BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nicia Paweł (University of Agriculture in Cracow, Poland), Bejger Romualda (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland), Sterzyńska Maria (Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland), Zadrożny Paweł (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Passive Restoration of the Mountain Fens of the Caltho-Alnetum Community in the Babia Góra National Park
Zastosowanie pasywnych zabiegów renaturyzacyjnych na siedliskach bagiennej olszyny górskiej Caltho Alnetum w Babiogórskim Parku Narodowym
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/2, s. 73-81, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zbiorniki wodne, Zasoby wodne, Środowisko przyrodnicze
Water container, Water resources, Natural environment
Kraj/Region
Babiogórski Park Narodowy
Babia Góra National Park
Abstrakt
Siedliska hydrogeniczne pełnią ważne funkcje ekologiczne zwłaszcza na terenach górskich. Ich gleby charakteryzujące się dużą zawartością materii organicznej są w stanie akumulować znaczne ilości wody, co pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną. Ze względu na specyficzne właściwości gleby tych siedlisk hydrogenicznych są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, z których wiele jest objętych ochroną gatunkową. Do siedlisk hydrogenicznych należą m.in. młaki niskoturzycowe i bagienna olszyna górska, które pomimo małej powierzchni, jaką zajmują, na terenach górskich wpływają korzystnie na utrzymanie ich bioróżnorodności. W XX wieku wiele z tych siedlisk z powodu zmian sposobu użytkowania terenu zostało zdegradowanych w wyniku odwodnienia. Proces ten powoduje przejście gleb organicznych z fazy akumulacji w fazę decesji. Konsekwencją tego jest zmiana warunków siedliskowych oraz ekstynkcja wielu gatunków roślin i zwierząt o wąskiej amplitudzie ekologicznej zaliczanych do gatunków stenotopowych. Aby zahamować degradację siedlisk hydrogenicznych, konieczne jest pod jęcie procesów renturyzacyjnych, których celem powinno być przywrócenie ich pierwotnych warunków. Procesy te powinny być jak najmniej inwazyjne w stosunku do terenów, na których znajdują się te siedliska te. W pracy omówiono metodykę oraz sposób przeprowadzenia procesów renaturyzacyjnych na wybranych, zdegradowanych siedliskach bagiennej olszyny górskiej w Babiogórskim Parku Narodowym oraz przedstawiono wpływ tych zabiegów na poziom wód mokradeł. (abstrakt oryginalny)

Hydrogenic habitats play important ecological roles, particularly in mountain areas. In mountain areas, surface layers typically contain large concentrations of organic matter and are capable of accumulating large volumes of water. This has a positive impact on water management. Due to its specific properties, the soil in hydrogenic habitats supports many rare and often listed species of fauna and flora. Such hydrogenic habitats include: low sedge mountain fens and mountain fens of the Caltho Alnetum community which, despite their limited areas, have a positive impact on biodiversity. In the 20th century, drainage due to land use changes caused the degradation of many such habitats. As a result, soils from the organic matter accumulation phase entered the decay phase. A consequence of the change in habitat conditions is the extinction of many plant and animal species of narrow ecological amplitude, usually classified as stenotopic species. To prevent the degradation of hydrogenic habitats, it is necessary to start their restoration processes, which should be the most effective and possibly least intrusive. The work discusses both the methodology and restoration procedures of selected degraded habitats of mountain fen of the Caltho Alnetum community in the Babia Góra National Park and presented the impact of those procedures on the water levels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Verones F., Saner D., Pfister S., Baisero D., Rondini C., Hellweg S.: Effects of Consumptive Water Use on Biodiversity in Wetlands of International Importance. Environmental Science & Technology, vol. 47, issue 21, 2013, pp. 12248-12257. https://doi.org/10.1021/es403635j.
 2. Schulz Ch., Branas M.M., Nunez C., Aquila Villacorta M., Laurie N., Lawson I.T., Roucoux K.H: Uses, cultural significance, and management of peatlands in the Peruvian Amazon: Implications for conservation. Biological Conservation, vol. 235, July 2019, pp. 189-198. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.005.
 3. Bullock C.H., Collier M.J., Convery C.: Peatlands, their economic value and priorities for their future management - The example of Ireland. Land Use Policy, vol. 29, issue 4, October 2012, pp. 921-928. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.01.010.
 4. Buschmann Ch., Röder N., Berglund K., Berlung Ö., Læke P.E., Maddison M., Mander Ü., Myllys M., Osterburg B., van den Akker J.J.H.: Perspectives on agriculturally used drained peat soils: Comparison of the socioeconomic and ecological business environments of six European regions. Land Use Policy, vol. 90, January 2020, 104181, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104181.
 5. Quinty F., Rochefort L.: Peatland Restoration Guide. 2nd ed. Canadian Sphagnum Peat Moss Association and New Brunswick Department of Natural Resources and Energy, Québec 2003.
 6. Price J., Heathwaite A., Baird A.: Hydrological processes in abandoned and restored peatlands: An overview of management approaches. Wetlands Ecology and Management, vol. 11, 2003, pp. 65-83. https://doi.org/10.1023/A:1022046409485.
 7. Komonen A., Grapputo A., Kaitala V., Kotiaho J.S., Paivinen J.: The role of niche breadth, resource availability and range position on the life history of butterflies. Oikos, vol. 105, 2004, pp. 41-54.
 8. Spitzer K., Danks H.V.: Insect biodiversity of boreal peat bogs. Annual Review of Entolmology, vol. 51, 2006, pp. 137-161.
 9. Nicia P., Bejger R., Sterzyńska M., Zadrożny P., Parzych P., Bieda A., Kwartnik Pruc A.: Recovery in soil cover and vegetation structure after ancient landslide in mountain fens under Caltho Alnetum community and response of soil microarthropods (Hexapoda: Collembola) to natural restora tion process. Journal of Soils Sediments, vol. 20, 2020, no. 2, pp. 714-722. https://doi.org/10.1007/s11368019-02434-z.
 10. Nicia P., Zadrożny P., Lamorski T., Bejger R.: Właściwości gleb i wód młaki Krowiarki pod zbiorowiskiem roślinnym bagiennej olszyny górskiej (Caltho Alnetum) w Babiogórskim Parku Narodowym. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, t. 10, z. 1, 2010, pp. 123-132.
 11. Nicia P., Zadrożny P., Lamorski T.: General characteristic of selected soil profiles under the Caltho Alnetum association in the Babiogorski National Park. Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 16, no. 7, 2009, pp. 840-843.
 12. Nicia P., Bejger R., Sterzyńska M., Zadrożny P., Lamorski T., Stary J., Parzych P.: Restoration of hydroecological conditions in Carpathian forested mountain fens. Wetlands Ecology and Management, vol. 26, no. 4, 2018, pp. 537-546. https://doi.org/10.1007/s11273-017-9590-7.
 13. Nicia P., Bejger R., Zadrożny P., Sterzyńska M.: The impact of restoration processes on the selected soil properties and organic matter transformation of mountain fens under Caltho Alnetum community in the Babiogórski National Park in Outer Flysch Carpathians, Poland. Journal of Soils and Sediments, vol. 18, no. 8, 2018, pp. 2770-2776. https://doi.org/10.1007/s11368-017-1909-8.
 14. Klimkowska A.: Rola glebowego banku nasion w renaturyzacji torfowisk na przykładzie Bagna Całowanie. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, t. 6, z. 1, 2006, pp. 183-194.
 15. Rodney A.Ch., Cooper D.J., Bidwell M.D., Culpepper A., Zillich K., Nydick K.: A new method for restoring ditches in peatlands: ditch filling with fiber bales. Restoration Ecology, vol. 27, issue 1, 2019, pp. 63-69.
 16. Ilnicki P.: Torfowiska i torf. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, Poznań 2002.
 17. Nicia P., Miechówka A.: The effect of human activities and atmospheric conditions on ionic composition of low sedge mountain eutrophic fen waters. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 2A, part II, 2007, pp. 337-341.
 18. Sterzyńska M., Tajovsky K., Nicia P.: Contrasting responses of millipedes and terrestrial isopods to hydrologic regime changes in forested montane wetlands. European Journal of Soil Biology, vol. 68, 2015, pp. 33-41. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2015.03.005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu