BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas-Tworek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Non-Financial Reporting in Economic Practice
Raportowanie niefinansowe w praktyce gospodarczej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 79-86, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość niefinansowa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Accounting, Non-financial reporting, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41, M14, Q56.
streszcz., summ.
Abstrakt
polskiej ustawy o rachunkowości, duże jednostki oraz grupy podmiotów zostały zobligowane do ujawniania obok informacji finansowych również tych niefinansowych. Regulacja prawna w tym zakresie nie jest wyczerpująca i pozostawia pewną dowolność podmiotom w interpretacji i postrzeganiu tego rodzaju informacji. Celem publikacji jest pomiar chaosu w zakresie upubliczniania informacji niefinansowych. Podstawową metodą badawczą była analiza ilościowo-jakościowa. Odniosła się ona do weryfikacji informacji niefinansowych pod względem formy ich ujawniania, szczegółowości, a także wykorzystywanych w tym zakresie standardów i wytycznych. Analizy dokonano na przykładzie sprawozdań niefinansowych 30 spółek wchodzących w skład indeksu WIG30. Przeprowadzone badanie wykazało, że raportowanie niefinansowe cechuje duża różnorodność. (abstrakt oryginalny)

Within the framework of legal regulations resulting from both the Directive 2014/95/EU, and the amended Polish Accounting Act, large entities and groups of entities were obliged to disclose, apart from financial information, also non-financial information. Legal regulations in this area are not exhaustive and leave some freedom for entities to interpret and perceive such information. The purpose of this publication is to measure the chaos that has resulted in terms of public release of non-financial information. The basic research method was quantitative and qualitative analysis. It referred to the verification of non-financial information in terms of the form of publication, the level of detail and the standards and guidelines used in this respect. The analysis of non-financial data was performed on the example of 30 companies included in the Warsaw WIG30 Stock Market Index. The study showed that non-financial reporting is characterized by great diversity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna, M., Kytsyuk, I., Roszkowska-Menkes, M. (2018). Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przypadek spółek z WIG20. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 170, 9-27.
 2. Armstrong, Ch.S., Core, J.E., Taylor, D.J., Verrecchia, R.E. (2011). When does information asymmetry affect the cost of capital. Journal of Accounting Research, 49 (1). https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2010.00391.x
 3. Arvidsson, S. (2011). Disclosure of non-financial information in the annual report: A management-team perspective. Journal of Intellectual Capital, 12 (2), 277-300.
 4. Bek-Gaik, B., Krasodomska, J. (2018). Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (974), 25-40.
 5. Blajer-Gołębiewska, A. (2012). Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego. Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Błażyńska, J. (2018). Standaryzacja raportowania niefinansowego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 169, 9-18.
 7. Breitbarth, T., Harris, P., Insch, A. (2010). Pictures at an exhibition revisited: reflections on a typology of images used in the construction of corporate social responsibility and sustainability in non-financial corporate reporting. Journal of Public Affairs, 10 (4), 238-240.
 8. Communication from the Commission C/2017/4234 - Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information). OJ C 215/1 of 05.07.2017.
 9. Directive No 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive No 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. OJ L 330/1 of 15.11.2014.
 10. Dumitru, M., Dyduch, J. Guse, M., Krasodomska, J. (2017). Corporate Reporting Practices in Poland and Romania - An Ex-ante Study to the New Non-financial Reporting European Directive. Journal Accounting in Europe, 14 (3), 279-304.
 11. Durtan, A. (2014). Wpływ informacji o efektach prowadzonej działalności na wartość rynkową małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 832. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71, 20-23.
 12. Dziekański, P. (2012). Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 387-403.
 13. Erkens, M., Paugam, L., Stolowy, H. (2015). Non-financial information: state of the art and research perspectives based on a bibliometric study. Comptabilité - Contrôle - Audit, 21 (3), 15-92.
 14. Fijałkowska, J., Macuda, M. (2017). Value creation disclosure in CSR reports - evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 93 (149), 61-78.
 15. Gulin, D., Hladika, M., Mićin, M. (2018). Disclosure of Non-financial Information: The Case of Croatian Listed Companies. [In:] M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, U. Can (Eds.), Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics. Eurasian Studies in Business and Economics. Springer International Publishing, 159-175.
 16. Hughes, J.S., Liu, J., Liu, J. (2007). Information asymmetry, diversification and cost of capital. The Accounting Review, 82 (3), 705-729.
 17. Jędrzejka, D. (2016). Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 18. Krasodomska, J. (2009). Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek. [In:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (Eds.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 182.
 19. Łęgowik-Świącik, S., Kowalska, S., Łęgowik-Małolepsza, M., Turek, I. (2016). Identyfikacja cech informacji zarządczej z perspektywy procesów organizacyjno- -finansowych w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 23, Vol. 1, 51-52.
 20. Matuszak, Ł. (2014). Dylematy implementacji międzynarodowych ram zintegrowanej sprawozdawczości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 344, 352-364.
 21. Monciardini, D. (2016). The 'Coalition of the Unlikely' Driving the EU Regulatory Process of Non-Financial Reporting. Social and Environmental Accountability Journal, 36 (1), 76-89.
 22. Perrini, F. (2005). Building a European Portrait of Corporate Social Responsibility Reporting. European Management Journal, 23 (6), 611-614.
 23. Skoczylas, W., Dziadula, W. (2018). Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 164, 117-133.
 24. Słoniec, J., Motyka, S., Kaczorowska, A. (2017). Generations of the development of it outsourcing in Poland. Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, 17 (4), 141- -150.
 25. Sobczyk M. (2017). Zakres pojęciowy terminu "informacja niefinansowa" jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88), 395-401.
 26. Sroka, R. (2016). Raportowanie niefinansowe. Wartość dla spółek i inwestorów. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa.
 27. Stawicka, E. (2016). Sustainable development and the business context of CSR benefits on the Polish market. Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, 16 (3), 73-81.
 28. Stolowy, H., Paugam, L. (2018). The expansion of non- -financial reporting: an exploratory study. Journal Accounting and Business Research, 48 (5), 525-548.
 29. Sznajder, M. (2013). Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy). Ekonomia i Zarządzanie, 5 (2), 194-211.
 30. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2019, poz. 351 [Accounting Act of 29 September 1994. Journal of Laws of 2019, item 351].
 31. Walińska, E. (2015). Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 151-165.
 32. Webster, F. (2014). Theories of the information society. 4th ed. The International Society Reader. Routledge Taylor & Francis Group, London.
 33. Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 285, 218-227.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu