BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska Beata (University of Szczecin, Poland), Lulek Adam (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Management of Manufacturing Resources in an Enterprise on the Example of Human Resources
Zarządzanie zasobami wytwórczymi w przedsiębiorstwie na przykładzie zasobów ludzkich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 61-70, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Mentoring
Human resources, Human Resources Management (HRM), Mentoring
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M54, J24, J54.
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby ludzkie to zbiór jednostek, które składają się na pracowników przedsiębiorstwa. Wraz z umiejętnościami, wiedzą, ze zdolnościami oraz z predyspozycjami tworzą one kapitał ludzki. Zarządzanie zasobami ludzkimi uwarunkowane jest współcześnie wieloma czynnikami o ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, prawnym i techniczno-organizacyjnym charakterze. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących ważnych determinant pracy zawodowej, wskazanie czynników pracy zawodowej, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na jakość życia pracowników. W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jakie wartości są dla pracownika ważne. Czy znaczenie mają realizacja marzeń, awans stanowiskowy, prestiż i uznanie? Wyniki badań empirycznych wskazują na możliwości zastosowania mentoringu, tutoringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

Human resources constitute a group of individuals that make up a company's employees. Human resources together with skills, knowledge, abilities and predispositions create human capital. Today, managing human resources is conditioned by many factors of economic, social, ecological-legal and technical-organizational nature. The aim of the article is to present the results of research on important determinants of professional work, and to identify factors of professional work that both positively and negatively affect the quality of life of employees. The article looks for the answer to the question: What values are important for an employee? Is the realization of dreams, job promotion, prestige and recognition important? The results of empirical research indicate the possibility of using mentoring and tutoring in human resource management. The authors begin the article by analysing literature and theoretical frameworks, ending with results and conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2010). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Budzyński, M. (Ed.). (2009). Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 3. Drucker, P.F. (2011). The Practice of Management. Routledge, London.
 4. Gadomska-Lila, K. (2013). Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Difin, Warszawa.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2017). Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016. Studia i Analizy Statystyczne [Human capital in Poland in the years 2012-2016. Statistical Studies and Analyses]. Gdańsk. Retrieved from https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/ defaultaktualnosci/3316/5/5/1/human_capital_in_poland_ 2012_2016.pdf [accessed 14.09.2019].
 6. Harasim, W. (Ed.), (2008). Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz. II. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 7. Kaczmarek, M. (2013). Tutoring, coaching, mentoring w pracy akademickiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 72, 73-82.
 8. Kędzior, M., Wójcik-Jurkiewicz, M. (2008). Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 768, 137-157.
 9. Król, H., Ludwiczyński, A. (Eds.), (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi; tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Ludwiczyński, A. (Ed.), (2000). Metody wspomagające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [In:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 28-29.
 11. Malm, B. (2008). Autenticity in teachers' lives and work: Some philosophical and empirical considerations. Scandinavian Journal of Education Research, 52 (4), 373-386.
 12. Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garrett- Harris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Rebis, Poznań.
 13. Pitt-Catsouphes, M., James, J., Matz-Costa, Ch. (2015). Workplace-Based Health and Wellness Programs: The Intersection of Aging, Work and Health. The Gerontologist, 2 (55), 262-270.
 14. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 9-23.
 15. Schutz, T.W. (1976). Investment in Human Capital. The Free Press, New York.
 16. Sidor-Rządkowska, M. (Ed.), (2014). Mentoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Sidor-Rządkowska, M. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych - problemy i wyzwania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 167, 127-141.
 18. Stor, M. (2010). Międzynarodowe zarządzanie kadrami. [In:] T. Listwan (Ed.), Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa.
 19. Swianiewicz, A., Klimska, U., Mielczarek, A. (2004). Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Szaja, M. (2018). Rola lokalnej społeczności w zrównoważonym rozwoju miast funkcjonujących w myśl koncepcji Smart City. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 532, 346-354.
 21. Tissen, R., Andriesen, D., Deprez, F.L. (1998). Value-based Management. Creating the 21st Century Company: Knowledge Intensive, People Rich. Addison-Wesley- -Longman, London.
 22. Torrington, D.M., Hall, L., Taylor, S. (2004). Human Resources Management. Pearson Education, London.
 23. Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Wójcik-Jurkiewicz, M. (2011). Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, 321-329.
 25. Wyrzykowska, B. (2013). Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 7, 251-265.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu