BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maj-Waśniowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Stabryła-Chudzio Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce
Impact of Public Expenditure on Reducing Poverty in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 95-112, wykr., tab., bibliogr. 35 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Wydatki budżetowe, Polityka finansowa, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Pomoc społeczna, Przeciwdziałanie ubóstwu
Budget expenditures, Financial policy, Poverty, Social exclusion, Social assistance, Combating poverty
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G28, H53, I38
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego stał się niezwykle ważny w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego z 2008 roku. Opracowanie koncentruje się na ocenie wdrażanych instytucjonalno-prawnych form pomocy w Polsce. Głównym celem opracowania jest identyfikacja rodzajów wydatków budżetowych związanych z analizowanym zagadnieniem i zbadanie zależności pomiędzy wydatkami z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą społeczną a zasięgiem ubóstwa w Polsce. W rezultacie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem analizy statystycznej stwierdzono, że wzrost wydatków publicznych wpływa na poziom ubóstwa w Polsce zmniejszając jego zasięg. W ramach wniosków płynących z badań odnotowano, że liniowe zależności między wydatkami z budżetu państwa w działach dotyczących pomocy społecznej i rodziny a dwoma zmiennymi zależnymi będącymi wskaźnikami ubóstwa (skrajnego i relatywnego) są statystycznie istotne i są to zależności silne bądź umiarkowane. (abstrakt oryginalny)

The problem of poverty and social exclusion has become extremely important in the wake of the financial and economic crisis of 2008. The study assesses the institutional and legal forms of social assistance that were implemented in Poland. The main objective of the study is to examine the dependence between state budget expenditures for the implementation of social assistance and the extent of poverty in Poland. As a result of the conducted research using statistical analysis, it was found that an increase in public expenditure influences the level of poverty in Poland, reducing its range. As part of the conclusions drawn from the research, it was noted that linear dependencies between expenditures from the state budget in the spheres of social and family policy, and two dependent variables that are indicators of poverty (extreme and relative), are statistically significant and have strong or moderate dependence. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 2. Balcerzak-Paradowska B.: Ogólne tendencje w polityce rodzinnej UE, [w:] Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, B. Balcerzak-Paradowska, J. Szymborski (red.), Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich - Materiały Nr 67, Warszawa 2009.
 3. Durasiewicz A.: Instrumenty polityki rodzinnej, "Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne" Nr 1, K. Głąbicka (red.), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 57-70.
 4. Komisja Europejska: Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2010) 758 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 5. Eurostat: Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
 6. Główny Urząd Statystyczny: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 2008-2017, Warszawa 2009-2018.
 7. Kokoszkiewicz A.: Opieka społeczna jako zadanie państwa. Studium teoretycznoprawne, Wydawnictwo Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Lublin 2015.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 9. Kurzynowski A.: Problemy rodziny w polityce społecznej, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991.
 10. Kurzynowski A.: Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą, [w:] Kurzynowski A. red. Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 11. Lecerf, M.: Poverty in the European Union. The crisis and its aftermath, European Parliamentary Research Service, European Parliament: Directorate-General for Parliamentary Research Services, European Union 2016.
 12. OECD: The OECD List of Social Indicators, OECD: Paris 1982.
 13. Orczyk J.: Ewolucja polityki społecznej w Polsce po 1990 r., [w:] Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Katowice 2012, s. 31-44.
 14. Panek, T., Zwierzchowski, J.: Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, Warszawa 2013, s. 1-117.
 15. Rada Ministrów: Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym na lata 2008-2019, Warszawa 2007-2018.
 16. Rada Ministrów: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za lata 2008-2017, Warszawa 2009- -2018.
 17. Rada Ministrów: Krajowy Program Reform, Warszawa 2011.
 18. Rada Ministrów: Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, M. P. 2012, poz. 882.
 19. Rada Ministrów: Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020", M.P. 2013, poz. 378.
 20. Rada Ministrów: Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, M.P. 2013, poz. 640.
 21. Rada Ministrów: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020" - Aktualizacja KPR 2013/2014, Warszawa 2013.
 22. Rada Ministrów: Uchwała Rady Ministrów nr 165 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji", M.P. 2014, poz. 787.
 23. Rada Ministrów: Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. 2017 poz. 260.
 24. Sen, A.: Social Exclusion: concept, application and scrutiny. Social Development Papers, 1, Manila: Asian Development Bank, 2000, s. 1-54.
 25. Sierpowska I.: Wprowadzenie [w:] Pomoc społeczna, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 26. Sierpowska I.: Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2015, Nr 16(3).
 27. Stecko S.: Polityka społeczna państwa względem rodziny, "Społeczeństwo i Rodzina" 2017, Nr 50, s. 139-151.
 28. Supińska J.: Debaty o polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 29. Szarfenberg R.: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA ), Warszawa 2012.
 30. Szatur-Jaworska B.: Polityka socjalna [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Instytut Polityki Społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 31. Tkaczuk, M.: Polska polityka społeczna na progu członkostwa w Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Społecznych" 2006, zeszyt 3, tom XXXIV, s. 209-218.
 32. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593 ze zm.
 33. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz. U. 2014, poz. 1863 ze zm.
 34. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016, poz. 195.
 35. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", Dz. U. 2016, poz. 1860 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu