BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Goyke Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
The Effect of Deferred Income Tax on a Company's Financial Results
Wpływ odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 43-50, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatek odroczony, Wynik finansowy
Income tax, Deferred tax, Financial performance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G3, H2.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad funkcjonowania odroczonego podatku dochodowego oraz ukazanie jego wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W artykule zawarto kompleksowe, syntetyczne ujęcie teoretyczne zagadnienia odroczonego podatku dochodowego oraz wzbogacono je o przykłady wyliczeń, co powoduje, że oprócz warstwy teoretycznej wnosi on dodatkową wartość praktyczną. Przedstawiono istotę funkcjonowania odroczonego podatku dochodowego, etapy jego ustalania oraz znaczenie różnic przejściowych będących podstawą jego wyliczeń. Aby zrealizować postawiony we wstępie problem badawczy, autorzy posłużyli się przykładową symulacją, w której przedstawiono wpływ odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania wykazały, że odroczony podatek dochodowy może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wysokość wyniku finansowego netto danej jednostki gospodarczej w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo identyfikuje więcej różnic przejściowych ujemnych, czy dodatnich. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the principles of deferred income tax and to show its impact on a company's financial result. The article contains a comprehensive, synthetic theoretical approach to the issue of deferred income tax and is enriched with examples of calculations, which means that in addition to the theoretical layer, it brings additional practical value. The essence of deferred income tax, the stages of its determination, and the significance of temporary differences as a basis for calculations, are presented. To implement the research problem, the authors used an example simulation in which the impact of deferred income tax on a company's financial results was presented. The conducted research showed that deferred income tax might have a positive or negative effect on the net financial result of a given entity, depending on whether the enterprise identifies more temporary negative or positive differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska, G. (2011). Zasady rachunkowości. WSiP, Warszawa.
 2. Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council. OJ L 320/1 of 29.11.2008, as amended.
 3. Frymark, I. (2006). Rachunkowość przedsiębiorcy. WSiP, Warszawa.
 4. Gierusz, B. (2014a). Odroczony podatek dochodowy. [In:] Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości. PWE, Warszawa.
 5. Gierusz, B. (Ed.), (2014b). Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości. PWE, Warszawa.
 6. Gierusz, B., Martyniuk, T. (2015). Zasadność podmiotowego ograniczenia obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 61-69.
 7. Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" [Announcement No 13 of the Minister of Finance of 22 June 2010 regarding the announcement of the resolution of the Accounting Standards Committee regarding adoption of the revised national accounting standard No 2 "Income tax"].
 8. Michalczyk, L. (2012). Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 147-165.
 9. Nurnberg, H. (1969). Critique of the Deferred Method of Interperiod Tax Allocation. The New York Certified Public Accountant, December, 958-961.
 10. Palka, M. (2011). Należności. [In:] B. Micherda (Ed.), Prawo bilansowe a prawo rachunkowe. Difin, Warszawa.
 11. Poszwa, M. (2015). Wynik finansowy a wynik podatkowy - analiza różnic i ich konsekwencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, 73, 229-238.
 12. Seredyński, R., Szaruga, K., Dziedzia, M. (2013). Operacje gospodarcze w praktyce księgowej. ODDK, Gdańsk.
 13. Skrodzka, V. (2017). Bieżący i odroczony podatek dochodowy w kształtowaniu wyniku finansowego netto przez małe podmioty. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 333, 215-225.
 14. Stemplewska, L. (2015). Analiza różnic między wynikiem rachunkowym a podatkowym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3 (45), 103-118.
 15. Uchwała nr 7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" [Resolution No 7/10 of Accounting Standards Committee of 20 April 2010 regarding the adoption of the revised national accounting standard No 2 "Income tax"].
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm. [Act of 29 September 1994 on accounting. Journal of Laws of 2016, item 1047, as amended].
 17. Walińska, E. (Ed.), (2012). Rachunkowość finansowa ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 18. Walińska, E., Wencel, A., Jurewicz, A., Gad, J. (2011). Sprawozdanie finansowe według MSSF. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu