remav 2017-0008.
 5. United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management the Application of Geospatial Information - Land Administration and Management UN-GGIM Version 3.1, 13 July 2015.
 6. Bennett R.M., Alemie B.K.: Fit for purpose land administration: lessons from urban and rural Ethiopia. Survey Review, vol. 48, issue 346, 2016, pp. 11-20.
 7. Enemark S.: Sustainable land governance: spatially enabled, fit for purpose and supporting the global agenda. [in:] Proceedings of Annual World Bank Conference on Land and Poverty, 23-26 April 2012, Washington D.C., USA. https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2389363812 [access: 6.03.2020].
 8. McLaren R., Enemark S., Lemmen C.: Guiding Principles for Building Fit For Purpose Land Administration Systems in Developing Countries: Capacity Development, Change Management and Project Delivery. [in:] Recovery from Disater: FIG Working Week 2016, Christchurch, New Zealand, 2-6 May, 2016, FIG - International Federation of Surveyors, 2016. https://www.researchgate.net/publication/303696699_Building_Fit For Purpose_Land_Administration_Systems_Guiding_Principles [access: 6.03.2020].
 9. Penc J.: Informacyjny system zarządzania firmą. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Łódzka, z. 25, nr 698, 1994, pp. 39-51.
 10. Zmud R.W.: Information Systems in Organizations. Addison Wesley Longman Publishing, Boston 1983.
 11. Dawidowicz A., Źróbek R.: A methodological evaluation of the Polish cadastral system based on the global cadastral model. Land Use Policy, vol. 73, 2018, pp. 59-72. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.037.
 12. Enemark S., McLaren R., Lemmen C.: Fit For Purpose land administration- guiding principles. GLTN Reference Document, 2015. https://www.researchgate.net/profile/Christiaan_Lemmen/publication/288503469_Fit-For-Purpose_Land_Administration_Guiding_Principles/links/568250fa08aebccc4e0cf82a.pdf [access: 6.03.2020].
 13. FIG Statement on the Cadastre 1995. FIG Publication No. 11, FIG Office, Copenhagen. http://www.fig.net/commission7/reports/cadaster/statement_on_cadaster.html [access: 5.12.2010].
 14. Kaufmann J., Steudler D.: Cadastre 2014. A vision for a future cadastral system. FIG - Commission 7 Working Group, 1998.
 15. Land Administration Guidelines. UNECE, Committee on Human Settlements, Geneva 1996.
 16. Guidelines on real property units and identifiers. UNECE, Geneva 2005.
 17. Land administration in the UNECE region. Development trends and main principles. UNECE, Geneva 2005.
 18. Wysocki J.: ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I. Warszawa, 30.11.2015. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/24475/2.-ZSIN-Budowa-Zintegrowanego-Systemu-Informacji-o-Nieruchomosciach-Faza-I.pdf [access: 21.06.2018].
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Dz.U. 2013 poz. 249 [Regulation of Council of Ministers of 17 January 2013 on the Integrated Real Estate Information System. Journal of Laws of 2013, item 249].
 20. Harvey F., Tulloch D.: Local government data sharing: Evaluating the foundations of spatial data infrastructures. International Journal of Geographical Information Science, vol. 20, 2006, pp. 743-768.
 21. Geoportal2. http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+ [access: 15.02.2019].
 22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572 [Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 9 November 2011 on technical standards for surveying situational and altitude measurements as well as the development and transmission of the results of these measurements to the state geodetic and cartographic resources. Journal of Laws of 2011, No. 263, item. 1572]
 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U. 2014, poz. 897 [Act of 5 June 2014 amending the Act - Geodetic and Cartographic Law and the Act on enforcement proceedings in administration. Journal of Laws of 2014, item. 897].
 24. Dawidowicz A., Klimach A., Źróbek R.: Dynamics of Legal Changes in Polish Cadastre. [in:] Ivan I., Horák J., Inspektor T. (eds.), Dynamics in GIscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, Cham 2017, pp. 57-69. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61297-3_5.
 25. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2018, poz. 121 [Act of 21 August 1997 on real estate management. Consolidated text: Journal of Laws of 2018, item. 121].
 26. Klimach A., Dawidowicz A., Źróbek R.: The Polish land administration system supporting good governance. Land Use Policy, vol. 79, 2018, pp. 547-555. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.2.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu