BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Tytuł
Economic and Non-Economic Premises Affecting Consumer Purchasing Behaviour of Fermented Milk Products
Ekonomiczne i pozaekonomiczne przesłanki wpływające na zachowania zakupowe konsumentów na rynku mlecznych produktów fermentowanych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 33-42, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Preferencje zakupowe, Przemysł mleczarski
Consumer behaviour, Purchase preferences, Dairy industry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, L11.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba identyfikacji czynników wpływających na zachowania konsumenckie na rynku wyrobów mleczarskich ze szczególnym uwzględnieniem rynku jogurtów. Wykorzystując dostępne dane i opracowania statystyczne, przedstawiono główne kierunki zmian w produkcji i spożyciu, a także cen produktów mleczarskich w Polsce. Szerzej również przedstawiono zmiany zachodzące na rynku jogurtów. W części praktycznej opracowania przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, dotyczące wspomnianej problematyki w grupie liczącej 465 celowo dobranych osób. Według badanych jogurty oraz mleko i inne przetwory mleczne są powszechnie spożywane przez respondentów, a decyzje o ich zakupie są podejmowane zazwyczaj w sposób rutynowy. Na ich konsumpcję zdaniem ankietowanych wpływa m.in. możliwość bezpośredniego spożycia oraz przyzwyczajenie. Głównymi determinantami zakupu tych produktów okazały się wrażenia sensoryczne oraz termin przydatności do spożycia, a także przywiązanie do marki. Głównymi zaś barierami związanymi z zakupem są wysoka cena szczególnie markowych produktów i nieznajomość wielu marek wśród nabywców. (abstrakt oryginalny)

The study aims to identify the factors that influence consumer behaviour on the dairy market, with particular emphasis on the yogurt market. Based on the available data and statistical studies, the main directions of changes in production and consumption as well as directions of changes in prices of dairy products in Poland were presented. The changes taking place on the yogurt market are also presented in more detail. The practical part of the study presents results of the survey conducted on the above-mentioned issues in a group of 465 intentionally selected respondents. According to the respondents, yogurt, milk and other dairy products are commonly consumed and purchase decisions are usually made routinely. According to the respondents, their consumption is influenced, among other things, by the possibility of direct consumption and their habits. The main determinants of purchasing these products included sensory impressions and expiry date, as well as brand loyalty. The main barriers related to the purchase were the high price of branded products as well as the lack of knowledge of different brands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AMA Board (1985). AMA Board Approves New Marketing Definition. Marketing News, 1, March.
 2. Bartosik-Purgat, M. (Ed.) (2017). Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bierzuńska, P., Kaczyński, Ł.K., Cais-Sokolińska, D. (2016). Rynek innowacyjnych produktów mlecznych, a zachowania młodych mieszkańców gmin wiejskich. Gospodarka. Rynek. Edukacja, 17 (2), 19-24.
 4. Cyrek, P., Grzybek, M., Makarski, S. (2016). Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 5. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2016). Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych na tle zasobności polskich gospodarstw domowych. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (3), 65-78.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2015). Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. Warszawa.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2017). Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. Warszawa.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2018). Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. Warszawa.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2019a). Budżety gospodarstw domowych w 2018 r. Warszawa.
 11. Główny Urząd Statystyczny (2019b). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Warszawa.
 12. Jąder, K. (2014). Preferencje i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (6), 175-181.
 13. Jeżewska-Zychowicz, M., Pilska, M. (2006). Postawy względem żywności i żywienia - wybrane aspekty teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2019). Raport Biura Analiz i Strategii. Warszawa.
 15. Kudełka, W., Marzec, M. (2004). Preferencje studentów dotyczące spożycia mlecznych napojów fermentowanych. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (40), 63-76.
 16. Łodziana-Grabowska, J. (2015). Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 17. Ozimek, I. (2010). Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług: wybrane aspekty. Difin, Warszawa.
 18. Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 19. Rynek mleka. Stan i perspektywy, 57/2019.
 20. Rynek Rolny, 1 (275)/2014-12 (334)/2018.
 21. Smyczek, S., Sowa, I. (2003). Modele rynkowych zachowań konsumentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach, Katowice.
 22. Świątkowska, M., Bień, M. (2005). Reklama kategorii produktu a zachowania konsumentów na rynku mleczarskim. [In:] Jak żyjemy. Warunki materialne - konsumpcja - zachowania na rynku. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, 314-322.
 23. Sztucki, T. (2005). Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży - sztuka pozyskiwania nabywców. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 24. Zalega, T. (2019). Sustainable consumption in consumer behaviour of young Polish consumers. Studia Ekonomiczne, 383, 82-107.
 25. Ziarno, M., Hauzer, A. (2009). Preferencje i decyzje konsumentów produktów mlecznych. Przegląd Mleczarski, 3, 48-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu