BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moteva Milena (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia)
Tytuł
Legal Conditions and Data Provision for Land Property Exchange in the Processes of Land Consolidation and Land Compensation in Bulgaria
Ocena chłonności przestrzennej dla zrównoważonego zagospodarowania terenu
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/2, s. 59-71, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Prawo nieruchomości, Gospodarka gruntami, Nieruchomości gruntowe, Grunty rolne, System Informacji Przestrzennej
Real estate law, Land economy, Ground real estate, Arable land, Geographic Information System (GIS)
Abstrakt
Scalenie i wymiana gruntów wymagają określenia wartości szacunkowej gruntów wymienianych lub scalanych obszarów. Poważnym niedociągnięciem w przepisach dotyczących scalania gruntów, określonych w ustawie o własności i użytkowaniu gruntów rolnych z 1991 roku, jest dopuszczalna 10-procentowa różnica między określanymi wartościami szacunkowymi przed scaleniem i po scalaniu gruntów. Stosowana obecnie metodyka porównywania gruntów na podstawie ich jakości i ograniczenia wynikające z ustawy powodują, że scalaniu podlegają tylko grunty wysoko produktywne od I do III klasy. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie poszerzenia zakresu metody scalania gruntów na większych obszarach oraz zarekomendowanie sprawiedliwszej metody obliczeń przy porównywaniu gruntów według ich jakości. W tym celu połączono dwa podejścia. Jedno z nich opiera się na średnich szacunkach produktywności gruntów na podstawie Bułgarskiego Systemu Klasyfikacji Gruntów, drugie - na szczegółowych szacunkach produktywności gruntów dla każdej kategorii gruntów. Zaproponowano określenie obszarów nadających się do scalania za pomocą odpowiednio do stosowanej klasyfikacji przydatności gruntów. Zastosowano analizę regresji i ocenę ekspercką. Określono i usystematyzowano dane wymagane do przetwarzania danych w systemie GIS. Przedstawiono propozycję udoskonalenia ram prawnych. (abstrakt oryginalny)

Land consolidation and land compensation require the evaluation of the productivity of the exchanged or recompensed areas. A serious deficiency in land consolidation regulations set by the Agricultural Land Ownership and Use Act, 1991 is the 10% restriction on the difference in the exchanged areas before and after land consolidation. The simultaneous action of the current methodology for equating lands by their quality, together with the legal restrictions of this Act, limits the implementation of land consolidation to only highly productive lands of the 1st to the 3rd land category. The objective of this paper is to suggest a method for extending the implementation of land consolidation to larger areas and to recommend a fairer calculation method in equating lands by their quality. Two approaches to landed property exchange are united. One of them is based on the mean estimates of land productivity per land category (MLPE) (considering the Bulgarian Land Categorization System), the other one - on the detailed land productivity estimates of each landed property (DLPE). The adapted FAO Land Suitability Classification is suggested to identify areas suitable for land consolidation. Regression analysis and expert assessment were used. The data required for GIS processing are specified and systemized. A proposal for the improvement of the legal framework is given. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cadaster and Land Consolidation Act. Prom. 1941, denom. 1950.
 2. Agricultural Land Ownership and Use Act. Prom. SG No. 17 of 1 Mar 1991, last am. SG No. 61 of 2 Aug 2019.
 3. Implementing Regulations of Agricultural Land Ownership and Use Act. Prom. SG 34 of 30 Apr 1991, last am. and suppl. SG, 100 of 20 Dec 2019.
 4. Sklenicka P., Janovska V., Salek M., Vlasak J., Molnarova K.: The Farmland Rental Paradox: Extreme land ownership fragmentation as a new form of land degradation. Land Use Policy, vol. 38, 2014, pp. 587-593.
 5. Cegielska K., Noszczyk T., Kukulska A., Szylar M., Hernik J., Dixon Gough R., Jombach S., Valanszki I., Kovacs K.F.: Land use and land cover changes in post socialist countries: Some observations from Hungary and Poland. Land Use Policy, vol. 78, 2018, pp. 1-18.
 6. Janus J., Taszakowski J.: Spatial differentiation of indicators presenting selected barriers in the productivity of agricultural areas: A regional approach to setting land consolidation priorities. Ecological Indicators, vol. 93, 2018, pp. 718-729. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.050.
 7. Noga K., Balawejder M., Matkowska K.: Dimensions of the destruction of road network providing access to cadastral parcels resulting from the motorway construction. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 11, no. 4, 2017, pp. 65-81.
 8. Stręk Ż., Noga K.: Method of Delimiting the Spatial Structure of Villages for the Purposes of Land Consolidation and Exchange. Remote Sensing, vol. 11 (11), 2019, 1268. https://doi.org/10.3390/rs11111268.
 9. Cay T., Ayten T., Iscan F.: Effects of different land reallocation models on the success of land consolidation projects: Social and economic approaches. Land Use Policy, vol. 27, issue 2, 2010, pp. 262-269. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.03.001.
 10. Stańczuk Gałwiaczek M., Sobolewska Mikulska K., Ritzema H., van Loon Steensma Jantsje M.: Integration of water management and land consolidation in rural areas to adapt to climate change: Experiences from Poland and the Netherlands. Land Use Policy, vol. 77, 2018, pp. 498-511. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.005.
 11. Antova G., Kunchev I., Mickrenska Cherneva C.: Point clouds in BIM. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 44, issue 4, 042034, 2016. https://doi.org/10.1088/1755-1315/44/4/042034.
 12. Гeopгиeв Б., Банoв М., Tpифoнoва T., Kpъcтeва-Пeнкoва B., Митpeва З., Koлчакoв B., Heнoв М., Митeва H.: Cъвpeмeнни научни пocтанoвки за възcтанoвяванe, пoддъpжанe кадаcтъpа на зeмeдeлcкитe зeми и агpoeкoлoгични пoхвати пpи ocъщecтвяванe на кoмаcациoнни активнocти. Hаучeн Пpoeкт ПOЗМ 173, Ceлcкocтoпанcка акадeмия, Coфия 2016 [Georgiev B., Banov M., Trifonova T., Krasteva Penkova V., Mitreva Z., Kolchakov V., Nenov M., Miteva N.: Savremenni nauchni postanovki za vazstanovyavane, poddarzhane kadastara na zemedelskite zemii agroekol. Nauchen Proekt POZM 173, Selskostopanska akademia, Sofia 2016].
 13. Митpeва З., Любeнoва И., Панкoв B., Pадoванoва И., Гeopгиeв Б.: Kачecтвeна cъпocтавимocт, взаимoзамeняeмocт, агpoeкoлoгична база за кoмаcациoнни активнocти и пазаpни цeни на зeмeдeлcкитe зeми. [in:] Aгpoeкoлoгичeн пoтeнциал на пoзeмлeнитe имoти в зeмлищe Opeш и научна база за pациoналнo зeмeпoлзванe, HTC на cпeциалиcтитe в зeмeдeлиeтo, Coфия 2017, pp. 109-116 [Mitreva Z., Lyubenova I., Pankov V., Radovanova I., Georgiev B.: Kachestvena sapostavimost, vzaimozamenyaemost, agroekologichna baza za komasatsionni aktivnosti i pazarni tseni na zemedelskite zemi. [in:] Agroekologichen potentsial na pozemlenite imoti v zemlishte Oresh i nauchna baza za ratsionalno zemepolzvane, NTS na spetsialistite v zemedelieto, Sofia 2017].
 14. Павлoв П.: Гeoгpафcки инфopмациoнни cиcтeми - пpилoжeниe в pазвитиeтo и упpавлeниeтo на гoлeми наceлeни мecта. Гeoдeзия, каpтoгpафия, зeмeуcтpoйcтвo, XXXIX, 4, pp. 16-20 [Pavlov P.: Geografski informatsionni sistemi - prilozhenie v razvitieto i upravlenieto na golemi naseleni mesta. Geodezia, kartografia, zemeustroystvo, XXXIX, 4, 1999, pp. 16-20].
 15. Пeнeв П.T., Микpeнcка-Чepнeва K.: Cпeциализиpанo каpтoгpафиpанe в Бългаpия. Интeл Eнтpанc, Coфия 2015 [Penev P.T., Mikrenska Cherneva K.: Spetsializirano kartografirane v Bulgaria. Intel Entrans, Sofia 2015].
 16. Пeтpoв E., Kабакчиeв И., Бoжинoва П., Cтoeва A., Гeopгиeва Я., Xepшкoвич E., Дилкoв Д.: Мeтoдика за pабoта пo кадаcтъpа на ceлcкocтoпанcкитe зeми в HPБ. Acoциация HA. ПC, Coфия 1988 [Petrov E., Kabakchiev I., Bozhinova P., Stoeva A., Georgieva Ya., Hershkovich E., Dilkov D.: Metodika za rabota po kadastara na selskostopanskitezemi v NRB. Asotsiatsia NA. PS, Sofia 1988].
 17. FAO: A framework for land evaluation. Soils Bulletin, 32, FAO and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 1976.
 18. Ordinance on the Categorization of Agricultural Lands at the Change of their Permanent Purpose of Use. Prom SG 90 of 24 Oct 1996, last amend and suppl. SG 93 of 9 Nov 2018.
 19. Бюлeтин № 6. Миниcтepcтвo на Ceлcкocтoпанcкoтo pазвитиe, зeмeпoлзванeтo ивъзcтанoвяванeтo на пoзeмлeната coбcтвeнocт, Упpавлeниe Пoзeмлeна peфopма, 1994 [Byuletin № 6. Ministerstvo na Selskostopanskoto razvitie, zemepolzvaneto i vazstanovyavaneto na pozemlenata sobstvenost, Upravlenie Pozemlena reforma, 1994].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.2.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu